آوریل 21, 2021

تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن …

1 min read

نمودار (۲-۵) منحنی شتاب مثبت
 
 
 
منحنیs شکل یا اجایو:این منحنی مجموعهای از سه نوع منحنی پیشین است دراین منحنی ابتدا یادگیری با شتاب مثبت و خطی در انتها با شتاب منفی میباشد این نوع منحنی در مهارتهای ورزشی دیده میشود (همان: ۵۴).
نمودار (۲-۶) منحنی S شکل یا اجایو
 
 
محدودیتهای منحنیهای اجرا
هنگام استفاده از منحنیهای اجرا چند مشکل بالقوه وجود دارد که در تفسیر و ترسیم منحنیها باید به آنها توجه داشت که عبارتند از:
منحنیهای اجرا، منحنی یادگیری نیست.
تفاوت فردی پوشیده میماند.
تفاوتهای درون فردی پوشیده میماند.
اثر سقف و اثر کف.
 
 
منحنی اجرا منحنی یادگیری نیست:یکی از ایرادهای منحنیهای اجرا این است که منحنیها، منحنیهای یادگیری نیستند و این منحنیها ترسیم عملکرد در مقابل تکراریها هستند که الزاماً نکات چندانی را در مورد پیشرفت در قابلیت نسبتاً پایدار نشان نمیدهد.
تفاوتهای فردی پوشیده میمانند:دراین منحنیهای اجرا میانگین عملکردپراکنده این فراگیرندگان مختلف گرفته میشود و به وسیله میانگین گرفتن از یک گروه بزرگ تغییرات اجرا در یک آزمودنی متوسط فرض نشان داده میشود. ولی آنچه در پشت این میانگین پنهان میشود تفاوتهای فردی است روش میانگین گرفتن چنین نشان میدهد که تمام آزمودنیها به یک شیوه میآموزند و یادگیری یک فرایند تدریجی و مداوم است در صورتی که بین آزمودنیها از لحاظ میزان پیشرفت تفاوت وجود دارد (بهارلوئی، ۱۳۸۹: ۵۳).
نمودار (۲-۷) تفاوتهای درون فردی پوشیده میماند
 
 
 
تفاوتهای درون فردی پوشیده میمانند:یکی دیگر ازمشکلات منحنیهای اجرا این است که افت و خیز عملکرد فرد در حین میانگین گرفتن پوشیده میماند با توجه به شکل بالا اغوا کننده است که گمان کنیم پیشرفت فراگیرندگان نیز آرام و تدریجی بوده است در صورتی که چنین پیشرفتی همیشه اتفاق نمیافتد.
اثر سقف و اثر کف:در اکثر تکلیفهای حرکتی امتیازها متعددی وجود دارد که نمیتوان از آن تجاوز کرد مثلاً خطایی کمتر از صفر زمانی که کمتر از صفر وجود ندارد و وقتی که افراد به سقف یا کف نزدیک میشوند تغییرات در عملکرد آنها به طور فرایندی غیر حساس میشود و ارتقاء‌ و بهبود عملکرد مشکلتر خواهد شد. به عنوان مثال در ژیمناستیک افزایش امتیاز از ۶ به ۶٫۵ بسیار سادهتراز افزایش آن از ۹ به ۹٫۵ است(شعبانی، ۱۳۸۴: ۲۰).
سنجش یادگیری با آزمون یادداری
یکی دیگر از روشهای استنباط یادگیری از اجرا، سنجش پایداری از اجرا است که با تمرین کسب شده است و رایجترین روش سنجش پایداری برگزاری یک آزمون یادداری است.روش رایج برای اجرای آزمون یادداری در مهارتهای حرکتی این است که آزمودنیها را وادار کنیم تا مهارت مورد نظر را پس از مدتی بیتمرینی اجرا کند. هدف آزمون یادداری، تعیین درجه پایداری یا دوام کیفیت اجرا است که پیش از این با تمرین بهدست آمده بود و وجود یک دوره زمانی که بدون تمرین سپری شده است این سنجش را امکان پذیر میکند.
پدیده ای که در آزمون یادداری سنجیده میشود تفاوت سطح اجرا یک فرد در روز اول تمرین با اجرای وی در آزمون یادداری است اگر تغییر معنی داری بین این دو مرحله یافت شد می توان مطمئن بود که یادگیری رخ داده است (رحمانی نیا، ۱۳۸۴: ۲۸۱).
 
 
سنجش یادگیری با آزمون انتقال
آزمون انتقال، سنجش انطباق پذیری تغییرات اجرا است آزمون انتقال شامل موقعیتهای جدید است و آزمودنیهای باید مهارتهایی را که تمرین کردهاند با ویژگیهای موقعیت جدید سازگار کنند در آزمون ۲ موقعیت جدید مد نظر است:
زمینه جدیدی که مهارت در آن اجرا میشود:در آزمون انتقال انواع تغییرات زمینهای مورد استفاده قرار میگیرد یکی از آنها در دسترس بودن بازخورد افزوده است یعنی اطلاعاتی که فرد از یک منبع خارجی در مورد تجربه خود دریافت میکند برای مثال در بسیاری از موقعیتهای تمرینی،‌فرد بازخورد افزوده را درباره درست یا نادرست اجرا کردن حرکت، دریافت میکند اگر آزمون شما برای کشف این موقعیت است که فرد چگونه میتواند برای اجرای این مهارت شخصی خودش تکیه کند واداشتن وی برای اجرا در غیاب بازخورد افزوده، تغییر زمینه ای مفید برای آزمون شما خواهد بود.
ویژگی زمینهای دیگری که ممکن است در آزمون انتقال تغییر کند محیط فیزیکی است این روش زمانی موثر است که هدف یادگیری، قادر کردن افراد در مکانی متفاوت با مکان تمرین باشد برای مثال وقتی که شما در یک درمانگاه با بیماریکار میکنید که گام برداشتن برایش مشکل است هدفتان این است که بیمار با نیازهای محیطی زندگی عادی خود سازگار شود هر چند اجرای خوب بیمار در درمانگاه برای شما مهم است، اهمیت اجرا در محیط واقعی زندگی بیشتر است به این دلیل آزمون انتقالی که در محیطی مشابه «از نظر فیزیکی»به محیط واقعی زندگی برگزار شود وسیله با ارزشی برای سنجش خواهد بود.سومین زمینهای که ممکن است در آزمون انتقال تغییر کند آندسته از ویژگیهای شخصی آزمودنی است که به اجرای مهارت مربوط است در اینجا تأکید بر این است که فرد چگونه میتواند مهارتی را اجرا کند، در حالی که شرایط وی با زمان تمرین فرق کرده است.
فرضاً شما میدانید که فرد در نهایت باید مهارت در حالی اجرا کند که ازنظر بدنی خسته است. آزمونی که فرد را واردار کند تا مهارت را درحال خستگی اجرا کند سنجش مفیدی ازتوانایی وی برای سازگاری با این موقعیت «خستگی» است.
تغییر جدید در خود مهارت:جنبه دیگری از انطباقپذیری مهارتآموزی، تواناییفرد برای اجرایی موفقیت آمیز گونههای تازهای از مهارت است این توانایی در زندگی روزمره ما دیده میشود برای مثال، هیچ کسی تا به حال با تمام سرعتهای ممکن با راه رفتن، راه نرفته است با این حال ما میتوانیم سرعت گام برداشتن خود را کم و زیاد کنیم.
همچنین تمام ما تمام فنجانها و لیوانهای دنیا را در دست نگرفته و از آنها ننوشیدهایم،‌با وجود این هنگامی که فنجان تازه را در دست میگیریم حرکتهای دستمان را به خوبی با ویژگیهای فنجان سازگار میکنیم و با موفقیت آنرا مینوشیم این مثال اهمیت گونههای تازه مهارت را برای مردم روشن میکند یکی از راههای سنجش این توانایی استفاده از آزمون انتقالی است که در بر گیرنده سازگاری حرکت باشد.
یکی از راههای واداشتن افراد به ایجاد گونههای تازه حرکت این است که زمینه اجرا را طوری تغییر دهیم که آنان به سازگاری با زمینههای جدید مجبور شوند به این ترتیب، آزمون انتقالی که برای سنجش توانایی در اجرای گونه تازهای از مهارت طراحی میشود، به آزمون انتقالی شباهت مییابد که برای سنجش سازگاری با زمینههای جدید طراحی شده بود (اشمیت، ۱۳۷۵: ۱۱۳).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.