آوریل 18, 2021

برنامه ریزی استراتژی//پایان نامه تدوین استراتژی بازرگانی

1 min read
صنعت ریسندگی نخ به عنوان یکی از صنایع متنوع و اشتغال زا می‌تواند با برنامه...

صنعت ریسندگی نخ به عنوان یکی از صنایع متنوع و اشتغال زا می‌تواند با برنامه ریزی های دقیق، گام موثری در راه توسعه صادرات و افزایش درآمد ارزی و در نتیجه شکوفایی اقتصاد ملی بر دارد (علیزاده 1382) از اینرو برنامه ریزان تلاش دارند تا با شناسایی مزیت ها و محدودیت ها و به کمک علم مدیریت استراتژیک، موجبات توفیق هر چه بیشتر صنایع تولیدات داخلی و از جمله انواع نخ را فراهم آورند (1391WWW. Vusuonaria. ir ) برنامه ریزی استراتژیک مشتمل بر هدف های کلان سازمان و انتخاب گزینه ها و روش های مناسب برتحقیق آنها و تخصیص منابع لازم برای دستیابی به اهداف مذکور می‌باشد (Iraland Hitt. 2003) تا بدین ترتیب سازمان فعالیتهایش را برای برآوردن نیازهای درحال تغییر محیط تطبیق دهد (سید جوادین و تاب 1388)یکی از فعالیتهای مربوط به تنظیم استراتژی، تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده و از محیط بیرونی و فعالیتهای درونی بنگاه است. برای این منظور می‌توان ضمن بهره‎گیری از تکنیک swot و قرار دادن هر یک از نقاط قوت و ضعف داخلی شرکت در مقابل فرصت ها و تهدید های بیرونی، فعالیت های تدوین استراتژیک بنگاه را به پیش برد. (litu etal 2011) که دراین پژوهش بهتدوین استراتژی با مدل swot برای شرکت ریسندگی خاورخواهیم پرد

 

2-2 برنامه ریزی استراتژی

در ذیل به تعاریفی از استراتژی می‌پردازیم:

*استراتژی به عنوان وسیله ای جهت تعیین اهداف لازم برای انجام دادن اهداف تعریف می‌شود به عبارتی ساده تر، استراتژی وسیله ای برای رسیدن به اهداف مهم و بلند مدت شرکت است. اهداف معنی دار باید ویژه، قابل اندازه گیری، دست یافتنی، نتیجه محور و زمان محور باشند[1] (Chaharbaghi & Feurer. 1997)

* برنامه ریزی استراتژیک فرایند تعیین اهداف سازمان و اتخاذ تصمیم درباره طرحهای جامع عملیاتی و اجرایی برای تحقق آن اهداف است ( انصاری و همکاران 1388)

* یک رویکرد مناسبجهت فرموله کردن استراتژی باید برای به کارگیری، ساده، مرتبط، موثر، کارآمد، سیستماتیک، دموکراتیک، در گیر با قسمت های مربوطه، انعطاف پذیر، به سادگی قابل فهم، جامع و مختصرباشد.

(koo etal2011)

* برنامه ریزی استراتژیک توسط”انجمن برنا مه ریزی استراتژیک” بدین شرح تعریف شده است فرایند تعیین، تنظیم و توسعه سیستماتیک مقصد، دورنما، ماموریت، اهداف دور برد، استراتژی، سیاست های اصلی و مهمترین هدف‎های کوتاه مدت در یک سازمان را برنامه‎ریزی استراتژیک می‎نامند (شلالوند، 1371)

* برنامه ریزی استراتژیک مجموعه ای از تئوری ها و چهارچوب هایی است که به همراه ابزارها و تکنیک‎های تکمیلی برای کمک به مدیران برای تفکر، برنامه ریزی و اقدام استراتژیک طراحی شده اند (Litu etal2011)

* رویکردها و تکنیک های بسیاری را می‌توان برای تحلیل محیط های درونی و برونی سازمان و موارد استراتژیک و در نتیجه تدوین استراتژی ها به کار برد. که از جمله تکنیک های تدوین استراتژی، ماتریس گروه مشاوره بوستون (BCG)[2]، ماتریس[3]GE، مدل پورتر [4]، 7S مک کینزی[5]، SWOT، QFD [6] و کارت امتیاز متوازن می‌باشد. ( Kim and mauborgne 2005)

[1] specific. Measurable. Achievable. Result-oriented. and time – bound (i. e. smart)

[2] Boston Consulting G roup Matrix

[3] General Electic

[4] Porter model

[5] Mckinsey 7s model

[6] Quality Function Deployment

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.