می 5, 2021

بررسی تاثیر زئولیت و قارچ میکوریزای آرباسکولار در سطوح مختلف کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت- قسمت 19

5 min read
 • Schachtman D. P. Reid R. J. and Aylin S. M. (1998), Phosphorus uptake by plants from soil to cell. Plant physiology. 116:447-453.
 • Sharma A. K. and Johri B. N. (2002). Arbuscular mycorrhizae, interaction in plants, rhizosphere and soils. Science Publisher. INC, ENFILD, NH, USA. 311pp.
 • Shaw J.W. and R. Andrews. (2001), Cation exchange capacity affects greens truf growth. Golf Course Manag. 73-77.
 • Shenoy V. V. and Kalagudi G. M. (2005), Enhancing plant phosphorus use efficiency for sustainable cropping, Biotechnol. Adv., 23, pp 501.
 • Smith SE. Smith FA and Jacobsen I.( 2003), Mycorrhizal fungi can dominate phosphate supply to plant irrespective of growth responses. Plant Physiol, 133: 16–20.
 • Stancheva I. M. Geneva G. Zehirov G. Tsvetkova M. Hristozkova and Georgiev G.( 2006). Effects of combined inoculation of pea plants with arbuscular mycorrhizal fungi and Rhizobium on nodule formation and nitrogen fixing activity. Gen. Appl. Plant Physiology. pp. 61-66.
 • Swift C. E. (2004), Mycorrhiza and soil phosphorus levels. Area Extension Agent. http:// www. colostate. edu/ Depts/ Coop Ext/ TRA/ Plants/ mycorrhiza.
 • Sylvia D. M. and N. C. Schenck. (1983), Soil fungicides for controlling chytridiaceous mycoparasites of Gigaspora margarita and Glomus fasciculatum. Appl. Environ. Microbiol. 45:1306-139.
 • Tarafdar J. C. and Marschner, H. (1994), Phosphorus activity in the rhizosphere and hyphosphere of VM mycorrhizal wheat supplied with inorganic and organic phosphorus. Soil Biol. Biochem. 26:387-395.
 • Tawaraya K. Naito M. and Wagatsuma T. (2006), Solubilization of insoluble inorganic phosphate by hyphal exudates of arbuscular mycorrhizal fungi, J. Plant Nutr., 29, pp 657.
 • Tibbett M. and Sanders F. E. (2002), Ectomycorrhizal symbiosis can enhance plant nutrition through improved access to discrete organic nutrient patches of high resource quality”. Ann. Bot. (London)., 89, pp 783.
 • Thakur, A. K. and Panwar, l. D. S. (1997), Response of Rhizobium vesicular arbuscular mycorrhizal symbionts on photosynthesis, nitrogen metabolism and sucrose translocation in green garm (phaseolus radiates). Ind.J.Agric.Sci, 67(6):245-248.
 • Tisdal S. L. Nelson W. L. and Baton J. D. (1995), Soil fertility and fertilizers. Macmillan Publishing Company. USA. 375 p.
 • Tsadilas C. D. N. Voulgarakis and Theophilous M. (1993), Natural Agriculture research foundation. Institute of soil classification and maooing 41335 Larissa Greece.
 • Tollenaar M. and Dwyer L. (1999), Physiology of maile. In: D.L. Smith and C. Hamel (Eds). Crop Yield, Physiology and Processes. Springer-Verlag, pp.169-204.
 • Turan Z. M. (2006), Effect of natural zeolite on growth and yield of Medicago Sativa L. Journal of agronomy. 5: 118-121.
 • Turk M. A. and Tawaha A. R. M. (2002), Impact of seeding rate, seeding date, rate and method of phosphorus application in faba bean (Vicia faba L. minor) in the absence moisture strees. Biotechnol. Agron. Soc. Environ., 6, 3, pp 171.
 • Turk M. A. Assaf T. A. Hameed K. M. and Al-Tawaha A. M. (2006), Significance of mycorrhizae. Um, Um. H., P. K. Jung, J, Im, and K. T. Um. 1988. Effect of zeolite application on rice yieldby soil texture. Research reports of the rural development administration (suweom). 29 (1 Plant environ. Mycol. And Farm Util.): 60-65. World journal of Agricultural Sciences. 2: 16-20.
 • Turk M. A. Assaf T. A. Hameed K. M. and Tawaha A. M. (2006), Significance of Mycorrhizae, World J. Agric. Sci., 2, pp 16.
 • Vance C. P. Uhde-Stone C. and Allan D. L. (2003), Phosphorus acquisition and use: critical adaptations by plants for securing a nonrenewable resource, New Phytol., 157, pp 423.
 • Vessey J. K. (2003). Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizer. Plant and soil, 255: 571 -586
 • Warcup J. H. (1971), Specificity of mycorrhizal association in some Australian terresterial orchids. New Phytologist,70: 41-46.
 • Widada J. Damarjaya D. I. and Kabirun S. (2007). The interactive effects of arbuscular mycorrhizal fungi and rhizobacteria on the growth and nutrients uptake of sorghum in acid soil pp 173–177. First International Meeting on Microbial Phosphate Solubilization. Vela zquez E. and Rodriguez-Barrueco C. Springer.
 • Wu S. C. Cao Z. H. Li Z. G. Cheung K. C. and Wong M. H. (2005). Effects of biofertilizer containing N-fixer, P and K solubilizers and AM fungi on maize growth: a greenhouse trial. Geoderma. 125:155-166.
 • Yahiya M. Samiullah and Fatma A. (1995), Influence of phosphorus on nitrogen fixation in chickpea cultivars, J. Plant Nutr., 18, 4, pp 719.
 • Yasuda H. Takama K. Fukuda T. Araki Y. Suzuka J. and Fukushima Y. (1998), Effects of zeolite on water and salt control in soil, Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University, 51, 35-42.
 • Yahya A. J. and Al-Azawi S. K. (1989), Occurance of phosphate solubilizing bacteria in some Iraqi soils, Plant and Soil. 117: 135-141.
 • Zeidan M. S. (2007), Effect of organic manure and phosphorus fertilizers on growth, yield and quality of lentil plants in sandy soil. Res. J. Agric. Biol. Sci. 3(6): 748-752.
 • Zaidi A. Khan M. S. and Amil M. (2003), Interactive effects of rhizotrophic microorganisms on yield and nutrient uptake of chickpea (Cicer arietinum L.), Eur. J. Agron., 19, 15.

