آوریل 19, 2021

علمی : تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن …

1 min read
۱۲۰

مرحله آموزشیبه قسمتی از یک دوره آموزشی اطلاق میشود که در طی آن مدت، بایستی فراگیران بخشی از آموزشهای مربوط به آن دوره را طی نموده و نمره قبولی را کسب نمایند.
آزمون عملیآزمونی است که برای سنجش میزان توانایی فراگیران در کسب آموزشهای عملی و میدانی به کار میرود.
فراگیربه فردی اطلاق میشود که برای گذراندن دورههای عمومی انتظامی یا تخصصی توسط مبادی ذیربط به آموزشگاه علمی ـ تخصصی معرفی میگردد.
 
مروری بر مطالعات انجام شده پیرامون موضوع این پایان نامه
اکنون به بیان چند نمونه از تحقیقاتی که تاکنون پیرامون بحث نگرش و ارتباط آن با فعالیتهای ورزشی، در ایران انجام شده است میپردازیم.
الف-علی بهرامیزاده (۱۳۸۹) در تحقیقی به بررسینگرشپرسنلکلانتریهایمشهددرمورد تأثیرآموزشهایقبلازخدمتبهکیفیتکاریآنها پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که هرچهقدرآموزشهامناسبترباشند،کیفیتکاریدرحینخدمتبالاترخواهدرفتوبهرهوریافزایش مییابد. اگردرحینآموزشازامکاناتو وسایلمناسببهرهبرداریشودکیفیتآموزشبالارفتهو یادگیریبهتر خواهدشد. ورزشوحرکاترزمیمناسباموراتخدمتیرابرایپرسنلسهلترخواهدنمود. حرکتهایرزمیوورزشیدرمواجههبامتهمانقویهیکلکهقصد درگیریبامأمورینرادارندمیتواند بسیارمفیدواقع شود. استفادهازاستادانباتجربه (ستادی ـ اجرایی)درامرآموزشنیزبهکیفیتاجرایماموریتها تأثیرگذاراست.استادانباتجربهمیتوانندتجربیاتمناسبخودرابهدانشآموختگانمنتقلکنند. درصورتیکهاگراستادانتجربهکافینداشتهباشندنمیتوانندنیروهایآموزشیراراهنماییو با فنونکاریآشناسازند.تغذیهمناسبدرامرآموزشهمیکیازملاکهایمهمدرجهتیادگیریبیشازپیشآنها میباشدکهبایدکارشناسانهبهاینموضوعپرداخت.بههرحالهرآموزشی،نیرووتوانجسمیفرد و افرادآنواحدرامیطلبدکهتنهابایکتغذیهمناسبمیتوانیمنیرورابرایآنکارآمادهکنیم.
ب- یوسف باقری، حسن اسدی و مهرزاد حمیدی (۱۳۸۸) در تحقیقی بهمطالعه نگرش دانشجویان نسبت به عملکرد انجمنهای ورزشی دانشجویی دانشگاههای شهر تهران پرداختند. هدف از این تحقیق، مطالعه نگرش دانشجویان نسبت به عملکرد انجمنهای ورزشی دانشجویی دانشگاههای دولتی شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که بهصورت میدانی به اجرا در آمده است و بر حسب هدف در رسته تحقیقات کاربردی جای دارد. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۲۰ نفر عضو انجمنهای ورزشی دانشجویی (به صورت تمام شماری) و ۳۸۵ نفر دانشجویان غیر عضو است که بهوسیله فرمول یامان محاسبه شده است. ابزار این تحقیق ۲ پرسشنامه محقق ساخته برای دانشجویان عضو و غیر عضو میباشد. اعتبار محتوایی آن توسط اساتید تأیید گردیده است. ضریب پایایی برای پرسشنامه بهدست آمد. برای تجزیه و تحلیل آماری یافتهها از روش های توصیفی استفاده شده است.نتایج نشان داد که از دیدگاه اعضای انجمن ورزشی، عملکرد انجمن در محورهای چهارگانه مدیریتی در حد متوسط (۲/۵۶% الی ۵۴%) قرار دارد.
ج- عبدالرحیم اسدالهی (۱۳۸۴) در تحقیقی به بررسی نگرش پرسنل زندانها و زندانیان محکوم در مورد برنامههای ورزشی و کیفیت آنها در زندانهای خوزستان پرداختند. روش تحقیق آن توصیفی و اکتشافی با تکنیک مصاحبه با آزمونها و اجرای آزمون نگرشسنج ورزش در زندانها از نوع محقق ساخته در طیف با ۱۶ آیتم است. نتیجه مهم این بررسی درک مطلوبیت برگزاری برنامههای ورزشی فردی و یا گروهی در ساختی غیر رقابتی از دیدگاه پرسنل است. آنچه که در تجربیات حرفهای و شغلی آنها نهفته است، حاصل دیگر یافتههای پژوهش صحبت از برگزاری برنامههای ورزشی در قالب مسابقات بین ندامتگاهی استانی و در مجموع در خارج از ساختار زندان از نظر مددجویان است. بیان این نگرش در این جلوه روانی نمود پیدا میکند که محیط درونی و ساخت قدرت نظام ندامتگاهی (فوکو[۷۹]) با طرح کار ویژهای محدود کننده بر سنجش خود ساختار شخصیت زندانیان، اضطرارها و نگرانیها و ناکامیها را بروز میدهد. راه برون رفت از این ساخت، قدرت بیان نظر موافق با راه کار مسابقات ورزشی رقابتی گروهی خارج از این ساخت است.
د- محمد کاظم واعظ موسوی (۱۳۷۳) در تحقیقی به تحلیل نگرش پاسداران به ورزش پرداخت. در این تحقیق به کمبود امکانات و تسهیلات پی برد و راهحلهای پیشنهادی خود را ساخت فضاهای ورزشی مناسب، سازماندهی منسجم برای ورزش سپاه و خانوادههای آنان و تربیت مربیان شایسته و ترتیب دادن مسابقات ورزشی ارائه نموده است.
 
