آوریل 22, 2021

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با …

1 min read

کل

۸۶۶/۵۰

۹۸

با توجه به سطح معنی داری بدست آمده که برابر با ۰۰۰/۰ است این نتیجه حاصل می گردد که مدل پژوهش معتبر است. ضرائب مدل رگرسیون در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول ۴-۲۸: ضرایب رگرسیون در مرحله چهارم قسمت اول

متغیر ضرایب استاندارد نشده ضرایب استانداردشده t سطح معنی داری VIF
B انحراف معیار Beta
فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی ۵۷۳/۰ ۰۳۹/۰ ۸۳۱/۰ ۶۳۷/۱۴ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۱

همانطور که مشاهده می‌شود مقدار آماره دوربین- واتسون (۷۵۶/۱) در فاصله ۵/۱ و ۵/۲ قرار دارد، فرضیه عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمی‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد. در مرحله بعد با توجه به جدول بالا ضریب تعیین برای مرحله چهارم رگرسیون ۶۹۱/۰ می‌باشد که نشان می‌دهد حدود۷۰ درصد تغییرات در متغیر وابسته استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با متغیرهای مستقل موجود در مدل تعریف می‌شود. در مرحله بعد مقبولیت مدل را به لحاظ آماری بررسی می‌گردد. مطابق جدول فوق سطح معنی‌داری آماره F با توجه به جدول بالا کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد که تأیید می‌کند تغییر نشان داده شده به‌وسیله مدل تصادفی نمی‌باشد. در نتیجه فرضیه خطی بودن مدل تائید می‌شود. پس از تأیید اعتبار کلی مدل، با استفاده از آزمون آنالیز واریانس باید ضریب این متغیر را برآورد کرد. با توجه به ستون سطح معنی‌داری در جدول بالا مشخص می‌شود که متغیر مستقل فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی بر متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار تأثیر دارد. زیرا سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد و ضرایب محاسبه ‌شده نشانگر تأثیر مثبت این متغیر بر متغیر وابسته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.