آوریل 19, 2021

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه …

1 min read
۹۱/۰-

۳۴۱/۰

با توجه به اطلاعات موجود در جدول ۴-۵ و با توجه به منفی بودن چولگی و مثبت بودن کشیدگی متغیر کیفیت محتوای اطلاعات، این نتیجه حاصل می گردد که توزیع متغیر ارزیابی عملکرد چوله به چپ بوده و از نظر کشیدگی از سطح نرمال بالا تر است. میانگین پاسخ ها به این متغیر نیز، ۵۲/۴ می باشد که نشان دهنده ی پاسخ های متوسط به بالا به گویه های متغیر کیفیت محتوای اطلاعات است.
۴-۳-۳٫ کیفیت دسترسی اطلاعات
در این پژوهش، کیفیت دسترسی اطلاعات با استفاده از ۴ گویه، از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم و در یک لیکرت هفت قسمتی سنجیده شده است.
آماره های توصیفی متغیر کیفیت دسترسی اطلاعات در جدول ۴-۶ قابل مشاهده است.
جدول۴-۶: آماره های توصیفی متغیر کیفیت دسترسی اطلاعات

نام متغیر میانگین میانه نما واریانس انحراف معیار ضریب چولگی ضریب کشیدگی
کیفیت دسترسی اطلاعات ۸۶/۴ ۷۵/۴ ۵۰/۴ ۹۴/۰ ۹۷/۰ ۰۰۴/۰ ۲۳۸/۰-

همانطور که در جدول۴-۶ مشاهده میشود، میانگین پاسخ ها متوسط به بالا بود و این نشان دهنده این امر است که متغیر کیفیت دسترسی اطلاعات در مطالعه از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این متغیر نیز ضریب چولگی مثبت بوده که نشانگر این است که توزیع پاسخ ها به این متغیر از نظر چولگی، چوله به راست بوده و از نظر کشیدگی نیز از سطح نرمال پایین تر است.
۴-۳-۴٫ استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار
در پژوهش حاضر، برای سنجش استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار از ۹ گویه که به صورت طیف هفت قسمتی لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم می باشد، استفاده شده است.
آماره های توصیفی متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار در جدول ۴-۷ قابل مشاهده است.
جدول۴-۷: آماره های توصیفی متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است