آوریل 19, 2021

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و …

1 min read

پس از تأیید اعتبار کلی مدل با استفاده از آزمون آنالیز واریانس، باید ضرایب هر یک از متغیرها را برآورد کرد. با توجه به ستون سطح معنی‌داری در جدول بالا مشخص می‌شود که متغیر مستقل بلوغ سیستم هوش تجاری تأثیری مثبت بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار دارد. زیرا سطح معناداری کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد. با توجه به اندازه و علامت ضرایب محاسبه شده برای متغیر مستقل، نتیجه میگیریم که متغیر بلوغ سیستم هوش تجاری نقش مهمی را در اعتبار مدل این مرحله ایفا می‌کنند.
هم‌خطی مرکب یکی از اشکال‌های رایج در تجزیه و تحلیل‌های رگرسیونی می‌باشد. هم‌خطی مرکب موقعیتی است که در آن دو یا چند متغیر مستقل در رگرسیون بسیار به هم وابسته هستند. به طوری ‌که تغییر کوچک در یکی باعث تغییرات بیشتری در دیگری می‌شود. برای بررسی این موضوع در مدل مرحله اول از ستون آماره‌های هم‌خطی محاسبه شده در جدول ضرایب مدل رگرسیون استفاده می‌کنیم. دامنه تغییرات درصد واریانس در یک پیش‌گو می‌باشد که نمی‌توان با پیش‌گوهای دیگر آن را توضیح داد. وقتی دامنه تغییرات به صفر نزدیک شود هم‌خطی چندگانه بزرگی وجود دارد و خطای استاندارد ضرایب رگرسیون بزرگ خواهند شد. یک عامل افزایشی واریانس (VIF) بزرگتر از ۲ معمولاً مسأله‌ساز خواهد شد. با توجه به ستون VIF مشخص می‌شود که تمام ضرایب محاسبه شده کوچکتر از ۲ می‌باشند. بنابراین مدل رگرسیون مرحله اول با مشکل هم‌خطی مواجه نیست. به عبارت دیگر می‌توان گفت شرط استقلال برای متغیرهای مستقل برقرار است.
بر اساس مقادیر بدست آمده در محاسبات فوق می توان اثرات مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار را در نمودار تفکیک شده در شکل ۲-۳ مشاهده کرد:
شکل ۴-۲: اثرات مستقیم در مرحله اول
۳۴۷/۰
۴-۵-۲٫ رگرسیون مرحله دوم
در مرحله دوم رگرسیون تأثیر متغیرهای مستقل کیفیت محتوای اطلاعات و کیفیت دسترسی اطلاعات بر متغیر وابسته استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار بررسی میشود. نتایج حاصل از اجرای رگرسیون در مرحله دوم در قالب جدول زیر استخراج می‌شود.
جدول ۴-۱۶: نتایج رگرسیون در مرحله دوم

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین اصلاح شده انحراف معیار تخمین دوربین-واتسون
۴۹۲/۰ ۲۴۲/۰ ۲۲۶/۰ ۶۳۶/۰ ۷۲۰/۱

جدول ۴-۱۷: آنالیز واریانس مرحله دوم

جمع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F سطح معنی داری