آوریل 22, 2021

تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی …

1 min read

برای ثبت عنوان روانشناس ورزش در دفتر،‌ فرد ابتدا بایستی در رشته روانشناسی و سپس در درجه بالاتری در علم ورزش تحصیل کرده باشد یا ابتدا در علم ورزش و در یک سطح تحصیلی بالاتر در روانشناسی ورزش فارغالتحصیل شده باشد. برای کسب گواهینامه از بی پی اس[۷۶]لازم است ابتدا شخص گواهینامه روانشناسی مورد تأیید این انجمن را دریافت و سپس تحت نظارت این انجمن دوره عملی را به پایان رسانیده باشد. تاکنون چنین آموزشی در سطح لیسانس محیا نشده است. اگر چه انجمن روانشناسی آمریکا[۷۷] دارای بخش روانشناسی ورزش است اما دورههای تعیین اعتبار برای آن وجود ندارد. پیرامون تعیین اعتبار برای روانشناسان مباحث زیادی وجود دارد.
طرح نامنویسی بیسس[۷۸]‌از روانشناسان ورزش از ۱۹۹۲ مطرح و تعداد زیادی از روانشناسانی که سابقاً به کار روانشناسی ورزش اشتغال داشتهاند یا از نامنویسی در این دفتر امتناع کردهاند و یا واجد شرایط لازم برای کسب این عنوان تشخیص داده نشدند.آنشل خاطر نشان کرد،‌بسیاری از روانشناسانی که بهطور تمام وقت به کار با ورزشکاران اشتغال داشتهاند یا فرصت لازم برای جمع آوری و ارائه مدارک مورد نیاز را پیدا نکردهاند و یا تمایلی به کارهای اداری خسته کننده برای نامنویسی نداشته اند، بنابراین با این طرح عده زیادی از مجربترین اساتید در حوزه روانشناسی ورزش از دور خارج شدند. از سوی دیگر نامنویسی اجباری،‌ موجب کاهش تردید و مشکلات مربوط به شناخت روانشناسان غیر متخصص گردید. راجع به سؤال دوم باید خاطر نشان کرد که کار روانشناسان ورزش کاملا متنوع است (جارویس،۲۲:۱۹۶۶).
 
 
فعالیتهای جسمانی در آموزشگاههای علمی تخصصی
آموزشگاه علمی ـ تخصصی
به آموزشگاهی اطلاق میگردد که بر اساس ماده ۴۱ قانون استخدامی ناجا به منظور اجرای دورههای عمومی انتظامی، تخصصی و علمی بدو خدمت و همچنین دورههای تخصصی تکمیلی برای کسانی که حداقل با مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه به عنوان پایور انتظامی برای خدمت در مشاغل گروهبانی و بالاتر، از طریق مسابقه ورودی استخدام میشوند، ایجاد میگردد(اساسنامه، ۱۳۸۷: ۵).
 
 
 
ورزشسازمانیناجا
به مجموعه ورزشهایی اطلاق میگردد که مصوب ناجا بوده و اجرای آن برای کارکنان در بهبود عملکرد مأموریتی در عملیاتهای ویژه از اهمیت خاص برخوردار است مانند دفاع شخصی، جودو، تکواندو، کاراته، تیراندازی و آمادگی جسمانی.
تا قبل از سال ۱۳۷۰ نیروهای سه گانه ژاندارمری، کمیته و شهربانی وظیفه حفظ نظم و امنیت کشور را به عهده داشتند. پس از آن با ادغام سه نیروی مذکور نیروی انتظامی تشکیل و اداره کل تربیت بدنی ناجا بهعنوان یکی از ادارات تابعه مسائل مربوط به امور ورزش ناجا را در ابعاد مختلف سیاستگذاری و اجرا مینماید. از آنجایی که مراکز آموزشی ناجا اهداف ورزشی را تقریباً به صورت مستقل دنبال مینمایند لذا به صورت اختصار سیر تکاملی ورزش در مراکز آموزشی ناجا به شرح ذیل بیان میگردد:
با تشکیل آموزشگاه گروهبانی در سال ۱۳۲۳ عملاً پرداختن به مقوله ورزش به عنوان یک ضرورت جهت تربیت درجه داران پلیس کارآمد و مقتدر از اهمیت برخوردار بوده و ورزشهای مختلف بهویژه در رشتههای کاراته و جودو رواج داشته است.
از سال ۱۳۷۰ با ادغام مراکز آموزشی شهربانی،کمیته و ژندارمری سابق و تشکیل مراکز آموزش ناجا، دروس آمادگی جسمانی، تربیت بدنی، ورزشهای رزمی، جودو، کاراته، ‌تکواندو، دفاع شخصی و عبور از موانع در برنامههای تفصیلی فراگیران گنجانده شد همچنین به ورزشهای دیگری از قبیل فوتبال، والیبال،‌کوهنوردی، ‌راهپیمایی و ورزش صبحگاهی نیز پرداخته شد(مرادی، ۱۳۸۶: ۲۱).
ماهیت کار پلیس، دفاع از امنیت جان، مال و ناموس کشور است در نتیجه آمادگی جسمانی و روحی نیروهای انتظامی شرط اقتدار و سربلندی آنهاست، جهت علمی کردن این مهم گسترش ورزش در سطح عموم نه تنها یک امر تفریحی است بلکه یک وظیفه سازمانی میباشد. با توجه به حیطه کاری نیروهای انتظامی که میبایست حافظ امنیت بوده و از جان، مال و ناموس کشور دفاع نمایند در نتیجه در محیط کاری پُر کردن اوقت فراغت آنها برای تعدیل انرژی اضافی و فشارهای روحی ضروری مینماید. الگو بودن نیروهای انتظامی به ویژه از بُعد ورزیدگی برای کلیه آحاد جامعه، از نکاتی است که باید به آن توجه لازم گردد و عامل مهمی در ارتقاء سطح آمادگیهای بدنی و پرداختن آنها به فعالیتهای حرکتی است (صانعی، ۱۳۸۴: ۴۸).
تعداد کل ساعات ۱۲۱۰ ساعت شامل:
دروس عمومی انتظامی مرحله اول، دوم و سوم و دروس تخصصی مرحله اول و دوم هر کدام ۱۷۰ ساعت؛ اردوگاه ۴۸ ساعت؛
کارگاه استاندارد سازی رفتار پلیس ۴۴ ساعت؛
کارورزی ۸۸ ساعت
و کلاسهای فوق برنامه ۱۸۰ ساعت می باشد.
کلاس هایی که در آن نقش اصلی را فعالیت جسمانی انجام می دهد ۳۳۵ ساعت است که نتیجه می گیریم تقریباً ۳۰% یا ساعات آموزش به فعالیت های جسمانی پرداخته میشود.
 
 
 
سرفصلهای یک دوره کامل آموزشی در آموزشگاه علمی تخصصی
رستههای موجود در این مرکز آموزش شامل رسته انتظامی، عملیات ویژه و اداری است. نظام آموزشی این دوره ساعتی و طول دوره جمعاً ۳۹ هفته به شرح ذیل میباشد:
جدول (۲-۱) سرفصل های یک دوره آموزشی در آموزشگاه علمی تخصصی
 
 
 
فعالیتهای جسمانی در برنامه تفصیلی آموزش کارکنان درجهدار
دوره عمومی انتظامیدورهای است که مطاق ماده ۳۵ قانون استخدام ناجا به منظور ارائه آموزشهای انتظامی، نظامی، مقدماتی و آشنایی با مقررات و آیین نامههای سازمانی با هدف ایجاد آمادگی عمومی جهت خدمت در نیروی انتظامی، متناسب با گونههای مختلف استخدامی موضوع ماده ۹ قانون مذکور برای کارکنان پایور و پیمانی درجه دار و کارمندان همطراز در بدو خدمت، تشکیل میگردد.
جدول (۲-۲) عناوین دروس فعالیتهای جسمانی در مرحله اول عمومی انتظامی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.