آوریل 23, 2021

مقاله دانشگاهی – تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن …

1 min read

ضریب همبستگی = ۰٫۱۰۶
شیب خط رگرسیون= ۰٫۰۸۲
شکل (۲-۲) الگویتحلیلی ارتباط حیطه های نگرش با یادگیری فعالیت های جسمانی
در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن الائمه ناجا
__ ارتباط قوی ….. ارتباط ضعیف
فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
انسان از دیر باز برای شناخت طبیعت و پدیدههای آن و برای مقابله با آنها، دست به کاوش در پدیدههای پیرامون خود زده است. دستیابی به روشی منظم برای حل مجهولات به پیشرفتهای چشمگیری انجامیده است. در روش تحقیق، منظور از روش تحقیق مجموعه فعالیتهایی است که برای رسیدن به هدفی صورت میگیرد و پژوهش عبارت است از فعالیتهایی است که پژوهشگر با استفاده از آنها به قوانین پی میبرد. روشهای پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار میروند. در هر پژوهش پژوهشگر تلاش میکند تا مناسبترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که دقیقتر از روشهای دیگر، قوانین واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را نشان دهد. بنابراین شناخت واقعیتهای موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است در واقع میتوان گفت که اثربخشی یک کار پژوهشی موکول به انتخاب درست روش تحقیقی است که مناسب با آن پژوهش خاص باشد.
در این فصل روش تحقیق را بیان میکنیم، بیان این کار ابتدا به صورتبندی فرضیههای تحقیق و در ادامه به تعیین جامعه آماری، نمونه آماری، دوره زمانی، چگونگی گردآوری اطلاعات مورد نیاز، اندازهگیری متغیرها، انتخاب روش و تعیین مدل آماری میپردازیم.
۳-۲- روش تحقیق
روش اجرای تحقیق در واقع مجموعه فعالیتهایی است که به کمک آنها تعیین شود که اطلاعات مورد نظر را از کجا، چگونه و با چه ابزاری جمع آوری نموده، و تجزیه و تحلیل ها بهدست آمده است.
با توجه به آنچه که بیان شد ، پژوهش حاضر را از نظر دستهبندی تحقیقها بر حسب نحوه تجزیه و تحلیل دادهها (طرح تحقیق) میتوان از نوع تحقیقهای توصیفی ـ پیمایشی محسوب کرد.
برای جمعآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانهای و همچنین برای بررسیتأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیتهای جسمانیاز روش میدانی با توزیع پرسشنامه استفاده میشود. این تحقیق از نظر دسته‌بندی تحقیقات بر حسب نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها، یا بهعبارت دیگر طرح تحقیق، تحقیقی توصیفی ـ پیمایشی به شمار می‌رود که به توصیف ویژگی‌های نمونه و سپس تعمیم این ویژگی‌ها به جامعه آماری پرداخته است. تحقیقات توصیفی خود بر چند دسته هستند که در این پژوهش، نوع پیمایشی آن بکار رفته است. در تحقیق پیمایشی به پیش‌بینی، تعمیم و تحلیل ارتباط میان متغیرها پرداخته می‌شود.
همچنین با توجه به تقسیمبندی تحقیقات از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی است. پژوهشهای کاربردی آن هایی میباشندکه نظریات، قانونمندیها و تکنیکهایی که در تحقیقات بنیادی تنظیم شدهاند را جهت حل مسائل واقعی مورد استفاده قرار میدهند. در این پژوهش روش تحقیق از نوع علّی می‌باشد، در این روش تأثیر میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد. بنابراین می‌توان گفت این تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی و روش آن توصیفی ـ پیمایشی است.
 
تعاریف آموزش:
تعریف مفهومی آموزش:
منظور از آموزش فعالیتی است که در خدمت پرورش و کار آموزی قرار دارد. آموزش ابزار پرورش و کارآموزی است. آموزش را بهعنوان فراهم آوردن فرصتهایی برای اینکه دانش آموزان یادبگیرند بیان نموده اند. معمولاً فعالیتهایی که معلم بهقصد آسانکردن یادگیری در یادگیرندگان به تنهایییا به کمک مواد آموزشی انجام میدهند را آموزش مینامند (براون واتکینسن، ۱۳۹۲: ۲).
تعریف عملیاتی آموزش:
فعالیتهایی که در طول دوره، جهت پرورش و بهبود هر شاخصهای در فراگیر، از سوی معلم و بهکمک لوازم کمک آموزشی به وی ارائه میگردد.
تعریف عملیاتی آموزش علمی تخصصی: آموزشگاههای علمی تخصصی محل آموزش کسانی میباشد که به استخدام نیروی انتظامی در میآیند و پس از ۹ ماه آموزش به درجه گروهبان یکمی نائل میشود.
 
تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
شناخت:میزان و چگونگی شناخت، آگاهی و دانشی است که فراگیر درباره فعالیتهای جسمانی که در طول دوره آموزشی میبایست بیاموزد داشته است. این فعالیتها شامل همه آموزشهای ارائه شده اعم از ورزشهای رزمی، صف جمع، کارگاه اعتماد بنفس و … میباشد. جهت سنجش میزان این شناخت،میانگین نمرهای که فراگیر از پاسخ به سؤالات ۱ تا ۷ پرسشنامه که مربوط بهشناختاز فعالیتهای جسمانی میباشد کسب کرده است، ملاک عمل خواهد بود.
احساسات و عواطف:چگونگی و میزان احساسی است که فراگیر نسبت به فعالیتهای جسمانی که میبایست بیاموزد داشته است. میانگین نمرهای که فراگیران از آزمون سؤالات ۸ تا ۱۴ پرسشنامه که مربوط به احساسات و عواطف میباشد کسب کردهاند، ملاک سنجش این متغیر خواهد بود.
رفتار:آمادگی عملی که فراگیر درباره آموزشهای فعالیتهای جسمانی در خود و در ذهن خود ایجاد کرده است و نوع رفتاری که پیش از شروع دوره داشته است. میانگین نمرهای که فراگیران از آزمون سؤالات ۱۵ تا ۲۰ پرسشنامه که مربوط به رفتار میباشد، کسب کردهاند سنجش این حیطه را در این تحقیق انجام خواهد داد.
یادگیری:اگر چه نمرات فراگیران از تمام فعالیتهای جسمانی ایشان در پایان دوره قابل دسترسی و استناد بود، با نظر اساتید و نیز پیرو اینکه سنجش افراد در هر یک از حیطههای نگرش توسط خود ایشان انجام شد، میزان یادگیری و رضایت افراد از نتیجه کار خود پس از دوره آموزشی در زمینه فعالیتهای جسمانی نیز توسط سؤالات یادگیری و از خود ایشان سنجیده شده است. میانگین نمرهای که فراگیران از آزمون سؤالات ۲۱ تا ۲۸ پرسشنامه که مربوط به یادگیری میباشد کسب کردهاند، معیار این سنجش خواهد بود.
تعاریف نگرش:
تعریف مفهومی نگرش:
ارزیابی کلی از یک موضوع را نگرش گویند.موضوع نگرش میتواند هر چیزی باشد که فرد آن را از چیزهای دیگر متمایز میکند یا درباره آن نظری دارد، موضوع نگرش میتواند یک شخص، یک گروه یا مفهومی انتزاعی باشد (وانک[۸۰] و بوهنر[۸۱]، ۱۳۸۲: ۲۹۸).
تعریف عملیاتی نگرش:
نگرش افراد طی یک نظرسنجی و در قالب یک پرسشنامه که توسط محقق طراحی گردیده است سنجیده میشود.میانگین نمرهای که فراگیران از سؤالات ۱ تا ۲۰ پرسشنامه طراحی شده، بهدست میآورند کلیت نگرش ایشان را در تمام حیطهها مورد سنجش قرار میدهد.
برای اندازهگیری نگرش و یادگیری فراگیران از پرسشنامه۲۸ سؤالی محقق ساخته استفاده شده است. در این پرسشنامه بعد حیطه شناختی سؤالات ۱ تا ۷، بُعد احساسات و عواطف سؤالات ۸ تا ۱۴ و بُعد رفتار فراگیران سؤالات ۱۵ تا ۲۰ ، سوالات ۲۱ تا ۲۸ مربوط به یادگیریمیباشد.
کدگذاری دادهها:در ابتدا گزینههای هر سؤال را که بهصورت طیف لیکرت هستند، امتیازبندی میکنیم. سؤالات مستقیم بهصورت ،کاملاً موافقم=۵، موافقم=۴، بینظر=۳، مخالفم =۲، کاملا مخالفم=۱ کدگذاری شده است. اکنون دادههای کیفی تبدیل به اعداد شدهاند و از آنجایی که هر مؤلفه برگرفته از برآیند چند سؤال پرسشنامه است، میانگین مجموع امتیازات سؤالات مرتبط را که به شیوه فوق کدگذاری شدهاندمحاسبه مینماییم. بدین ترتیب به رشتهای از اعداد خواهیم رسید که میتوانیم روشهای تحلیل آماری را بر روی آنها اجرا نماییم.
۳-۵- قلمرو تحقیق
الف) قلمرو مکانی تحقیق:‌ قلمرو مکانی این تحقیق آموزشگاه علمی تخصصی ثامن الائمه (ع) ناجا میباشد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.