آوریل 22, 2021

بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت …

1 min read

 • افراط در اغماض یا به عکس خشونت از طرف والدین. (گسن ۱۳۸۸، ۱۸۴)
 • مسلماً معقول نیست اگر گمان بریم که فسادهای خانوادگی به گونه ای اجتناب ناپذیر، بزهکاری یا دست کم ناسازگاری را در پی دارد. دست کم باید به اهمیت نقش آنها در سبب شناسی جنایی آگاهی داشت. مدت مدیدی است که نظریه کمبود عاطفی تعداد کثیری از بزهکاران به یقین رسیده است، خاصه خطرناک ترین آنها در رابطه با فقدان عاطفه که در کودکی خود تحمل کرده اند.
  از سوی دیگر مشاهده کرده اند که همبستگی مثبت و معنی دار بین طلاق و تبهکاری وجود دارد؛ خلاصه طلاق ممکن است مثابه شدیدترین اختلال خانوادگی تشخیص داده شود که بر شکل گیری شخصیت کودک اثر می نهد.
  دراین بخش به بررسی وضعیت خانواده پدری در نمونه های آماری می پردازیم. (تعداد نفرات خانواده، کنترل از سوی خانواده، خصوصیات شخصیتی پدر سارق، وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن)
  ۱-۲-۱-۱- تعداد نفرات خانواده
  خانواده اولین محیط اجتماعی است و بسیاری از جامعه شناسان و حتی برخی از جرم شناسان علت تمامی آسیب های اجتماعی را در محیط اجتماعی می جویند و بر این عقیده اند که هیچ کس ذاتاً منحرف و کج رو به دنیا نمی آید هر چند نباید از عامل یا عوامل شخصی غفلت کرد.
  آنچه در این بخش مورد نظر است تعداد نفرات خانواده اصلی است که یکی از محیط های «اجتناب ناپذیر» به شمار می آید نه خانواده شخصی که جزء محیط «انتخابی» است.
  زیادی فرزندان و فزونی تعداد افراد خانواده که عموماً منجر به عدم رسیدگی والدین به وضع و تربیت فرزندان گردیده و خود باعث عدم قدرت مالی کافی جهت تهیه وسایل و لوازم تعلیم و تربیت و نیازمندی های ضروری است موجب انحراف فرزندان گردیده و آنان را به ارتکاب جرایم می کشاند. به همین دلیل و به جهت این که شخصیت اولیه فرد در محیط خانواده شکل می گیرد، تعداد نفرات خانواده (غیر از والدین) در نمونه ها، مورد سنجش قرار گرفته تا رابطه تعداد نفرات خانواده با ارتکاب سرقت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. داده های به دست آمده طی نمودار شماره ۱ – ۶ نشان داده می شود.
  نمودار شماره ۱-۶ تعداد نفرات خانواده اصلی غیر از والدین
  همان گونه که مشاهده می شود ۵۵ درصد این افراد در خانواده های بین ۵ تا ۸ نفر (غیر والدین) زندگی می نمایند. این آمار برای یک خانواده شهری به ویژه خانواده های ضعیفی که از نظر اقتصادی و محیط اجتماعی در وضعیت نابسامانی زندگی می نمایند بسیار چالش برانگیز است.
  ۱-۲-۱-۲- تحصیلات والدین
  وضعیت تحصیلات والدین سارقین در نمودار شماره ۱- ۷ نشان داده می شود.
  نمودار شماره ۱-۷ تحصیلات والدین سارقین
  وضعیت تحصیلی والدین این افراد به مراتب وخیم تر است خود سارقین می باشد ۶۸ درصد پدران این افراد در جرگه بیسوادان و ۷۲ درصد مادران آنها از گوهر علم به معنی واقعی آن بی نصیب بوده اند. نتیجه کم یا بی سوادی والدین، اهمیت ندادن آنها به آموزش و پرورش کودکان خود است که این موضوع با توجه به ضعف بنیه مالی و فقر فرهنگی این خانواده ها تشدید می شود.
  ۱-۲-۱-۳- کنترل از سوی خانواده
  نظریه های کنترل اجتماعی، بزه و بزهکاری را به فاکتورهای عادی جامعه مثل خانواده، آموزش و گروه، نسبت می دهند. از نگاه نظریه های کنترل اگر مردم به حال خود رها شوند به طور طبیعی مرتکب جرم می شوند اما مهمترین موضوع در این زمینه این است که چرا از میان تمام افراد جامعه بیشتر آنها مرتکب جرم نمی شوند. نظریه های کنترل با تاکید بر نیروهای کنترل کننده ویژه ای که فرد را از جرم باز می دارند بدین پرسش پاسخ می دهند. به نظر آنها چنانچه این نیروها ضعیف باشند در وضعیت های معـینی
  تجزیه شده و به جرم و ناهنجاری منجر می شوند. (جرج، توماس و جفری ۱۳۸۰، ۲۷۳)
  به جهت این که اغلب نظری های کنترل در خصوص جرایم اطفال و نوجوانان به مــیدان آمده اند – هر چند این نظریات برای تبیین مجرمیت افراد بزرگسال نیز کاربرد دارد- بخشی از سوالات پرسش نامه به نوعی از کنترل اجتماعی یعنی کنترل از سوی خانواده اختصاص داده شده است (کنترل اجتماعی خود معنای موسعی دارد که شامل کنترل های مستقیم، کنترل درونی(خودکنترلی) و کنترل غیر مستقیم می شود.)
