آوریل 21, 2021

فایل دانشگاهی – بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت …

1 min read

در این تحقیق مکان ارتکاب جرم به دو جنبه شلوغ یا خلوت بودن یا بی خطر بودن مورد آزمون قرار گرفته است.
بررسی آمار به دست آمده برای هر کدام یکی از این جنبه ها در برنامه ریزی برای پیشگیری و شناخت ذائقه سارقین در ارتکاب سرقت کمک می نماید. بر طبق آمار به دست آمده ۲۸ نفر از یکصد نفر بیان داشته که محل های خلوت را برای سرقت انتخاب می نماید. ۲۴ نفر محل های بی خطر را انتخاب می کنند. ۲۲ نفر برایشان فرقی نمی کند چه محلی را سرقت می کنند. همچنین ۱۰ نفر در پاسخ به این پرسش (محل سرقت) سکوت اختیار نمود ه اند. و سایر موارد که در نمودار ۳- ۴۱ نشان داده شده است.
نمودار ۳- ۴۱ وضعیت محل و موقعیت سرقت
۳-۱-۲-۳- سوژه
انتخاب سوژه به مراتب مهمتر از زمان و مکان سرقت است. چرا که منبع مال است و همه اقدامات پیش از ارتکاب، به منظور دستیابی به سوژه یا منبع مالی است که گزینش می شود. سوژه می تواند خود مال یا شخصی باشد که مال همراه وی حمل می شود. در هر صورت آنچه سارق به دنبال آن است رسیدن به مال است.
چنانچه سوژه مورد نظر خود مال باشد مؤلفه هایی از قبیل بی خبر یا نبودن صاحب مال آن و عدم نظارت فردی و الکترونیکی بر مال و ضعف سیستم های نگهداری و امنیتی و حتی موقعیت مکانی آن مورد توجه و نظر سارق است. به همین جهت با طرح پرسشی این موضوع از سارقین مورد نظر مورد سوال قرار گرفت.
طبق آمار به دست آمده (نمودار شماره ۳- ۴۱) محلی های خلوت و بی خطر بودن (ضعف سیستم ایمنی) است که در سارقین ایجاد جاذبه نموده و آنها را به ارتکاب سرقت آن مال متمایل می نماید. دیگر موارد که می تواند توجه سارقین را به خود جلب کند خلاءهای موجود در خود مال یا صاحب آن از نظر نظارت می باشند.
۳-۱-۳- انگیزه سرقت
اصولاً انگیزه در تحقق جرم تاثیری ندارد و در جرایم مقید[۳۸] همین که سوء نیت مجرمانه در معیت سایر ارکان جرم وجود داشته باشد، بدون توجه به انگیزه، جرم محقق می شود.
همان گونه که مطرح شد سرقت یک جرم مالی و در گروه جرایم سودمند است. نفعی که به ســارق می رسد نفع مالی است که ممکن است با انگیزه های مختلف ارتکاب یابد. آنچه از ابتدا مشوق سارق جهت گرایش به ارتکاب جرم سرقت است جهت پی بردن به داعی وی ضروری است. این انگیزه را می توان از شیوه صرف کردن مال به دست آمده از طریق سرقت کشف کرد.
انگیزه ارتکاب جرم در سرقت به شرح زیر است:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

  • حرص و طمع
  • رفع نیاز و حوایج ضروری: سرقت مواد خوراکی و البسه و غیره که تحت فشار زندگی و نیاز به وقوع می پیوندد.
  • انتقام جویی: سرقت از کارگاه ها و کارخانه ها و محل کسب.

سرقت وسایل نقلیه یکی از معضلات اجتماعی امروز است. کیفیت ارتکاب جرم با استفاده از غفلت مالک وسایط نقلیه، کلید ساختگی، شکستن شیشه یا در اتومبیل انجام می گیرد. انگیزه ربودن وسایط نقلیه عـبارتند از:

  • اوراق کردن و فروش لوازم یدکی؛
  • فروش وسیله نقلیه؛
  • حمل اموال و اشیاء مسروقه؛
  • حمل مواد مخدر؛
  • اشتیاق به رانندگی؛
  • گردش و تفریح؛
  • استفاده از یک وضعیت غیرمترقبه: در اتومبیل باز و یا محل پارک وسیله نقلیه خلوت بوده است.

همان طور که در فصل دوم از بخش اول بیان نمودیم قلمرو انگیزه بی نهایت وسیع است با این حال برای آشنایی کلی از انگیزه نمونه آماری در پرسش نامه انگیزه سرقت طی سوالی مورد شنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده در نمودار شماره ۳- ۴۲ نشان داده شده است.
نمودار ۳- ۴۲ انگیزه سرقت
همانطور که در نمودار شماره ۳- ۴۲ مشاهده می شود ۱ درصد انگیزه شخصی را بیان نمودند ۱۰ درصد انگیزه سرگرمی و تفریح را بیان کردند ۳ درصد حس انتقام را بیان نمودند و ۷۹ درصد انگیزه اصلی خود از سرقت را کسب مال اظهار کردند که این انگیزه کسب مال خود بخاطره انگیزه های دیگری از جمله تامین هزینه اعتیاد، خوشگذرانی، امور زندگی و یا سایر انگیزه های انجام گردیده است و در پایان ۷ درصد سایر انگیزه ها را بیان کردند و یا پاسخی به این سوال نداده اند.
۳-۲- بررسی آماری و تاثیر اعتیاد، مجازات و زندان بر مجرمین
۳-۲-۱- بررسی آماری سرقت در جامعه مورد پژوهش
در جهت پی بردن به واقعیت باید آماری در دست داشت و آمارهای ثبتی در مسائل اجتماعی و بزهکاری، سهل الوصول ترین و نزدیک ترین آمارهایی است که می تواند با اطمینان نسبی مورد استفاده قرار
گیرد. آمارهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد با بهره برداری مستقیم ازسیستم ثبت پرونده های قضایی در حوزه قضایی مشهد و بررسی تعدادی از پرونده های مجرمین سرقت بیان می شود و شامل پرونده های است در که در محدوده زمانی پژوهش منجر به صدور کیفرخواست گردیده و ثبت دادگاه گردیده است. این آمار تنها جهت بررسی وضعیت سرقت در محل و مکان پژوهش (شهر مشهد ) بیان می شود تا از این طریق اهمیت جرم سرقت و جایگاه آن در بین سایر جرایم مشخص شود.
جدول شماره ۳- ۷ مقایسه جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در شهر مشهد

مقایسه جرایم علیه اموال و مالکیت در سه ماه نخست سال ۹۲ که منجر به صدور کیفرخواست شده است