آوریل 23, 2021

مقاله علمی با منبع : بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۳۰

1 min read

«دادن پول فراوان به فرزندان و استفاده از تفریحات مختلف موجب عدم درک ارزش پول برای آنان خواهد شد. از سوی دیگر، عادت به تفریح و خوش‏گذرانی ذوق کار و کوشش را از آنان سلب می‏کند. در این صورت، چنانچه آدم بی‏کار باشد و حرفه‏ای نداشته باشد، منحرف شده و برای تأمین امیال خود ناچار راه بزه‏کاری را در پیش خواهد گرفت.[۳۶]»
به هر حال، عوامل اقتصادی یکی از علل مهم پیدایش بزه‏کاری نوجوانان و حتی جوانان محسوب می‏شود. ولی گاهی اوقات در نقش این عامل مبالغه می‏شود، با این حال، نمی‏توان آن را تنها عامل بزه‏کاری دانست.
۲-۲-۲- شغل و میزان درآمد
محـیط شغلی در دسته بندی محیط های اجـتماعی شـخصی و از نوع محـیط حرفه ای محــسوب می شود. از یک سو شغل وضعیت اقتصادی افراد را تعیین نموده و منابع مالی که در اختیار خانـواده گذاشته می شود و فرد برای معاش یا مسکن خود به مصرف می رساند وابسته به شغل است و بر وضعیت شخص به ویژه تنگدستی، بیکاری و داشتن مسکن نامناسب تاثیر می گذارد. از سوی دیگر خود محیط کار ممکن است جرم زا باشد (گسن ۱۳۸۵، ۱۸۹)، به ویژه این که فرد بالاجبار و برای رفع نیازمندی های روزمره زندگی، شغلی را انتخاب کرده باشد نه بر مبنای میل، علاقه و استعداد شغلی که در فرد وجود دارد. همچنین نوع کار و ویژگی های آن از جمله مدت و محیط کار ممکن است تاثیر منفی در شخص گذاشته و باعث خستگی، بیماری و اختلال روانی فرد شود که این خود منتهی به ترک کار و بیکاری و در مواردی گرایش به مواد مخدر جهت کاستن از خستگی و یا گرایش به سرقت و دیگر جرایم مالی جهت جبران کمبود درآمد گردد. این مولفه مهم در خود مجرم و پدر وی به پرسش گذاشته شده که به آن پرداخته می شود.
بنابر آنچه گفته شد و اهمیت شغل و حرفه فرد یا پدر وی در ساخت محیط زندگی و شرایط و چگونگی زندگی در این بخش به وضعیت شغلی پدر سارقین و خود سارقین پرداخته می شود که نتایج حاصله در نمودار های ۲- ۳۰ و ۲- ۳۱ نشان داده شده و مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
نمودار ۲- ۳۰ شغل پدر
در خصوص شغل سارق داده های به دست آمده نشانگر آن است که در بین نمونه های مورد آزمون شاغلین در مشاغل آزاد با ۶۱ مورد بیشترین فراوانی را دارند و در میان مشاغل آزاد، شغل هایی هم چون جوشکاری، خیاطی و گچ کاری بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند. این که چرا این افراد و با این رسته شغلی در خیل سارقین آمده اند نکته تامل برانگیزی است که بحث در مورد آن از حوصله این نوشتار خارج است و قضاوت را به خود خوانندگان واگذار می کنیم.
پس از شغل آزاد شغل کارگری با ۲۳ مورد فراوانی در درجه دوم قرار گرفته که خود نشانگر ضعف شغلی گروه نسبتاً زیادی از نمونه های مورد پژوهش است، به دلیل این که کارگری نیاز به تخصص ندارد، نان از بازو خوردن است و همچنین بدون هیچ مهارت و مقدمه ای قابل انجام است، معمولاً آخرین انتخاب برای هر فرد جهت انتخاب شغل بشمار می رود، چرا که شغلی است بی ثبات، کم درآمد،‌سخت و بدون آینده.
