آوریل 18, 2021

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه …

1 min read

کیفیت محتوای اطلاعات

۴۹۸/۰

۰۶۸/۰

۴۸۳/۰

۷۹۰/۳

۰۴۳/۰

۰۳۱/۱

کیفیت دسترسی اطلاعات

۳۵۹/۰

۰۶۵/۰

۴۹۸/۰

۴۹۳/۵

۰۰۰/۰

۰۳۱/۱

همان طور که مشاهده می‌شود مقدار آماره d دوربین- واتسون (۷۲۰/۱) در فاصله ۵/۱ و ۵/۲ قرار دارد، فرضیه عدم وجود همبستگی بین خطاها رد نشده و می‌توان از رگرسیون استفاده کرد. در مرحله دوم با توجه به جدول بالا ضریب تعیین برای مرحله دوم رگرسیون ۲۵۶/۰ می‌باشد که نشان می‌دهد حدود ۲۵ درصد تغییرات در متغیر وابسته استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با متغیرهای مستقل موجود در مدل تعریف می‌شود. در مرحله بعد مقبولیت مدل را به لحاظ آماری بررسی می‌گردد. مطابق جدول ۴-۱۸ سطح معنی‌داری آماره F با توجه به جدول بالا کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد که تأیید می‌کند تغییر نشان داده شده به‌وسیله مدل تصادفی نمی‌باشد. در نتیجه فرضیه خطی بودن مدل تائید می‌شود. به عبارت دیگر، سطح معناداری آماره F که کمتر از ۰۵/۰ نشانگر معناداری توضیح دهندگی متغیرهای مستقل (کیفیت محتوای اطلاعات و کیفیت دسترسی اطلاعات) بر متغیر وابسته (استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار) می‌باشد. پس از تأیید اعتبار کلی مدل، با استفاده از آزمون آنالیز واریانس باید ضرایب هر یک از متغیرها را برآورد کرد. با توجه به ستون سطح معنی‌داری در جدول بالا مشخص می‌شود که متغیرهای مستقل تأثیر مستقیم و مثبتی بر متغیر وابسته دارند. زیرا سطح اده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار می‌باشند. کیفیت دسترسی اطلاعات بیشترین نقش را در اعتبار مدل این مرحله ایفا می‌کنند. چون بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار دارد.
از ضرایب محاسبه شده برای ستون VIF نیز می‌توان نتیجه گرفت که چون تمامی این ضرایب کوچکتر از ۲ می‌باشند بنابراین مشکل هم‌خطی بین متغیرهای مستقل مرحله دوم رگرسیون وجود ندارد. به عبارت دیگر شرط استقلال برای متغیرهای مستقل برقرار است.
شکل ۴-۳: تحلیل رگرسیون مرتبه دوم
۴۸۳/۰
۴۹۸/۰
۴-۵-۳٫ رگرسیون مرحله سوم
مرحله سوم رگرسیون از دو قسمت تشکیل میشود.
الف) متغیر بلوغ سیستم هوش تجاری به عنوان متغیر مستقل و متغیر کیفیت محتوای اطلاعات به عنوان یک متغیر وابسته
ب) متغیر بلوغ سیستم هوش تجاری به عنوان متغیر مستقل و متغیر کیفیت دسترسی اطلاعات به عنوان یک متغیر وابسته
الف) قسمت اول
در این قسمت متغیر بلوغ سیستم هوش تجاری به عنوان متغیر مستقل و متغیر کیفیت محتوای اطلاعات به عنوان یک متغیر وابسته در نظر گرفته میشود.
نتایج حاصل از اجرای رگرسیون در مرحله سوم در قالب دو جدول زیر استخراج می‌شود:
جدول ۴-۱۹: نتایج رگرسیون در مرحله سوم قسمت اول

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین اصلاح شده انحراف معیار تخمین