آوریل 21, 2021

مقاله علمی با منبع : بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت …

1 min read
زیر ۱۵ سال

بین ۱۵ تا ۲۰ سال

بین ۲۰ تا ۲۵ سال

بین ۲۵ تا ۳۰ سال

بین ۳۰ تا ۳۵ سال

بین ۳۵ تا ۴۰ سال

بین ۴۰ تا ۴۵ سال

بالاتر از ۴۵ سال

تعداد افراد

۲

۱۵

۲۸

۵۶

۳۵

۴۵

۱۶

۳

جمع سه گروه سنی ۱۱۹

۱-۱-۲- مشخصات جسمی و سلامت
از دوران قدیم بحث طبقه بندی افراد بر حسب ساختمان جسمی و روانی آنها وجود داشته است و در نزد بسیاری از تئوری پردازان قدیم نگاه به مجرم از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است بر همین مبنا پس از سزار لمبروزو تعدادی از نظریه پردازان علل جرم به سوی ربط برخی جرایم به گونه هایی خاص از فیزیک بدنی گرایش داشته و انسانها را بر مبنای تیپ بدنی تقسیم بندی نموده اند. این گرایش جدی به ساخت بدنی بزهکاران ما را بر آن داشت تا جزئی از سوالات تحقیق را به این مقوله اختصاص و نمونه های مورد آزمایش را از این زوایه مورد سنجش قرار دهیم.
تیپ شناسی زیستی عبارت از همبستگی میان جنبه های گوناگون بدنی انسان و صفات مسلّط برشخصیت افراد. (گسن ۱۳۸۸، ۱۶۱)
از جمله تیپ شناسی ها می توان به تیپ شناسی زیستی کرچمر و تیپ شناسی شلدون اشاره کرد که دیدگاههای روشن تری را ارائه می دهند هر چند نمی توان از طبقه بندیهای جرم شناسان دیگر چون «زابو» و «پیناتل» و «زیلیک» غافل بود. (دانش ۱۳۶۸، ۷۳)
الف- از نظر کرچمر روانپزشک آلمانی سه تیپ از سرشت بدنی وجود دارد:

  1. تیپ استخوانی یا لاغر اندامان افراد این تیپ دارای قدی بلند، بدنی لاغر و ضعیف، شانه های باریک، چهره کشیده،
  2. تیپ شکمی یا فربه تنان افرادی تنومند، دارای شکمی برآمده و انباشته از مواد چربی، گردنی کوتاه و کلفت، سری پهن و پهنای زیاد بدن،
  3. تیپ عضلانی یا سخت پیکران این افراد دارای عضلات و ماهیچه نیرومند، استخوان بندی محکم، شانه های پهن،‌سینه فراخ. (کی نیا ۱۳۸۸، ۵۳۵ :۱)

کرچمر در مورد هر یک از نمونه های یاد شده مشخصاتی را عنوان کرده و اعلام نموده که هر یک از این نمونه ها اگر مرتکب جرم شوند جرایم خاص را انجام خواهند داد به عنوان مثال افراد لاغر اندام بیشتر مرتکب جرایم مالی به ویژه سرقت، جعل و کلاهبرداری و خیانت در امانت می شوند و افراد فربه تنان در میان مجرمان کمتر و بیشتر جرایم دارای جنبه فریب کاری را مرتکب می شوند و نمونه های عضلانی به جرایم خشونت آمیز چون قتل مبادرت می کنند.
ب- طبقه بندی «شلدون» محقق معروف آمریکایی واجد امتیاز یک کار تحقیقاتی آماری دقیق است که در مورد چهار هزار نفر دانشجو انجام شده و از طرف دیگر چون مبنای این طبقه بندی از علم پزشکی ریشه گرفته از نظر علمی نیز واجد اهمیت است. طبقه بندی «شلدون» در حد زیادی با طبقه بندی «کرچمر» همخوانی دارد. شلدون مبنای طبقه بندی خود را در نسوج جنین و لایه های های مختلف آن و رشد بعدی این نسوج قرار می دهد و معتقد است که نسوج جنین از سه لایه تشکیل می شود و رشد بعدی این لایه ها منجر به سه طبقه افراد می گردد که آندومورفها، مزومورف ها و اکتومورفها نام گرفته اند.
آندومورفها مشخصات بدنی فربه تنان «کرچمر» را دارند و از جهت روان نیز دارای خصوصیت همان گروه هستند مزومورفها مشخصات بدنی عضلانی «کرچمر» را دارند و از نظر روانی نیز واجد همان ویژگی ها می باشند. اکتومورف ها که شبیه لاغر اندامان «کرچمر» هستند دارای عضلاتی نازک و لطیف، چهره پریده و بدنی ضعیف و کشیده می باشند. نتایج به دست آمده در رابطه با وضعیت جسمی نمونه آماری در این پژوهش طی جدول شماره ۱-۵ و نمودار ۱-۳ نشان داده شده است.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.