آوریل 23, 2021

تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن …

1 min read

 
 
کاربرد آزمون انتقالی چیست؟
با استفاده از این طرح میتوان متغیرهای یادگیری و متغیرهای اجرا را از یکدیگر جدا کرد متغیر اجرا متغیری است که بر اجرا اثر میگذارد ولی اثر آن نسبتاً پایدار نیست به عنوان مثال سرد کردن آب برای درست کردن به یک متغیر اجرا است زیرا وقتی متغیر را کنار بزنیم اثر آن ناپدید میشود از سوی دیگر متغیر یادگیری متغیری است که اگر آن را از میان برداریم همچنان بر اجرا اثر میکند یعنی اثر نسبتاً پایدار بر اجرا گذاشته است. بهعنوان مثال جوشاندن تخم مرغ بهمدت ۱۰ دقیقه مانند یک متغیر یادگیری است سنجش یادگیری با استفاده از پویایی هماهنگی در این روش پژوهشگریا درمانگر هنگام تمرین مهارت، استواری و تغییر پویایی هماهنگی را در تغییر حرکت مشاهده میکند. برای روشنتر شدن این مطلب، فرض کنید وقتی که فردی یادگیری مهارت تازهای را آغاز میکند واقعاً‌چیز جدیدی نمیآموزد بلکه الگوی هماهنگی فضایی و زمان جدیدی را از یک الگوی قدیمی بیرون میکشد. در این نظریه یادگیری بهعنوان انتقال از الگوی اولیه بهایجاد هماهنگی تازه فرض میشود.
بهعنوان مثال فردی که نشستن میآموزد حالت اولیه را تجربه میکند که با ویژگیهای هماهنگی حرکت عضوها در ابتدای تمرین نشان داده میشود این ویژگیهای ساختار فضایی و زمانی مرجعی را میسازد که فرد تکلیف بر عضو تحمیل میکند و به این ترتیب عضو میتواند به طور تقریبی حرکت مورد نیاز را ایجاد کند. این حالت با استواری اولیه، باید به حالت پایدار تازهای تبدیل شود که در آن فرد بتواند به شیوه روانتری خوشنویسی کند مطابق این نظریه، یادگیری انتقال بین دو حالت است (پورکیانی، ۱۳۸۵: ۱۳۵).
 
 
فلات اجرا:
در طول یادگیری یک مهارت جدید در دورهای از زمان به نظر میرسد که پیشرفت متوقف شده است اما پس از آن پیشرفت مجدداً آغاز میشود. این دوره از زمان که پیشرفتی در آن مشاهده نمیشود بهعنوان فلات اجرا میباشد باید در نظر داشت که فلات ویژگی اجرایی است نه ویژگی یادگیری، یعنی ممکن است در طول فلات اجرا یادگیری همچنان ادامه داشته باشد (شعبانی، ۱۳۴۰: ۱۶۶).
نمودار (۲-۸) فلات اجرا
 
 
 
دلایل وقوع فلات
از بین رفتن انگیزه (مهمترین عامل)
نداشتن هدف
یکپارچه شدن مهارت
درک نکردن مهارت جدید
عدم رعایت فاصله زمانی بین تکرارها
عدم آگاهی مربی از ارزیابی صحیح
خستگی
عدم توجه به یک مورد مهم از مهارت
تمرینات خارج از فصل
فلات ممکن است در نتیجه اثرات معیاری باشد که برای ارزیابی اجرا در نظر گرفته میشود این مورد زمانی اتفاق میافتد که معیار ارزیابی اجرا به «اثرات حداکثر و حداقل» مربوط باشد. این اثرات زمانی به وجود میآید که بهعلت طبیعت معیار ارزیابی اجازه داده نمیشود که امتیازها از حد مشخصی بالا یا پایینتر برود (بهارلوئی، ۱۳۸۹: ۵۷).
نکته: در منحنی با شتاب منفی فلات یادگیری مشاهده نمیشود.
 
 
مراحل یادگیری
یکی از ویژگیهای مهم یادگیری حرکتی این است که تمام افراد برای یادگیری مهارت مراحل مشخصی را طی میکنند. در این رابطه چندین مدل ارائه شده که در این جا۳ نمونه را ذکر میکنیم (بهارلوئی، ۱۳۸۹: ۷۸).
مدل سه مرحلهای فیتنز و پوینتنر
مدل دو مرحلهای جنتایل
مدل مراحل هماهنگی و کنترل
 
 
مدل سه مرحلهای فیتنز و پوینتنر
در مورد سه مرحلهای فیتنز و پوینتنر سه مرحلهای نسبتاً مجزا وجود دارد که عبارتند از:
مرحله شناختی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.