آوریل 19, 2021

پژوهش – بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت …

1 min read

جدول شماره ۱-۵ وضعیت جسمی مجرمین

کشیده تن فربه تن ستبر تن معمولی جمع
۲۲ ۰ ۹ ۶۹ ۱۰۰

نمودار ۱-۳ وضعیت جسمی مجرمین
همان گونه که مشاهده می شود بعد از افرادی که دارای بدن معمولی بوده کشیده تنان یا لاغر اندامان بیشترین فراوانی را در بین نمونه ها برخوردار می باشند. بنابراین چنانچه بتوان نظریات تیپ شناسی را در حال حاضر از نظر علمی معتبر دانست یافته ها، وجود رابطه میان تیپ بدنی کشیده تن و ارتکاب سرقت را به نوعی نشان می دهد آن گونه که در تقسیم بندی کرچمر تیپ بدنی کشیده تن دارای آمار بزهکاری بیشتری نسبت به دیگر تیپ ها داشته و به ویژه گرایش به جرایم مالی از جمله سرقت را از خودشان نشان می دهد.
وضعیت سلامتی انسان واکنشی متناسب با ساختار شخصیتی وی و ناشی از تاثیرات عوامل دورنی و محیط بیرونی می باشد به عبارت دیگر انسان موجودی است متاثر از سه عنصر جسم و روان و اجتماع؛ و رفتارها و هنجارهای او تبلور این عناصر است. بنابراین پدیده بزهکاری به مثابه یک عمل انسانی معلول عللی است که ریشه های آن در شخصیت روانی، ویژگی های جسمی و یا در محیط زندگی افراد باید جستجو گردد. تعدد سرچشمه عوامل ناسازگاری و بزهکاری باعث شده است که از قدیم الایام تا کنون هر محقق با اقتضای تخصص و دید علمی و اعتقادی خود بزهکاری را معلول یکی از عناصر فوق بداند گروهی عوامل مرتبط با شخصیت بزهکار اعم از روانی و زیستی را موجب بزهکاری دانسته و معتقدند که ویژگیهای روانی مانند پریشانی های عاطفی، اختلالات روحی، کند ذهنی، کژخویی و خصوصیات جسمی، اختلالات در دستگاههای مختلف بدن، امراض، نقص عضو، نقص در اختلالات کروموزمی علت اصلی بزهکاری بوده و در صـورت وجـود چنین عـدم تعادلی در جسـم یا روان فرد، احتـمال سقوط وی بسوی بزهکاری وجود
خواهد داشت. (نجفی توانا ۱۳۹۰، ۱۴۵)
اصولاً امروزه از توصیف های زیست شناسی در خصوص پدیده جنایی به صورت کامل روگردان نشده و گاه و بیگاه این توصیف ها در قالب های متفاوت و نگارش های جدید آشکار می شود. لذا در کنار توجه به ساختمان و تیپ بدنی مجرمان، سلامت یا نقیصه های جسم و روان آن ها مورد توجه و مبنا و کانون تحلیل برخی نظریات قرار گرفته است. بر مبنای این توجه جرم شناسان به این جنبه وجودی افراد، سلامت یا بیماری جسمی و روانی و نیز نقص عضو نمونه های آماری مورد سنجش قرار گرفته تا وضعیت آن ها در این زمینه بررسی و رابطه آن با جرم تبیین شود.
۱-۱-۲-۱- وضعیت جسمانی
آن گونه که از قدیم بیان می شده، تا حدی که به مثابه ضرب المثل در بسیاری از فرهنگ ها تلقی می شود عقل در بدن سالم است. بنابراین سلامت بدن مبنای تعادل عقلی و روحی و بازدارنده از بسیاری از ناهنجاری ها می باشد. در سنجش به عمل آمده در این تحقیق مراد از بیماری بیان شده در مقابل سلامت جسمانی هرگونه بیماری جسمی است که فرد از وجود آن در خود رنج برده و این بیماری در دسته بیماریهای مزمن جسمی شناخته شده است همانند بیماری کلیوی، قند خون، کمردرد، رماتیسم و غیره
در کنار این گونه از دردمندی جسمانی وضعیت نقص عضو افراد نیز مورد سنجش قرار گرفته است که فقط یک نفر از یکصد نفر مورد آزمایش دارای نقص عضو و یک نفر دارای بیماری روماتیسم بوده اند. بنابر آمار به دست آمده ۹۸ درصد از افراد مورد نظر از لحاظ جسمی سالم و ۲ درصد دارای بیماری جسمی بوده اند. آنچه باید بدان توجه شود میانگین سنی افراد نمونه می باشد. همان گونه که قبلاً در جداول مربوط به سن نشان داده شد، بیشتر این افراد بین ۲۶ تا ۳۰ سال (یعنی ۴۰ درصد از کل) قرار داشتند و این سن به نوعی سن سلامت و نشاط جسمانی فرد محسوب می شود.
۱-۱-۲-۲- وضعیت روانی
وجود رابطه میان بیماری روانی و بزهکاری از ابتدا مورد بحث و تبادل نظر محققان و جرم شناســان
بوده است تا جایی که تجزیه و تحلیل این مبانی، برخی از جرم شناسان را به سوی تحلیل روانکاوی رفتار جنایی سوق داده است. در نگاه این گروه از مولفان برخی بیماری های روانی خود می تواند علت ارتکاب جرم از سوی مجرمان باشد.
آمار به دست آمده در میان نمون ها نشان دهنده وجود ۱ نفر دارای بیماری روانی و عصبی از میان یکصد نفر است. اظهار نظر در خصوص رابطه مستقیم بین بیماری روانی در شخص و ارتکاب سرقت بسیار
دشوار است، لاکن در این حد می توان گفت قطعاً داشتن سابقه بیماری روانی می تواند تصمیم گیری فرد را
را دچار اختلال نماید[۳۲].
نمودار شماره ۱-۴ وضعیت جسمی و سلامت مجرمین
۱-۱-۳- میزان تحصیلات
اگر چه نداشتن سواد نمی تواند عامل مستقیم در ارتکاب بزه باشد، ولی سواد و آموزش نقش موثر و تعیین کننده ای در پیشگیری از وقوع جرم دارد.
به دلیل فراوانی علم در پرورش شخصیت فرد وضعیت تحصیلی نمونه های آماری در نمودار ۱-۵ نشان داده می شود.
نمودار ۱-۵ وضعیت تحصیلات مجرمین
با نگاه به آمار به دست آمده در مورد سطح تحصیلات نمونه های آماری این حقیقت تلخ نمــایان می شود که ۳۵ درصد نمونه های بی سواد محسوب می شوند. (با توجه به این که سواد خواند و نوشتن به جهت عدم ارتقاء قوه درک و شعور فرد سواد به حساب نمی آید)
همچنین بررسی و مطالعه پرونده ۲۰۰ تن از متهمین سرقت که نتایج آن در جدول شماره ۱-۶ آمده نشان می دهد که ۵/۱۰ درصد متهمین در اظهارات خود بیان داشته اند که فاقد سواد می باشند.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.