Abstract
Sustainable soil fertility plays an important role on agricultural development and preventing the destruction agricultural. The use of soil amendment such as zeolites plays an effective role in achieving optimum yield with efficient Inputs of water and fertilizers to achieve sustainable management of soil. Mycorrhizal fungi is important in Sustainable agricultural and organic production. This study was carried out to consider the effects of mycorrhizal fungi and zeolite at different levels of phosphorus chemical fertilizer on yield and yield component of (SC704). The experiment was performed as factorial based on the randomized complete block design with three replications. The experiment factors were include mycorrhiza at two levels, inoculated and non inoculated, zeolites at two levels, 0 and 9 tons per hectare and triple superphosphate chemical fertilizer at three levels, 0, 50 and 100 kg per hectare. The field experiment was located in faculty agricultural in shahrood university at bastam city (north east of iran).The results showed that the separate usage of mycorrhiza and zeolite was significant on some morphological and agronomic traits such as height, stem diameter, leaf area index, 100-seed weight, cob weight. Mycorrhizal inoculation led to a significant increase in the seed phosphorus concentration and increased seed yield per hectare. Mycorrhizal and zeolite interaction effects were significant on number of seeds per row, plant height and weight Cob. Triple interactions of mycorrhizal, zeolite and phosphorus was significant on the biological yied and the number of kernel rows per cob. The combined use of mycorrhiza and zeolite without using of chemical fertilizers increased biological yield compared to control plant to the amount of 44%, while using only 100 and 50 kg phosphorus fertilizer per hectare increased biological yied about 52% and 39% respectively. Also mycorrhiza application significant increased in seed yield about 16/5%. It seems that the use of mycorrhizal fungi and soil amendments (zeolite) can replace a portion of phosphorus fertilizers on maize cropping. The results can be used in organic and sustainable farming.
key word: soil amendment; single cross 704; mycorrhizal; triple superphosphate
– Ectomycorrhiza ↑

 • – Endomycorrhiza ↑
 • – Arbuscule ↑
 • – Vesicle ↑
 • Crop Growth Rate ↑
 • Relative Growth Rate ↑
 • Leaf Area Index ↑
 • Net Assimilaiton Rate ↑

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.