می 5, 2021

پژوهش – بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش …

1 min read

Cont: کنترل AM: آمونیا AM+E: آمونیا + یوژنول EU: یوژنول
A: حالت بلافاصله L: حالت یادگیری
سنجش میزان آمونیای موجود در هیپوکمپ در حالت بلافاصله و بعد از یادگیری:
نتایج سنجش میزان آمونیای هیپوکمپ در چهار گروه با روش T-Test مورد بررسی قرار گرفت. میزان آمونیای هیپوکمپ در هر چهار گروه کنترل، آمونیا، آمونیا + یوژنول و یوژنول تنها بعد از یادگیری نسبت به حالت بلافاصله کاهش معنی داری را نشان داد (P<0.001).
نمودار ‏۳‑۲۱: سنجش میزان آمونیای موجود در هیپوکمپ در حالت بلافاصله و بعد از یادگیری
همانطور که مشاهده میشود میزان آمونیای هیپوکمپ بعد از حالت یادگیری در هر چهار گروه در مقایسه با حالت بلافاصله کاهش داشته است (۳۲n=).
Cont: کنترل AM: آمونیا AM+E: آمونیا + یوژنول EU: یوژنول
A: حالت بلافاصله L: حالت یادگیری
(P<0.001) *** در مقایسه با حالت بلافاصله همان گروه
شکل ‏۳‑۱: RNA تیمار یوژنول گروه یادگیری
شکل ‏۳-۲: محصول PCR ژن GAPDH گروه کنترل بلافاصله
شکل ‏۳‑۳: محصول PCR ژن GLT1 گروه کنترل بلافاصله
فصل چهارم بحث و نتیجهگیری
بحث
آمونیا سمیت زیادی بر روی سیستم عصبی مرکزی دارد [۲۲۴,۲۲۵] که نتیجه اش تشنج یا کما است [۲۲۶]. سمی شدن نورون با آمونیاک حاد از طریق مکانیسم اگسایتوتوکسیک سیستم گلوتاماترژیک را درگیر میکند و شامل افزایش محتوای گلوتامات خارج سلولی، کاهش ناقلهای گلوتامات، فعال شدن رسپتور NMDA و در نتیجه افزایش غلظت کلسیم داخل سلولی است [۲۲۷-۲۳۰]. اثرات متابولیسمی سمی شدن نورون در اثر آمونیاک در کشتهای آستروسیتی، شامل تغیر در سطح گونههای واکنش پذیر اکسیژن و نیتروژن RNS/ROS)) [231]، متابولیسم نیتریک اکسید [۲۳۲]، میزان cAMP [233]، سیتواسکلتون [۲۳۴] و تورم آستروسیتی میباشد [۲۳۵]. بنابراین یافتن دارویی که بتواند این اثرات را از بین ببرد و یا حداقل کاهش دهد یک ضرورت محسوب میشود.
یوژنول به عنوان داروی ضدنفخ، ضد اسپاسم و تشنج، ضد باکتریایی و ضد انگلی استفاده شده است. علاوه بر این، فعالیتهای ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد سرطان [۲۵۷]، آنتی موتاژنیک و ضد عفونی کنندگی گزارش شده است [۲۵۸]. با توجه به توضیحات ذکر شده بر آن شدیم که اثر محافظتی یوژنول را در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونمیا مورد بررسی قرار دهیم. در این مطالعه فرض بر این بود که:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

  1. هایپرآمونمیا موجب کاهش بیان ناقل GLT1 میشود.
  2. هایپرآمونمیا موجب کاهش فعالیت آنزیم GS میشود.
  3. هایپرآمونمیا باعث ایجاد استرس اکسیداتیو میشود.
  4. یوژنول باعث بهبود هایپرآمونمیا میشود.

اهداف

  1. بررسی اثر آمونیا بر بیان ناقل GLT1 و میزان فعالیت آنزیم GS
  2. بررسی اثر آمونیا بر ایجاد استرس اکسیداتیو
  3. بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونمیا

اثر آمونیا بر بیان ناقل GLT1 و فعالیت آنزیم گلوتامین سینتتاز
نتایج آزمایشها در مقایسه با گروههای کنترل نشان داد که یادگیری موجب کاهش در بیان ناقل GLT1 و افزایش فعالیت آنزیم GS شده است (نمودار ۳-۴ و ۳-۸).
Fraticell-Torresو همکارانش در سال ۲۰۱۰ نشان دادند که بیان انواع ناقلهای گلوتامات مانند GLAST, EAAC1 و GLT1-1b در طول یادگیری کاهش مییابد [۲۸۰].
تزریق آمونیا بیان GLT1 را افزایش داده و فعالیت آنزیم GS را کاهش داده است (نمودار ۳-۲، ۳-۳ و ۳-۷).
در حالت یادگیری فرض شد که افزایش بیان GLT1 موجب تسریع در جمع آوری گلوتامات از فضای سیناپسی شده و لذا مسیر یادگیری و تثبیت حافظه دچار اختلال میشود.
Felix matos-ocasio و همکارانش در سال ۲۰۱۴ نشان دادند که تزریق سفتریاکسون- آنتی بیوتیک β-لاکتام که موجب افزایش بیان GLT1 میشود- مهارت یادگیری را مختل میکند[۲۸۱]
برای توضیح کاهش فعالیت آنزیم GS در حالت یادگیری فرض شد که کاهش فعالیت این آنزیم موجب کاهش در محتوای گلوتامین و در نتیجه کاهش ذخیره گلوتامات نورونی شده و از این طریق موجب اختلال در مسیر یادگیری و تشکیل حافظه میشود.
Deepika kant و همکارانش در سال ۲۰۱۴ بیان داشتند که GS نقش مهمی در حفظ سطح بهینه گلوتامات در وزیکولهای پایانه عصبی دارد. مهار فعالیت این آنزیم با MSO (متیونین سولفوکسیمین) موجب نقص در حافظه موقتی (Temporal) شده اما تغییری در حافظه فضایی (Spstial recognition) ایجاد نمیکند. نتایج این تحقیقات پیشنهاد میکند که تبادل بین نورون و آستروسیت برای انتقالات گلوتاماترژیک، نقش مهمی در تنظیم فرآیندهای حافظه دارد [۲۸۲].
Gibbs و همکارانش در سال ۱۹۹۶ نشان دادند که مهار فعایت آنزیم GS موجب کاهش عمده ای در محتوای گلوتامین در سیکل گلوتامات- گلوتامین میشود. ذخایر نورونها از گلوتامین آستروسیتها در طول فاز [۱۸۲]ITM(A)، از مراحل حافظه میان مدت، حیاتی است. بنابراین میتوان گفت مهار GS مانع تشکیل ITM(A) شده و در نتیجه از تشکیل تمام فازهای حافظه و مراحل پس از آن جلوگیری میکند [۲۸۳].

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.