آوریل 21, 2021

تحقیق دانشگاهی – تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب …

1 min read
۷۵/۴

۶۷/۴

۴

۰۵/۱

۰۳/۱

۱۴۵/۰

۶۸۴/۰-

همانطور که در جدول۴-۸ مشاهده میشود، میانگین پاسخ ها متوسط به بالا بود و این نشان دهنده این امر است که متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی برای پاسخ دهندگان از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این متغیر نیز ضریب چولگی مثبت بوده که نشانگر این است که توزیع پاسخ ها به متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی از نظر چولگی، چوله به راست است و به دلیل منفی بودن ضریب کشیدگی، این متغیر از نظر کشیدگی از سطح نرمال پایین تر است.
۴-۴٫ تجزیه و تحلیل های دو متغیره
پس از تجزیه و تحلیل های تک متغیره و توصیف متغیرهای پژوهش از جهت آماره های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی، در این قسمت به تحلیل روابط دو به دوی متغیره پرداخته می شود. با توجه به این که مقیاس سنجش همه ی متغیرهای مورد سنجش از نوع رتبهای چندارزشی است، به همین منظور برای تحلیل روابط دو به دوی متغیر ها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده میشود. تحلیل همبستگی نوع و میزان رابطه بین دو متغیر را نشان می دهد. در واقع ضریب همبستگی شدت رابطه و نوع رابطه(مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد. این ضریب بین ۱ تا ۱- قرار دارد و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر صفر می باشد.
۴-۴-۱٫ بررسی بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت محتوای اطلاعات
همانگونه که اشاره شد برای بررسی رابطه ی این دو متغیر از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ۴-۹ نشان داده شده است.
جدول۴-۹: نتایج آزمون همبستگی بین بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت محتوای اطلاعات

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

متغیر مستقل
متغیر وابسته
بلوغ سیستم هوش تجاری
کیفیت محتوای اطلاعات ضریب همبستگی ۳۲۳/۰
سطح معنی داری ۰۰۱/۰
تعداد مشاهدات ۹۸

با توجه به نتایج بدست آمده از جدول ۴-۹ می توان بیان کرد که رابطه بین بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت محتوای اطلاعات در سطح ۵% معنی دار می باشد. میزان ضریب همبستگی اسپیرمن برای متغیرهای بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت محتوای اطلاعات ۳۲۳/۰ میباشد که به این معنی است که رابطه مثبتی بین بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت محتوای اطلاعات وجود دارد، با استفاده از ضریب تعیین میتوان ادعا نمود تقریباً ۳۲ درصد از تغییرات متغیر وابسته مربوط به بلوغ سیستم هوش تجاری می باشد.
۴-۴-۲٫ بررسی رابطه بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت دسترسی اطلاعات
با توجه به رتبه ای بودن هر دو متغیر بررسی بلوغ سیستم هوش تجاری و کیفیت دسترسی اطلاعات از ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه ی این دو متغیر استفاده می شود. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ۴-۱۰ نشان داده شده است.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.