آوریل 21, 2021

سامانه پژوهشی – تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار …

1 min read
۰۱۷/۰

تعداد مشاهدات

۹۸

همانگونه که در جدول ۴-۱۱ نیز مشخص است، رابطه متغیرهای کیفیت محتوای اطلاعات و استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار در سطح اطمینان ۹۵% تائید می گردد. بنابراین از آن جایی که سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ می باشد، همبستگی بین این دو متغیر مشخص می گردد.
۴-۴-۴٫ بررسی رابطه ی بین کیفیت دسترسی اطلاعات و استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار
به منظور بررسی وجود ارتباط بین دو متغیر کیفیت دسترسی اطلاعات و استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار، با در نظر گرفتن رتبه ای بودن هر دو متغیر از آزمون اسپیرمن برای بررسی همبستگی این دو متغیر نیز استفاده می شود. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ۴-۱۲ نشان داده شده است.
جدول۴-۱۲: نتایج آزمون همبستگی بین ریسک دریافت شده از ابزارهای مدیریت دانش و نیات خرید

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

متغیر مستقل
متغیر وابسته
کیفیت دسترسی اطلاعات
استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار ضریب همبستگی ۴۴۹/۰
سطح معنی داری ۰۰۰/۰
تعداد مشاهدات ۹۸

با توجه به نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، وجود رابطه بین کیفیت دسترسی اطلاعات و استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار در سطح ۵% تأیید شد. ضریب همبستگی ۴۴۹/۰ نشاندهنده وجود رابطهای مثبت بین این دو متغیر است.
۴-۵٫ تجزیه و تحلیل چند متغیره
در این بخش به تجزیه و تحلیل چند متغیره ی متغیرها پرداخته می شود. بدین منظور از تحلیل مسیر که از طریق رگرسیون چند متغیره انجام میشود، استفاده خواهد شد. تحلیل مسیر، شکلی از تحلیل رگرسیون کاربردی است که در آن برای هدایت کردن مسئله با آزمون فرضیههای پیچیده، از نمودار مسیر استفاده میشود. تحلیل مسیر، ما را قادر میسازد تا به اهمیت نسبی پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم و بیاثری مدل با مجموعهای از دادهها پی ببریم. جهت آزمون اعتبار کلی مدل پژوهش از ضریب تعیین استفاده میشود.
همان طور که در فرضیههای اصلی تحقیق نیز بیان شده است. در این پژوهش، علاوه بر تأثیر مستقیم بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار، تأثیر غیرمستقیم آن نیز با واسطه کیفیت محتوای اطلاعات و کیفیت دسترسی اطلاعات بررسی می شود. به منظور درک بهتر، در این قسمت مدل پژوهش نیز ارائه شده است.
شکل ۴-۱: مدل کلی پژوهش
۴-۵-۱٫ رگرسیون چندگانه مرحله اول
در مرحله اول اثرات مستقیم بلوغ سیستم هوش تجاری بر متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از رگرسیون در مرحله اول به صورت زیر می باشد.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.