آوریل 22, 2021

دسترسی متن کامل – تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن …

1 min read

ب) قلمرو زمانی: از لحاظ قلمرو زمانی این تحقیق در طی سال ۱۳۹۲ انجام گرفته است. این پرسشنامهها در مرداد ماه توزیع و جمع آوری شده است.
۳-۶- جامعه آماری
جامعه آماری یا جامعه اصلی به جامعه ای گفته میشود که از آن بتوان بهعنوان معرف نام برد.جامعه آماری عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که یافتههای پژوهشی به آنها تعمیم داده میشود(دلاوری ،۱۱۲:۱۳۸۵). یا به عبارت دیگر، جامعه آماری عبارت است از مقداری از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند(آذر و مؤمنی،۱۳۸۳: ۵).
جامعه آماری و منبع اطلاعاتی این تحقیق، فراگیراندوره درجهداریدرآموزشگاهعلمیتخصصیثامن الائمه(ع) ناجامیباشند که با مدرک دیپلم استخدام شدهاند.تعداد افراد جامعه ۵۰۰نفرازفراگیراندرجهداری از رستههای نظامی و عملیات ویژهبا ۹ ماه خدمت میباشد.
۳-۷- نمونه آماری
نمونه حاضر از میان جامعه آماری مذکور بهتعداد ۲۱۷ نفر از فراگیران دوره درجهداری از رستههای نظامی و عملیات ویژه انتخاب شده است که در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن الائمه (ع) ناجا بهمدت ۹ ماه خدمت داشته و همگی با مدرک دیپلم استخدام شدهاند.
۳-۸- روش نمونه گیری
روش نمونه‌گیری در تحقیق حاضر بهصورت نمونه‌گیری تصادفی طبقهای می‌باشد.
۳-۸-۱- تعیین حجم نمونه
برای بهدست آوردن تعداد نمونه لازم در مطالعه حاضر از فرمول کوکران[۸۲](۱۹۶۳) استفاده شده است.
فرمول کوکران یکی از پُرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری  است.
فرمول محاسبه حجم نمونه کوکران:
N= حجم جامعه آماری
n= حجم نمونه
Z= مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان ۹۵ درصد برابر ۱٫۹۶ میباشد.
P=مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد میتوان آن را ۰٫۵ درنظر گرفت. در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود میرسد.
q= درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)
d= مقدار اشتباه مجاز (۰٫۰۵)
۳-۸-۲- محاسبات مربوط به حجم نمونه
با محاسبههای انجام شده از طریق فرمول حجم نمونه کوکران، با پارامترهای مذکور و با سطح خطای ۵%، حجم نمونه تحقیق ۲۱۷ بهدست آمد.
۳-۸-۳-ملاحظات مربوط به حجم نمونه:
پس از آنکه حجم نمونه تحقیق مشخص شد تعداد ۲۱۷ پرسشنامه در بین فراگیراندرجهداریبهصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، توزیع شد که از این تعداد۱۷ پرسشنامه بهدلایل ناقص بودن و یا عدم پاسخگویی از روند کار خارج گردید و در نهایت تعداد دویست پرسشنامه قابل استفاده بود و در تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت.
۳-۹-روش جمع‌آوری اطلاعات
با توجه به هدف پژوهشگر در طرحهای تحقیقاتی از ابزارهای مختلفی برای جمعآوری اطلاعات استفاده میشود که عبارتند از: پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و … با توجه به نوع متغیرها از روشهای متفاوتی جهت جمعآوری اطلاعات استفاده گردید.
الف) مطالعات کتابخانهای: در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از کتابها، پایاننامهها، مقالات و پایگاههای اطلاعاتی استفاده شده است.
ب) روش میدانی: در این تحقیق بهمنظور دستیابی اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از پرسش‌نامه، نسبت به جمع‌آوری اطلاعات لازم جهت دستیابی به اهداف تحقیق اقدام لازم بهعمل آمد. برای تهیه پرسشنامه ، ابعاد متغیرها از طریق مطالعه ادبیات موضوع شناسایی شده و برای سنجش آنها از پرسشنامه محقق ساخته ۲۸ سؤالی که بر اساس مقیاس لیکرت امتیازبندی شدهاند استفاده گردیده است.
۳-۱۰- ابزار جمعآوری اطلاعات
مهمترین ابزار مورد نظر همان طور که مطرح گردید پرسشنامه میباشد.
پرسشنامه
پرسشنامه بهعنوان یکی از متداولترین ابزارهای جمعآوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعهای از پرسشهای هدفمدار که با بهرهگیری از مقیاسهای گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار میدهد. در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه شود:
الف ) انتخاب موضوع سؤالها.
ب) محتوای سؤال .
ج )جملهبندی پرسشها.
د) انتخاب نوع سؤال ( خاکی، ۱۳۷۸: ۲۴۲).
۳-۱۱- روایی و پایایی پرسشنامه
یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمرههای مشاهده و نمرههای واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند ( خاکی ، ص ۲۹۳ ) عوامل مؤثر بر پایانی و روایی: عوامل متعددی بر پایانی و روایی مؤثرند از جمله: ۱ ) تعریف نشدن اصطلاحات ۲) عدم توجیه پرسشگران ۳-) عدم تجانس و همگونی پاسخگویان ۴) تغییر شرایط و زمینههای اجرای پرسشگری ۵) وضعیت ظاهری و درونی ابزار ۶) عدم تناسب مراحل مختلف فرایند تحقیق. پایایی ثبات درونی فقط با اجراییک آزمون و بالاخره جلوگیری از بروز مسائل همراه تکرار اجرای آزمونها بر آورد میشود .
۳-۱۱-۱- بررسی پایایی پرسشنامه

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.