می 5, 2021

تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی …

1 min read

دادهها
۴-۱-مقدمه
استفاده از آمار به ایجاد نظم در پدیدههای تحت بررسی در تحقیق کمک قابل توجهی مینماید. در این فصل اطلاعات حاصله با استفاده از آمار توصیفی از روی نمونهها تنظیم، سپس با استفاده از آمار استنباطی و با توجه به سؤالات تحقیق، تحلیل شده است. این پژوهش بهبررسی تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیتهای جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامنالائمه (ع) ناجا مشهد مقدس پرداخته است.
ضریب اطمینان پژوهش
در پژوهش حاضر، ضریب اطمینان ۹۵ درصد در نظر گرفته شده است. بهعبارت دیگر ضریب خطای پنج درصد در محاسبه نتایج پیش بینی شده است.
بررسی فرضیه نرمال بودن متغیرها :
پیش از تعیین روش آماری مناسب برای تحلیل، فرضیه نرمال بودن مشاهدات بهصورت توصیفی با استفاده از رسم نمودار احتمال نرمال و نمودار هیستوگرام بررسی میشود. در صورتیکه مشاهدات از توزیع نرمال پیروی نکنند، از روشهای ناپارامتری بهمنظور تجزیه و تحلیل آماری استفاده میشود و در صورت نرمال بودن مشاهدات از روشهای پارامتریک استفاده میکنیم.
۴-۲- تشریح یافتههای توصیفی مورد مطالعه
با استفاده از آمار توصیفی ابتدا دادههای جمعیت شناختی پرسشنامه و سپس متغیرهای تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
۴-۲-۱-داده های جمعیت شناختی پرسشنامه
در جدول (۴-۱) تا (۴-۴) یافتههای جمعیتشناختی تحقیق شامل، جنسیت، سن، میزان تحصیلات، سابقه خدمت، به همراه نمودارهای آماری نشان داده شده است.
جدول (۴-۱) : توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب جنسیت

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

شاخص های آماری
جنسیت
فراوانی درصد فراوانی
مرد ۲۰۰ ۱۰۰
مجموع ۲۰۰ ۱۰۰

بر اساس یافتههای جدول (۴-۱) ۱۰۰ درصد شرکت کنندگان در پژوهش مرد هستند.
شکل (۴-۱) : توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنسیت