آوریل 23, 2021

دسترسی متن کامل – بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ …

1 min read

آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان میدهد که اختلاف معنی داری در فعالیت آنزیم GS در حالت یادگیری بین چهار گروه وجود دارد [[F3,25=3/960 , P=0/019. نتایج در نمودار ۳-۷ نشان داده شده است. آزمون تکمیلی LSD نشان داد فعالیت آنزیم GS در گروه آمونیا نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشته است (P≤۰٫۰۵).
در مقایسه حالت یادگیری با حالت بلافاصله و استراحت آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که اختلاف معنی داری در فعالیت آنزیم GS در بین گروههای کنترل [F2,15 =۵٫۴۲۹ , P=0.017]، آمونیا[F2,15 =۶٫۲۲۹ , P=0.011]، یوژنول + آمونیا [F2,15 =۵٫۱۴۸ , P=0.020] و یوژنول [F2,12 =۴٫۱۷۰ , P=0.042] وجود دارد. نتایج در نمودار ۳-۸ نشان داده شده است. آزمون تکمیلی LSD نشان داد که فعالیت آنزیم گلوتامین سنتتاز در گروه کنترل یادگیری نسبت به گروه کنترل بلافاصله (P≤۰٫۰۵) و کنترل استراحت (P≤۰٫۰۱) افزایش معنی داری داشته است. فعالیت آنزیم GS در گروه آمونیا یادگیری نسبت به گروه آمونیا استراحت افزایش معنی داری را نشان میدهد (P≤۰٫۰۱). همچنین فعالیت آنزیم GS در گروه یوژنول+آمونیا یادگیری نسبت به گروه یوژنول+آمونیا بلافاصله و استراحت افزایش معنی داری داشته است (P≤۰٫۰۵). فعالیت آنزیم GS در گروه یوژنول یادگیری نسبت به گروه یوژنول بلافاصله و استراحت افزایش معنی داری را نشان داده است (P≤۰٫۰۵).
نمودار ‏۳‑۵: تأثیر آمونیا و یوژنول بر فعالیت آنزیم GS در حالت بلافاصله
همانطور که مشاهده میشود این نمودار تأثیر آمونیا و یوژنول را بر فعالیت آنزیم GS در حالت بلافاصله نشان میدهد )۲۱ (n=.
Cont: کنترل AMM: آمونیا AM+EU: آمونیا+یوژنول EU: یوژنول
نمودار ‏۳‑۶: تأثیر آمونیا و یوژنول بر فعالیت آنزیم GS در حالت استراحت
همانطور که مشاهده میشود این نمودار تأثیر آمونیا و یوژنول را بر فعالیت آنزیم GS در حالت استراحت نشان میدهد )۲۰ (n=.
Cont: کنترل AMM: آمونیا AM+EU: آمونیا+یوژنول EU: یوژنول
نمودار ‏۳‑۷: تأثیر آمونیا و یوژنول بر فعالیت آنزیم GS در حالت یادگیری
این نمودار تأثیر آمونیا و یوژنول را بر فعالیت آنزیم GS در حالت یادگیری نشان میدهد همانطور که مشاهده میشود آمونیا موجب کاهش فعالیت آنزیم در مقایسه با گروه کنترل شده است )۳۱ (n=.
Cont: کنترل AMM: آمونیا AM+EU: آمونیا+یوژنول EU: یوژنول
(P≤۰٫۰۵) * در مقایسه با گروه کنترل
نمودار ‏۳‑۸: تأثیر آمونیا و یوژنول بر میزان فعالیت آنزیم گلوتامین سنتتاز در مقایسه حالت یادگیری با حالت بلافاصله و استراحت
این نمودار تأثیر آمونیا و یوژنول بر فعالیت آنزیم گلوتامین سنتتاز در حالت یادگیری در مقایسه با حالت بلافاصله و استراحت نشان میدهد (۷۲n=).
C: کنترل AM: آمونیا AM+E: آمونیا + یوژنول EU: یوژنول
L: گروه یادگیری R: گروه استراحت A: گروه بلافاصله
(P≤۰٫۰۱) ** در مقایسه با یادگیری همان گروه (P≤۰٫۰۵) * در مقایسه با یادگیری همان گروه
فعالیت آنزیم GS در حالتیکه موش تحت یادگیری بود و در حالتیکه یادگیری نداشت باهم متفاوت بود. لذا در این نمودار فعالیت آنزیم در حالت یادگیری با حالت بلافاصله و استراحت مقایسه شده است.
تأثیر آمونیا و یوژنول بر میزان استرس اکسیداتیو
آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان میدهد که اختلاف معنی داری در میزان مالون دی آلدئید در بین چهار گروه در حالت بلافاصله وجود دارد. نتایج در نمودار ۳-۹ نشان داده شده است. آزمون تکمیلی Tukey نشان داد که میزان مالون دی آلدئید در گروه آمونیا P≤۰٫۰۵)) و آمونیا + یوژنول P≤۰٫۰۱)) در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری داشته است.
آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و به دنبال آن آزمون تکمیلی Tukey نشان داد که هیچگونه اختلاف معنی داری در میزان مالون دی آلدئید در بین چهار گروه در حالت استراحت (نمودار ۳-۱۰) و در حالت یادگیری (نمودار ۳-۱۱) وجود ندارد.