جمع بندی و ارائه ی فرضیات پژوهش حاضر
همانگونه که مشاهده میشود در پژوهشهای فوق به موضوع نگرش بصورت یک کل واحد پرداخته شده است. در مکتوب پیش رو سعی محقق بر آن بوده است که از جنبه نظری موضوع نگرش را کاملاً باز کرده و حیطههای گوناگون آن را به طور مجزا مورد بررسی و تحقیق قرار دهد. ضمناً موضوع مورد تأثیر در اینجا میزان یادگیری فراگیران درجهداری آموزشگاه علمی تخصصی ناجا میباشد که از نظر جامعه آماری معطوف به سنین جوانی و شروع به کار این افراد در ناجا بوده و لذا چنانچه تأثیر هرچند اندکی در افزایش میزان یادگیری ایشان با استفاده از نتایج این پژوهش و کاربردی کردن آن حاصل گردد، تأثیر آن پایدار، طویل الاثر و ماندگارتر خواهد بود.
در عین حال روشهای تحقیق و پرسشنامههای محقق ساختهای که در این پژوهشها از آن استفاده شده بود ایدههای خوبی جهت پیشبرد تحقیق حاضر به پژوهشگر ارائه نمود.
 
 
فرضیات پژوهش:
فرضیه اصلی پژوهش:
_بین نگرش فراگیران، با یادگیری فعالیتهای جسمانی ایشان رابطه وجود دارد.
فرضیات فرعی پژوهش:
_بین حیطه شناختی فراگیران، با یادگیری فعالیتهای جسمانی ایشان رابطه وجود دارد.
_بین حیطه احساسی فراگیران، با یادگیری فعالیتهای جسمانی ایشان رابطه وجود دارد.
_بین حیطه رفتاری فراگیران، با یادگیری فعالیتهای جسمانی ایشان رابطه وجود دارد.
 
 
الگوی مفهومی
در این شکل فرضیات اصلی و فرعی پژوهش در قالب الگوی مفهومی آورده شده است. همچنین تأثیر پذیری حیطه رفتاری از دو حیطه شناختی و احساسی نیز که در این فصل بدان پرداخته شد نیز در این الگو مشهود است.
اینکه نگرش خود شامل ۳ حیطه اصلی بوده که این حیطهها نیز دارای ارتباطاتی با یکدیگر هستند در سمت راست الگو و بحث تأثیرگذاری این سه حیطه بر یادگیری فعالیت های جسمانی و وجود ارتباط بین نگرش و میزان این یادگیری که فرضیه این پژوهش میباشد نیز در سمت چپ نمودار آورده شده است.
نگرش
شکل (۲-۱) نمودار مفهومی ارتباط نگرش با یادگیری فعالیتهای جسمانی
نگرش
ضریب همبستگی = ۰٫۳۸۴ شیب خط رگرسیون= ۰٫۳۹۹
ضریب همبستگی = ۰٫۳۴۳ شیب خط رگرسیون= ۰٫۳۳۱

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.