آوریل 22, 2021

تحقیق – تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و …

1 min read
۹۸

با توجه به سطح معنی داری بدست آمده که برابر با ۰۰۷/۰ است این نتیجه حاصل می گردد که مدل پژوهش معتبر است. ضرائب مدل رگرسیون در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول ۴-۲۱: ضرایب رگرسیون در مرحله سوم قسمت اول

متغیر ضرایب استاندارد نشده ضرایب استانداردشده t سطح معنی داری VIF
B انحراف معیار Beta
بلوغ سیستم هوش تجاری ۶۷۳/۰ ۱۰۳/۰ ۶۳۴/۰ ۴۱۶/۳ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۱

همانطور که مشاهده می‌شود مقدار آماره دوربین- واتسون (۷۲۹/۱) در فاصله ۵/۱ و ۵/۲ قرار دارد، فرضیه عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نمی‌شود و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد. در مرحله بعد با توجه به جدول بالا ضریب تعیین برای مرحله سوم رگرسیون ۴۰۲/۰ می‌باشد که نشان می‌دهد حدود ۴۰درصد تغییرات در متغیر وابسته کیفیت محتوای اطلاعات با متغیر مستقل موجود در مدل تعریف می‌شود. در مرحله بعد مقبولیت مدل را به لحاظ آماری بررسی می‌گردد. مطابق جدول ۴-۲۱ سطح معنی‌داری آماره F با توجه به جدول بالا کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد که تأیید می‌کند تغییر نشان داده شده به‌وسیله مدل تصادفی نمی‌باشد. در نتیجه فرضیه خطی بودن مدل تائید می‌شود. به عبارت دیگر سطح معناداری آماره F که کمتر از ۰۵/۰ نشانگر معناداری توضیح دهندگی متغیر مستقل (بلوغ سیستم هوش تجاری) بر متغیر وابسته (کیفیت محتوای اطلاعات) می‌باشد. پس از تأیید اعتبار کلی مدل، با استفاده از آزمون آنالیز واریانس باید ضریب این متغیر را برآورد کرد. با توجه به ستون سطح معنی‌داری در جدول بالا مشخص می‌شود که متغیر مستقل بلوغ سیستم هوش تجاری بر متغیر کیفیت محتوای اطلاعات تأثیر دارند. زیرا سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد و ضرایب محاسبه ‌شده نشانگر تأثیر مثبت متغیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر کیفیت محتوای اطلاعات است.
شکل ۴- ۴: تحلیل مسیر مرتبه سوم قسمت اول
۶۳۴/۰
ب) قسمت دوم
در قسمت دوم متغیر بلوغ سیستم هوش تجاری به عنوان متغیر مستقل و متغیر کیفیت دسترسی اطلاعات به عنوان یک متغیر وابسته در نظر گرفته میشود. نتایج حاصل از رگرسیون در مرحله اول بصورت جدول ۴-۲۵ است:
جدول ۴-۲۲: نتایج رگرسیون در مرحله سوم قسمت دوم

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.