تعداد نفرات بدون شغل در میان افراد پرسش شده فقط ۹ درصد است. علیرغم تصور بسیاری از مردم که ریشه جرایم مالی را در بیکاری می دانند این سنجش نشان دهنده آن است که بیکاری چندان در گرایش به ارتکاب سرقت موثر نبوده است. همچنین ۲ نفر از پرسش شوندگان خود را محصل معرفی که از حیث شغل در خیل بیکاران به شمار می آید. نمودار شماره ۲- ۳۱ نشان دهنده وضعیت شغلی نمونه آماری است.
نمودار ۲- ۳۱ شغل سارق
تحلیل داده ها در این قسمت نشانگر این واقعیت است که علت را باید در عواملی غیر از نداشتن شغل جُست حتی به جرأت می توان گفت تمرکز بر نوع کار و محیط کار و محیط کاری می تواند رابطه معنادارتری بین شغل و ارتکاب به سرقت را نشان دهد.
از زاویه دیگر می توان این گونه استدلال نمود که فصلی یا دائمی بودن شغل فرد و نیز میزان درآمد حاصله از شغل مولف هایی هستند که می بایست بیشتر مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گیرند تا داشتن یا نداشتن شغل زیرا که فراز و نشیب به وجود آمده در مسیر شغل فرد می تواند نسبت به نداشتن شغل بسیار زجرآورتر و غیر قابل تحمل تر باشد.
ضمن بررسی شغل سارق و پدرش میزان درآمد پدر در خانواده اصلی و سارقین مورد پرسش قرار گرفته که نمودار ۲- ۳۲ نشان دهنده وضعیت درآمد سارق و پدرش در خانواده اصلی می باشد.
نمودار ۲- ۳۲ میزان در آمد سارق و پدرش
همانطور که مشاهده می شود اکثر افراد مورد آزمون بیان نمودند که درآمد خودشان و پدرشان کم یا در حد معمولی بوده و تعداد قابل توجهی از افرادی که بیان نمودند دارای درآمد معمولی بوده اند اظهار داشته اند که مصرف مواد مخدر (اعتیاد) باعث شده در هزینه زندگی (نیازهای لازم و معقول زندگی) دچار کمبود و مشکل شوند یا در مواردی مصرف مواد باعث شده که بهره وری و بازده ای کارشان کاهش پیدا کرده که خود موجب کاهش درآمدشان شده است.
۲-۲-۳- وجه حاصل از سرقت
نتیجه به دست آمده در این خصوص در نمودار شماره ۶- ۳۳ نشان داده شده است همان گونه که مشخص است به همان سادگی که مال از طریق سرقت به دست می آید به راحتی از کف سارق خـــارج می شود چـرا که اکـثر این افــراد اظـهار داشـته که وجـه حاصـل از سرقت را صرف مصرف مواد مخدر یا
خوشگذرانی می نمایند.
به همین جهت نمونه های آماری در مورد چگونگی صرف وجه حاصل از سرقت مورد پرسش قرار گرفته و در چهار متغیر ؛ صرف اعتیاد، خوشگذرانی، امور زندگی و سایرموارد، مورد بررسی قرار گرفت.
داده های به دست آمده در این قسمت انگیزه ارتکاب سرقت از سوی فرد را به خوبی نـــــمایان می نماید. حدود ۵۵ درصد از این افراد جهت تهیه پول مواد مخدر خود دست به ارتکاب سرقت زده اند (این فراوانی با توجه به آمار بالای اعتیاد بین سارقین قابل توجیه است) همچنین ۱۶ درصد برای تهیه پول جهت خوشگذرانی مرتکب سرقت شده اند (این میزان با توجه به جوان بودن اکثر سارقین قابل توجیه است).
نمودار شماره ۲- ۳۳ چگونگی صرف وجه حاصل از سرقت
فصل سوم
بررسی سرقت در نمونه های آماری
آنچه تا این مرحله از تحقیق بیان نمودیم زمینه ای بود از شرایط و ویژگی های فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افراد مورد آزمون. در این بخش به بررسی خود جرم سرقت از جهت شرایط ارتکاب، علل و انگیزه سارق، سیر رشد آن و شیوه های ارتکاب آن می پردازیم.
