آوریل 18, 2021

تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن …

1 min read

 
تفاوت رشد با یادگیری
تفاوتهای عمده رشد با یادگیری عبارتند از:
۱-در یادگیری فرد باید به فعالیت بپردازد ولی رشد طبیعی یک عمل دائمی و پی در پی است و حتی اگر فرد در خواب باشد نیز انجام میگردد.
۲- یادگیری به ظهور یک گروه پاسخهای معین منجر میگردد که سبب تمایز فرد از دیگران میشود و در صورتی که رشد طبیعی در همه افراد معمولی جنس بشر وجود دارد و مظاهر آن در سنهای معین مشاهده میشود.
۳-رشد طبیعی قابل کنترل نیست در صورتی که یادگیری را میتوان کنترل کرد (همان منبع: ۵۶).
 
 
جلسات تمرین و جلسات آزمون
فراگیرندهای را در نظر بگیرید که برای هر چه بهتر عمل کردن تلاش میکند این عمل باعث میشود تا وی به اولین هدف تمرین یعنی اجرای هر چه بهتر دست یابد. از سوی دیگر این امر موجب میشود تا وی در هر تلاش بیشتر از تعدیل حرکات بازداشته شود و آنی پدیده از یادگیری او میکاهد. وجود روشی که بتواند این دو هدف متضاد را از یکدیگر جدا کند ضروری به نظر میرسد.
یکی از راههای جدا سازی اهداف متضاد تمرین منظور کردن دو فعالیت اساسی در طول تمرین است این دو فعالیت عبارتند از:
۱-جلسات تمرین
۲-جلسات آزمون
اهداف جلسات تمرین عبارتند از:
۱-تغییر الگوی حرکت
۲-جستجو برای الگوی حرکتی بهینه
۳-تأکید بر اجرای انفرادی هر حرکت
نکته: فراگیرنده باید بداند که کیفیت اجرا در این مرحله از تمرین اهمیت ندارد و هدف فقط کشف راههای جدید مؤثرتر برای انجام مهارت در دراز مدت است و مراحل تمرین به دلیل اینکه فراگیرندگان میتوانند روشهای مختلف حرکت را بدون نگرانی درباره اجرا امتحان کنند موثر است.
اهداف جلسات آزمون عبارتند از:
۱-پایدار کردن الگوی حرکتی
۲-استفاده از بهترین الگوی حرکتی قبلی
۳-تأکید بر اجرای کلی حرکت
نکته: مراحل خودآزمایی انگیزاننده است و به فراگیرندگان درباره میزان پیشرفتشان به منظور مقایسه خود با قبل یا با دیگران اطلاعاتی میدهد (بهارلوئی، ۱۳۸۹: ۴۹).
 
 
فنون راهنمایی
فنون راهنمایی یکی از روشهایی است که فراگیرندگان به وسیله آنها به طریق مختلف در الگوسازی حرکت، راهنمایی میشوند مهمترین هدف فنون راهنمایی این است که خطاها کم شود و این اطمینان به وجود میآید که الگوی مناسب حرکت ارائه میشود.
راهنمایی زمانی که در تمرین به کار میرود قوی و مؤثر است بنابراین میتوان گفت که راهنمایی یک متغیر اجرایی است برای یادگیری مفید نیست با این حال موقعیتهایی وجود دارد که در آنها راهنمایی ممکن است برای یادگیری و اجرا مفید باشد این موقعیتها عبارتند از:
۱-تمرین اول: در تمرینات اولیه که در آن پایههای ابتدایی مهارت کامل میشود فرایندهای راهنمایی میتوانند مفید باشند راهنمایی باعث میشود که جنبههای اصلی مهارت نمایان شود و فراگیرنده را به راهی سوق دهد که برای اجرای مهارت تلاش کند دراین حالت زمان حذف راهنمایی وقتی است که فراگیرنده مهارت را به طور مستقل آغاز میکند.
۲-تکالیف خطرناک: مربی میتواند در لحظات حساس اجرای مهارت را به طور فیزیکی شاگرد را راهنمایی و حمایت کند و همگام با تسلط اجرا کننده راهنمایی وی به تدریج کاهش مییابد این فرایند میتواند باعث کاهش ترس نیز شود کاربری این موضوع را میتوان در آموزشهای اولیه شنا زمانی که مربی با یک میله در کنار استخر و به موازات فراگیرنده حرکت میکند مشاهده نمود در این حالت تا زمانی که همه چیز به خوبی پیش میرود از میله استفادهای نخواهد شد ولی اگر فراگیرنده به کمک نیاز پیدا کند میتواند با دراز کردن دست خود آنرا بگیرد. زمانی که ورزشکار توانست مهارت را با اطمینان و اعتماد کافی انجام دهد باید فنون راهنمایی را قطع نمود (سیف، ۱۳۸۰: ۵۳۷).
 
 
ویژگیهای عمومی اجرا هنگام یادگیری
هنگامی که مهارت آموخته میشود ۴ ویژگی عمومی در اجرا قابل مشاهده است:
۱-پیشرفت
۲-همسانی
۳-پایداری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.