آوریل 23, 2021

سامانه پژوهشی – بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش …

1 min read

این نمودار تأثیر آمونیا و یوژنول بر میزان مالون دی آلدئید را در حالت یادگیری نسبت به حالت بلافاصله و استراحت مقایسه میکند (۷۲n=).
C: کنترل AM: آمونیا AM+E: آمونیا + یوژنول EU: یوژنول
L: حالت یادگیری R: حالت استراحت A: حالت بلافاصله
(P≤۰٫۰۰۱) *** در مقایسه با یادگیری همان گروه
(P≤۰٫۰۱) ** در مقایسه با یادگیری همان گروه
نمودار ‏۳‑۱۳: تأثیر آمونیا و یوژنول بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در حالت بلافاصله
همانطور که مشاهده میشود اختلاف معنی داری در میزان فعالیت SOD در بین گروهها وجود ندارد (۲۱ n=).
Cont: کنترل AMM: آمونیا AM+EU: آمونیا + یوژنول EU: یوژنول
نمودار ‏۳‑۱۴: تأثیر آمونیا و یوژنول بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در حالت استراحت
همانطور که مشاهده میشود هیچ گونه اختلاف معنی داری در فعالیت SOD در بین گروهها وجود ندارد (۲۰n= ).
Cont: کنترل AMM: آمونیا AM+EU: آمونیا + یوژنول EU: یوژنول
نمودار ‏۳‑۱۵: تأثیر آمونیا و یوژنول بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در حالت یادگیری
همانطور که مشاهده میشود اختلاف معنی داری در فعالیت SOD در بین گروهها وجود ندارد (۳۱n= ).
Cont: کنترل AMM: آمونیا AM+EU: آمونیا + یوژنول EU: یوژنول
نمودار ‏۳‑۱۶: تأثیر آمونیا و یوژنول بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در حالت بلافاصله
همانطور که مشاهده میشود فعالیت GPX در گروه یوژنول در مقایسه با کنترل افزایش معنی داری داشته است n=21)).
Cont: کنترل AMM: آمونیا AM+EU: آمونیا + یوژنول EU: یوژنول
(P≤۰٫۰۰۱) *** در مقایسه با کنترل
نمودار ‏۳‑۱۷: تأثیر آمونیا و یوژنول بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در حالت استراحت
همانطور که مشاهده میشود فعالیت آنزیم GPX در گروه آمونیا و آمونیا+ یوژنول در مقایسه با کنترل افزایش معنی داری داشته است(۲۰ n=).
Cont: کنترل AMM: آمونیا AM+EU: آمونیا + یوژنول EU: یوژنول
(P≤۰٫۰۵) * در مقایسه با گروه کنترل
نمودار ‏۳‑۱۸: تأثیر آمونیا و یوژنول بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در حالت یادگیری
همانطور که مشاهده میشود هیچ اختلاف معنی داری در فعالیت آنزیم GPX در بین گروهها مشاهده نمیشود (۳۱n= ).
Cont: کنترل AMM: آمونیا AM+EU: آمونیا + یوژنول EU: یوژنول
نمودار ‏۳‑۱۹: تأثیر آمونیا و یوژنول بر میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در مقایسه حالت یادگیری با حالت بلافاصله و استراحت
نمودار تأثیر آمونیا و یوژنول بر میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز را در حالت یادگیری در مقایسه با حالت بلافاصله و استراحت نشان میدهد (۷۲=n).
C: کنترل AM: آمونیا AM+E: آمونیا + یوژنول EU: یوژنول
L: گروه یادگیری R: گروه استراحت A: گروه بلافاصله
(P≤۰٫۰۰۱) *** (P≤۰٫۰۱) ** (P≤۰٫۰۵) *
(P≤۰٫۰۵) #
* در مقایسه با حالت یادگیری همان گروه
# در مقایسه با حالت استراحت در همان گروه
سنجش میزان آمونیای پلاسمای خون گروهها در حالت بلافاصله و بعد یادگیری
نتایج سنجش میزان آمونیای پلاسمای خون چهار گروه با روش T-Test مورد بررسی قرار گرفت. نتایج T-Testهیچگونه اختلاف معنی داری را بین گروه ها نشان نداد (نمودار ۳-۲۲).
نمودار ‏۳‑۲۰: میزان آمونیای پلاسمای خون ۴ گروه آزمایشی در حالت بلافاصله و بعد یادگیری
همانطور که مشاهده میشود میزان آمونیای پلاسمای خون در هر چهار گروه آزمایشی در حالت بلافاصله و حالت بعد یادگیری تفاوتی ندارد (۳۲n=).

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.