آوریل 23, 2021

سامانه پژوهشی – تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن …

1 min read

۴-انطباق پذیری
پیشرفت: به مرور زمان اجرای مهارت بهتر شده و فرد پس از مدتی بهتر از گذشته عمل می کند.
همسانیبا پیشرفت یادگیری اجراها همسانتر میشوند. یعنی با ادامه تمرین اجراهای فرد شباهت بیشتری به یکدیگر پیدا میکنند. در اوایل یادگیری اجراهای فرد متغیر است ولی در نهایت اجراها یکنواخت و همسان شده و همگام با افزایش همسانی ویژگیهای مشخص در اجرا استوارتر میشود.
پایداریپایداری یعنی اینکه هر چه فرد در آموختن مهارت بیشتر تلاش پیشرفت میکند توانایی اجرا و دوام طولانی تری دارد و این یکی از ویژگیهای مهم یادگیری است زیرا فردی که مهارتی آموخته است باید بتواند اجرای خوب امروز خود را فردا، هفته آینده و…. نشان دهد.
انطباق پذیری:از آنجایی که ما هیچگاه مهارتی را به طور کامل یکسان با گذشته اجرا نمیکنیم و در هر بار اجرا، چیزی با گذشته تغییر میکند مانند وضعیت هوا،‌ مکان و… بنابراین اجرای موفقیت آمیز ما به توانایی تطبیق پذیری با تغییرات محیطی یا شخصی مربوط است. میزان سازگاری مورد نظر به مهارت و موقعیت اجرا بستگی دارد (بهارلوئی، ۱۳۸۹: ۴۹).
 
 
یادگیری حرکتی چگونه سنجیده میشود
سنجش یادگیری و ارزشیابی پیشرفت امری است که هر متخصص یادگیری مهارت باید بداند. این روشها عبارتند از:
۱-سنجش یادگیری با استفاده از منحنیهای اجرا
۲- سنجش یادگیری با استفاده از آزمون یادداری
۳- سنجش یادگیری با استفاده از آزمون انتقال
۴- سنجش یادگیری با استفاده از پویایی هماهنگی
 
 
منحنیهای اجرا
عمومیترین روش ارزشیابی پیشرفت یادگیری در طول تمرین، استفاده از منحنیهای اجرا است. فرض کنید در یک گروه آزمودنی که تکلیفی را تمرین میکند هر کوشش یا عملکرد آنها سنجیده میشود، میتوان منحنی میانگین اجرا را برای هر کوشش رسم نمود (شکل زیر) همانطور که از شکل پیداست گرایش منحنی در ابتدا به طرف بالا و شیب آن تند است و به تدریج آهسته می شود.
نمودار (۲-۲) منحنی های اجرا
در بعضی از موارد شیب منحنی به طرف پایین است مانند تکالیفی که در آنها زمان یا خطا معیار سنجش عملکرد است.
 
 
قانون تمرین
یکی از ویژگیهای منحنیهای اجرایی این است که تغییرها در ابتدا سریع هستند و به تدریج آهسته میشوند. این یکی از جنبههای عمومی یادگیری هر تکلیف و یکی از اصول اساسی تمرین است که به آن «قانون تمرین» میگویند.
 
 
انواع منحنی اجرا
منحنی خطی یا مستقیم: این منحنی نشان دهنده پیشرفت متناسب با زمان اجراست یعنی هر واحد افزایش، روی محور افقی به افزایش متناسب روی محور عمودی منجر میشود. در این منحنی پیشرفت در جلسههایمختلف ثابت است. یعنی این که فرد در هر جلسه به یک اندازه پیشرفت میکند. احتمال وقوع این نوع منحنی در مهارتهای ورزشی کمتر است (اشمیت[۷۲]، ۱۳۷۵: ۷۵).
نمودار (۲-۳) منحنی خطی یا مستقیم
 
 
 
منحنی شتاب منفی:این منحنی نشان میدهد که پیشرفت زیادی در ابتدای تمرین و پیشرفت کمتری در انتهای آن حاصل شده است در مهارتهای ساده مانند دویدن پیشرفت در ابتدا و اولین جلسات زیاد است و منحنی شتاب منفی در آن دیده میشود (همان: ۶۸).
نمودار (۲-۴) منحنی شتاب منفی
 
 
 
منحنی شتاب مثبت:این منحنی نشان میدهد که پیشرفتی آهسته در ابتدای تمرین و پیشرفت بیشتر در انتهای‌ آن حاصل شده است منحنی یادگیری با شتاب مثبت بیشتر در مهارتهای مشکل و پیچیده دیده میشود (همان: ۲۱).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.