می 5, 2021

تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن الائمه …

1 min read
۷

احساسات و عواطف

۰٫۶۳۱

۶

رفتار فراگیران

۰٫۷۸۰

۸

یادگیری

با توجه به اینکه آلفای کرونباخ مؤلفههای تحقیق همگی بیشتر از ۰٫۶میباشند، متغیرها نیز از پایایی مناسبی برخوردارند.
۳-۱۱-۲- بررسی روایی پرسشنامه
روایی از واژه ((روا )) به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی بهمعنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازهگیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازهگیریهای ناکافی و نامناسب میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا میسازد. روایی را به شکلهای مختلف میتوان سنجید که دو نوع اصلی آن بهشرح ذیل است:
الف – اعتبار تجربی ب- اعتبار مفهومی
در تحقیق حاضر، از روش اعتبار مفهومییا روایی مفهومی استفاده شده است.زیرا هنگامی که اعتبار تجربی امکانپذیر نباشد یا مشکل بتوان از طریق تجربییا عملی براییک اندازه یا یافته اعتبار کسب کرد اعتبار مفهومی استفاده میشود و در واقع از طریق گواهها و معیارها، محقق در پی آن بر میآید که نشان دهد مفهومی را که اندازه گرفته روا میباشد ( خاکی، ۱۳۸۲: ۲۹۱-۲۸۸). محقق با رجوع به نظر متخصصان و اساتید از روایی ابزار اندازهگیری خود، در سنجش متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل نمود.
۳-۱۲- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و ورود این اطلاعات، جهت تجزیه وتحلیل از روش های مختلف آماری جهت آزمون فرضیات تحقیق و همچنین شناخت بهتر متغیرهایی که در تحقیق مورد سنجش قرار گرفتهاند، از روشهای مختلف آماری استفاده میشود. بدین منظور در این پژوهشاز روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. کاربرد آمار توصیفی به منظور تفسیر نتایج دادههای پژوهش بوده است و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، پاسخ به سؤالات پژوهش و تعمیم نتایج از روشهای آمار استنباطی استفاده شده است. در پردازش اطلاعات و آزمون فرضیهها از بسته نرم افزار SPSS استفاده شده است. آزمونهای آماری در روشهای توصیفی و استنباطی بهشرح زیر است:
الف ) روشهای توصیفی: کاربرد روشهای آماری توصیفی بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها و محاسبه جدولهای فراوانی میانگین بوده که دادهها بهتفکیک هر یک از متغیرهای جمعیتشناختی توصیف شدهاند.
ب) روشهای استنباطی: برای بررسی و تهیه پاسخ فرضیههای پژوهش، از روشهای آماری استنباطی استفاده گردید.
کلیه محاسبات بهمنظور بررسی فرضیههای و آمار توصیفی این تحقیق توسط نرم افزار SPSS نسخه۱۶انجام گرفته است.
آزمونهای آماری
معمولاً برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات در یک تحقیق،میتوان از چند آزمون آماری مختلف استفاده نمود. بنابراین لازم است در انتخاب آزمونها، منطق خاصی رعایت گردد. یکی از معیارهای مورد استفاده در این مواقع، توان آزمون است. بدین معنی که یک آزمون آماری در صورتی مناسب است که وقتی موضوعی درست است، احتمال بسیار ضعیفی باشد که آن را رد کند و وقتی موضوعی نادرست است، احتمال زیادی باشد که آن را رد نماید(کریمی، ۱۳۷۹: ۱۲۴).
الف) آزمون همبستگی پیرسون
مسأله دو متغیری وقتی ازنوع همبستگی است که ازمیان مجموعهای ازآزمودنیها درباره دومتغیر،بدون آنکه هیچ یک از آنها دستکارییا کنترل شود، اطلاعات بهدست آید و مطالعات همبستگی نشان میدهد که آیا دومتغیر با یکدیگر ارتباط دارند یا نه و مقصود از این اطلاعات هرگز برقرارییک ارتباط علت ومعلولی نیست.ضریب همبستگی پیرسون یک شاخص عددی بهدست میدهد که نشان دهنده قدرت ارتباط بین دومتغیر اندازهگیری شده درمجموعه معینی ازدادههاست.تابع آماره ضریب همبستگی پیرسون بهصورت زیر است:
درصورتی که مقدارpسطح معنیداری محاسبه شده کوچکتراز٠۵/٠ باشد، فرضیه دال بر نبود رابطه درسطح اطمینان ٩۵/٠ ردشده و نتیجهگیری میشودکه بین دو متغیر مورد مطالعه رابطه معنیدار وجود دارد.
ب) رگرسیون
برای آزمون این که آیا رابطه رگرسیونی ارائه شده بین متغیر پاسخ (وابسته) و متغیرهای پیشگو (مستقل) معنیدار است یا خیر با تعریف مدل رگرسیون بهصورت:
فرضیه «   »  را در برابر «حداقل یکی از    ها مخالف صفر باشد» آزمون میکنیم .
جدول تحلیل واریانس:
آماره آزمون    میباشد.(   با مقدار حاصل از جدول توزیع فیشر مقایسه میشود.اگر   فرض صفر معنیداری مدل رگرسیونپذیرفته میشود. بهعبارت دیگر با اطمینان   درصد میتوان گفت مدل ارائه شده توسط متغیرهای مستقل موجود بهخوبی قادر به بیان تغییرات متغیر وابسته میباشد. در صورتی که  فرض صفر رد میشود. یعنی مدل تعریف شده نمیتواند مدل مناسبی برای بیان تغییرات متغیر وابسته باشد).
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.