در مقایسه حالت یادگیری با دو حالت بلافاصله و استراحت آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان میدهد که اختلاف معنی داری در میزان مالون دی آلدئید در گروههای کنترل [F2,15 =۷٫۶۹۶ , P=0/005]، آمونیا [F2,16 =۱۷٫۷۰۴ , P=0.0005]، یوژنول+آمونیا [F ۲,۱۴ =۱۹٫۵۱۹ , P=0.0005] مشاهده شده است. نتایج این سنجش در نمودار ۳-۱۲ گزارش شده است. آزمون تکمیلی Tukey نشان داد که میزان MDA در گروه کنترل یادگیری نسبت به گروه کنترل استراحت افزایش معنی داری داشته است (P≤۰٫۰۱). همچنین میزان مالون دی آلدئید در گروه آمونیا یادگیری نسبت به گروه آمونیا بلافاصله P≤۰٫۰۱)) و گروه آمونیا استراحت P≤۰٫۰۰۱)) افزایش معنی داری را نشان میدهد. میزان مالون دی آلدئید در گروه یوژنول+آمونیا یادگیری نسبت به گروه یوژنول + آمونیا بلافاصله و استراحت افزایش معنی داری را نشان میدهد P≤۰٫۰۰۱)) و میزان مالون دی آلدئید در گروه آمونیا بلافاصله نسبت به گروه کنترل بلافاصله کاهش معنی داری داشته است P≤۰٫۰۵)).
آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تکمیلی Tukey نشان میدهد که هیچگونه اختلاف معنی داری در میزان فعایت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز(SOD) در بین گروهها در حالت بلافاصله [F ۳,۱۷ =۱/۸۷۳ , P=0/172]، در حالت استراحت [F ۳,۱۶ =۲/۱۸۳ , P=0/130] و در حالت یادگیری [F ۳,۲۷ =۰/۸۶۰ , P=4/73] وجود ندارد. نتایج به ترتیب در نمودار ۳-۱۳، ۳-۱۴ و ۳-۱۵ نشان داده شده است.
آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان میدهد که اختلاف معنی داری در میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) در بین گروهها در حالت بلافاصله وجود دارد [F ۳,۱۷ =۱/۳۶۱ , P=0/288]. آزمون تکمیلی Tukey نشان داد که فعالیت GPX در گروه یوژنول در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری داشته است P≤۰٫۰۰۱)). نتایج در نمودار ۳-۱۶ نشان داده شده است. همچنین آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان میدهد که اختلاف معنی داری در فعالیت GPX در بین گروهها در حالت استراحت وجود دارد [[F ۳,۱۶ =۶/۲۰۶ , P=0/005. آزمون تکمیلی Tukey نشان داد که فعالیت GPX در گروه آمونیا و آمونیا + یوژنول در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری داشته است P≤۰٫۰۵)). نتایج حاصل از این سنجش در نمودار ۳-۱۷ نشان داده شده است.
آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تکمیلی Tukeyنشان میدهد که اختلاف معنی داری در فعالیت GPX در بین گروهها در حالت یادگیری وجود دارد [[F ۳,۲۶ =۴/۵۸۶ , P=0/010. نتایج در نمودار ۳-۱۸ نشان داده شده است.
در مقایسه حالت یادگیری با دو حالت بلافاصله و استراحت آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان میدهد که اختلاف معنی داری در میزان فعالیت GPX در بین گروههای کنترل [F ۲,۱۵ =۱۹٫۹۰۲ , P=0.0005]، یوژنول +آمونیا [F ۲,۱۶ =۳۳٫۷۸۲ , P=0.0005]، یوژنول [F ۲,۱۳ =۴٫۸۷۰ , P=0.026] وجود دارد. نتایج در نمودار ۳-۱۹نشان داده شده است. آزمون تکمیلی Tukey نشان داد میزان فعالیت GPX در گروه کنترل یادگیری نسبت به گروه کنترل بلافاصله و استراحت افزایش معنی داری داشته است P≤۰٫۰۰۱)). همچنین میزان فعالیت GPX در گروه یوژنول + آمونیا یادگیری نسبت به گروه یوژنول + آمونیا بلافاصله P≤۰٫۰۰۱)) و گروه یوژنول + آمونیا استراحت P≤۰٫۰۱)) افزایش معنی داری را نشان میدهد و فعالیت آنزیم در گروه یوژنول یادگیری نسبت به گروه یوژنول استراحت افزایش معنی داری داشته P≤۰٫۰۵)) است.
نمودار ‏۳‑۹: تأثیر آمونیا و یوژنول بر میزان مالون دی آلدئید در حالت بلافاصله
همانطور که مشاهده میشود این نمودار تأثیر آمونیا و یوژنول را بر میزان مالون دی آلدئید در حالت بلافاصله نشان میدهد (۲۱ n=).
Cont: کنترل AMM: آمونیا AM+EU: آمونیا + یوژنول EU: یوژنول
(P≤۰٫۰۰۱) *** در مقایسه با گروه کنترل P≤۰٫۰۵)) * در مقایسه با گروه کنترل
نمودار ‏۳‑۱۰: تأثیر آمونیا و یوژنول بر میزان مالون دی آلدئید در حالت استراحت
همانطور که مشاهده میشود اختلاف معنی داری در میزان بیان مالون دی آلدئید در بین گروهها وجود ندارد (۲۰ n=).
Cont: کنترل AMM: آمونیا AM+EU: آمونیا + یوژنول EU: یوژنول
نمودار ‏۳‑۱۱: تأثیر آمونیا و یوژنول بر میزان مالون دی آلدئید در حالت یادگیری
همانطور که مشاهده میشود اختلاف معنی داری در بین گروهها در میزان بیان MDA وجود ندارد (۳۱n= ).
Cont: کنترل AMM: آمونیا AM+EU: آمونیا + یوژنول EU: یوژنول
نمودار ‏۳‑۱۲: تأثیر آمونیا و یوژنول بر میزان مالون دی آلدئید در مقایسه حالت یادگیری با حالت بلافاصله و استراحت

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.