۳-۱- بررسی سرقت
با توجه به این که موضوع اصلی، بررسی عوامل سرقت است می توان بخش های قبلی را نوعی مقدمه برای بیان این قسمت از تحقیق دانست چرا که تصویر ساخته شده از سارقین بر مبنای وضعیت زندگی آنها در این مرحله به وادی عمل آمده و معلوم می گردد تمام آن زمینه ها منتج به چه نتیجه ای شده است که ما در پی تحلیل آن هستیم.
۳-۱-۱- سرقت در فرد و خانواده اش
۳-۱-۱-۱- اولین سرقت در فرد سارق
زمان ورود به حرفه مجرمانه بسیار مهم است. قبل از هر چیز باید حرفه مجرمانه را بشناسیم. حرفه مجرمانه عبارت است از دوره ای که فرد در یک زمانی وارد وادی بزهکاری شده و سپــس با ســپری شدن
مدتی طولانی و ارتکاب جرم های گوناگون از این وادی بیرون می رود. (نیاز پور ۱۳۸۷، ۵۵)
این یک تعریف کلی است که تمام جرایم را در برمی گیرد و منظور از ورود به حرفه مجرمانه ورود به هر جرم قانونی است. به قیاس از این کل می توانیم ورود به حرفه سرقت را نیز تصور کنیم. این قیاس سیر رشد جرم را به ویژه در مجرم نشان می دهد این که آیا از نظر شدت روندی بالارونده داشته یا به عکس روند کاهش داشته است.
آمار به دست آمده که ضمن نمودار ۳- ۳۴ نمایش داده می شود حاکی از آن است که حدود ۲۸ درصد پاسخ گویان بیان نموده اند اولین سرقت را سن زیر ۱۸ سالگی مرتکب شده اند، ۳۲ درصد اظهار داشته اند که اولین سرقت آن ها بین ۱۹ تا ۲۵ سالگی مرتکب و ۲۲ درصد بیان نموده اند اولین سرقت را بین ۲۶تا ۳۰ سالگی و نهایتاً ۱۸ درصد اولین سرقت خود را در محدوده زمانی بین ۳۱ تا ۴۰ سالگی مرتکب شده اند.
نمودار شماره ۳- ۳۴ اولین سرقت در فرد سارق
از نتایج به دست آمده می توان این گونه تحلیل کرد که سن ۱۹ تا ۲۵ سالگی که از نظر روانشناسان دوران جوانی ناپخته نام برده می شود.[۳۷] ابتدای ورود بیشتر این افراد به حرفه مجرمانه سرقت بوده است. در این دوره که از لحاظ روانی تا حدودی مشابه دوره نوجوانی است رشد عقلانی و جسمانی به حــد کمال می رسد. رشد اعضاء سبب بیداری هوس ها و احساسات و رویاهای گوناگون می گردد.
۳-۱-۱-۲- نوع سابقه سرقت در فرد
تعیین نوع سابقه سرقتی که سارق مرتکب آن شده است از این جهت اهمیت دارد که سیر تکاملی بزه مورد نظر نزد سارقین مورد آزمون تبیین شود. بر همین مبنا یکی از بخش های پرسش نامه به تعیین نوع سرقتی که مرتکبین قبلاً به خاطر آن به مجازات محکوم گردیده اند، می پردازد. آمار به دست آمده در این خصوص در نمودار شماره ۳- ۳۵ نشان داده شده است.
نمودار شماره ۳- ۳۵ نوع سابقه سرقت در نمونه آماری
همان گونه که دیده می شود سرقت وسائل نقلیه، سرقت از منازل و اماکن تجاری و نیز جیب بری و کیف قاپی بیشترین فراوانی را دارا می باشند.
۳-۱-۱-۳- نقشه برای ارتکاب سرقت
اگر چه سرقت یک جرم ساده محسوب می شود که نیاز به تخصص ویژه ای ندارد در عین حال برخی از گونه های سرقت به ویژه سرقت های شبانه، سرقت به عنف و آزار و نیز کیف قاپی ها نیاز به طرح ریزی یک برنامه جهت نیل به هدف اصلی دارد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.