  کنترل فرد از سوی خانواده به ویژه در دوران کودکی به این دلیل اهمیت فراوان دارد که باعث خودکنترلی بالا در وی می شود، در حقیقت پرورش مناسب کودک که به خودکنترلی بالا در وی منـــجر می شود، هنگامی رخ می دهد که رفتار کودک زیر نظر گرفته شده و هر گونه کج روی تشخیص داده شده و مجازات گردد. کنترل های بیرونی بر روی رفتار کودک و در نهایت در فرآیندی که تحت عنوان «اجتماعی شدن» توصیف می گردد، درونی می شوند. (جرج، توماس و جفری ۱۳۸۰، ۲۱۹)
  آمار به دست آمده در این خصوص طی نمودار ۱- ۸ نشان داده می شود. همان گونه که نشان داده شده است ۴۰ مورد از یکصد مورد قائل به وجود کنترل از سوی خانواده (خانواده اصلی) بوده و ۶۰ مورد بیان نموده که خانواده و والدین نسبت به آنها کنترلی اعمال نداشته اند. همچنین پدر خانواده بعنوان مدیر خانواده در ۴۷ مورد از یکصد مورد قادر به کنترل فرزند خود بوده و در۵۳ مورد قادر به کنترل نبوده است. این آمار نشان دهنده ارتباط و معناداری آن بین عدم کنترل والدین و گرایش به کج روی فرزنــدان است که
  در کنار دیگر عوامل می تواند تعیین کننده بزهکاری باشد.
  نمودار ۱-۸ وضعیت کنترل از سوی پدر و خانواده سارقین
  ۱-۲-۱-۴- خصوصیات شخصیتی پدر سارق
  خصوصیات شخصیتی پدر سارقین به عنوان مدیر خانواده و تصمیم گیرنده در خصوص آینده فرد مورد نظر بوده و خصیصه های متفاوت مورد پرسش واقع شده است.
  در شنجش به عمل آمده خصوصــیات پدر در چهارمورد یعنی عصــبانی و خشن، مهـربان و آرام، بی تفاوت، بی حوصله سنجیده شده است که طی نمودار شماره ۱- ۹ به نمایش درآمده است. یافته ها و داده های حاصله نشان دهنده گرایش شخصیت پدر سارقین به صفات مثبت هم چون مهربان و آرام می باشد. هرچند ویژگی هایی هم چون عصبانی و خشن و نیز بی تفاوت و بی حوصله به ترتیب با ۲۰ درصد و ۱۰ درصد و ۱۴ درصد میزان متنابهی را بیان می کند.
  نمودار ۱-۹ خصوصیات پدر سارقین
  ۱-۲-۱-۵- وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن
  حضور پدر و مادر در خانواده به عنوان نقطه اتکاء و همچنین الگوی اصلی جهت رفتار و برقراری ارتباط با اجتماع پیرامون با استفاده از سنجش و تطبیق، یکی از مهم ترین نکات پیرامون محیط خانوادگی و در نتیجه وضعیت اجتماعی هر فرد از جمله نمونه های مورد پژوهش است.
  در بسیاری از موارد فوت هر یک از والدین به ویژه در دوران طفولیت و نوجوانی چنان شکافی در زندگی فرد ایجاد می نماید که ترمیم آن به سادگی میسر نبوده و آسیب های فراوانی را متوجه فرد می نماید، چرا که فرد پس از فوت هر یک از والدین باید در خانواده ناپدری یا نامادری و در محیطی غیر از محیط خانوادگی خود به سر برده و این باعث وجود یک بی ثباتی عاطفی و شخصیتی در فرد می گردد. به دلیل اهمیت زیاد سرپرستی برای فرد، نمونه های مورد پژوهش از نظر فوت یا حیات هر یک از والدین همچنین وضعیت سرپرستی آنها پس از فوت هر یک از والدین مورد آزمون قرار گرفته که طی نمودارهای شـــماره ۱ – ۱۰ و ۱ – ۱۱ نشان داده می شود:
  نمودار ۱-۱۰ وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن
  نمودار ۱- ۱۱ وضعیت سرپرستی در خصوص افرادی که والدین آنها فوت نموده اند
  ۱-۲-۲- خانواده شخصی
  خانواده شخصی، برعکس خانواده اصلی، به طور کلی کانونی است که شخص با اراده خود و با انتخاب همسر بنا می نهد. در این بخش به بررسی وضعیت خانواده شخصی سارقین می پردازیم:
  ۱-۲-۲-۱- تاهل
  گزینش همسر مناسب و تشکیل کانون گرم خانواده، تعهد و مسئولیتی بزرگ برای طرفین ایجــاد می کند. چه بسا مردان سرکش و حتی لاابالی که بوسیله همسران خوب به راه راست هدایت شده اند[۳۴].
  به همین جهت می گویند که وجود خانواده در اغلب موارد ایجاد کننده محیطی است که افــراد را از
  تبهکاری باز می دارد و حضور کودکان در کانون خانواده اثر استواری ازدواج را تقویت می کند. (گسن ۱۳۸۸، ۱۸۸)
  صلح و صفا، اتحاد و اتفاق و حسن تفاهم متقابل در محیط خانواده سبب آرامش درونی و پشتکار در زندگی بوده و قدرت مقاومت را در برابر ناملایمات و مشکلات زندگی افزایش می دهد و از بسیاری از انحرافات پیشگیری می نماید. در بررسی های علمی ثابت شده است که تعداد بزهکاران مجرد که یا ازدواج نکرده اند و یا یکی از زوجین فوت نموده و یا از هم جدا شده اند بیش از افراد متاهل است. همچنین هر گاه محیط خانواده شخصی به علل عدم سازش و اختلاف سلیقه زن و شوهر متشنج شود، هر یک از طرفین برای فرار از رنج و عذاب روحی، مستقیم و یا غیرمستقیم به طرف حالت خطرناک و یا ارتکاب جـــــرائم
  کشانده می شوند. (دانش ۱۳۶۸، ۲۳۸)

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

  Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.