آوریل 19, 2021

باورهای ارتباطی

1 min read
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴۱) سیاهه باورهای ارتباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴۲) مقیاس تجربه روابط...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۶۳
نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………
۶۳
روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………….
۶۴
۱) سیاهه باورهای ارتباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶۴
۲) مقیاس تجربه روابط نزدیک……………………………………………………………………………………………………………………………..
۶۵
۳) مقیاس صمیمیت زناشویی……………………………………………………………………………………………………………………………….
۶۶
شیوه اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶۷
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………..
۶۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۶۹
الف. توصیف اطلاعات جمعیت شناختی………………………………………………………………………………………………………………..
۶۹
۱) سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۶۹
۲) تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۷۰
۳) مدت ازدواج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۷۰
۴) تعداد فرزندان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۷۱
ب. تحلیل فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….
۷۱
الف. فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۷۱
ب. فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۷۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۷۹
محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۸۵
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۸۵
الف. پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………………..
۸۵
ب. پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………….
۸۶
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۸۷
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۸۷
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۹۱
پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۹۲
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۹۷

فهرست جداول
صفحه
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک سن…………………………………………………………………..
۶۹
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک جنسیت……………………………………………………………..
۷۰
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک مدت ازدواج……………………………………………………..
۷۰
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک تعداد فرزندان…………………………………………………….
۷۱
جدول۴- ۵: نتایج ماتریس همبستگی پیرسون در مورد فرضیه اصلی……………………………………………………………..
۷۱
جدول ۴-۶: خلاصه الگو رگرسیون بین باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی با صمیمت زناشویی………………..
۷۲
جدول ۴-۷: آزمون Fو سطح معناداری بین باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی با صمیمت زناشویی…………
۷۲
جدول ۴-۸: ضرایب رگرسیون باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی با صمیمت زناشویی…………………………..
۷۳
جدول۴- ۹: نتایج ماتریس همبستگی پیرسون در مورد فرضیه فرعی اول………………………………………………………
۷۳
جدول ۴-۱۰: خلاصه الگو رگرسیون بین ابعاد باورهای ارتباطی با صمیمیت زناشویی……………………………………
۷۴
جدول۴-۱۱: آزمون F و سطح معناداری بین ابعاد باورهای ارتباطی با صمیمیت زناشویی………………………………..
۷۴
جدول ۴-۱۲: ضرایب رگرسیون ابعاد باورهای ارتباطی با صمیمیت زناشویی………………………………………………..
۷۵
جدول۴-۱۳: نتایج ماتریس همبستگی پیرسون در مورد فرضیه فرعی دوم……………………………….
…………………….
۷۵
جدول ۴-۱۴: خلاصه الگو رگرسیون بین ابعاد سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی………………………………..
۷۶
جدول ۴-۱۵: آزمون Fو سطح معناداری بین ابعاد سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی………………………….
۷۶
جدول ۴-۱۶: ضرایب رگرسیون ابعاد سبک های دلبستگی با صمیمت زناشویی………………………………………………
۷۷

چکیده:
این پژوهش به بررسی رابطه باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی پرداخت. جامعه این پژوهش شامل کلیه مردان متاهل شاغل در آموزش و پرورش شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی۹۴-۱۳۹۳ بود. حجم نمونه ۱۰۰ نفر بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه سیاهه باورهای ارتباطی، مقیاس تجربه روابط نزدیک و مقیاس صمیمیت زناشویی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی با صمیمت زناشویی رابطه معکوس وجود دارد، به این معنی که با افزایش نمرات باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی میانگین نمرات صمیمیت زناشویی پایین می‌آید. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی متغیر صمیمیت زناشویی را تبیین می‌کند و در نهایت نتایج آزمونF نشان داد که متغیرهای باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی تبیین معناداری از صمیمت زناشویی دارند. با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که صمیمیت زناشویی به وسیله متغیرهای باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی قابل پیش بینی است.
کلید واژه ها: باورهای ارتباطی، سبک های دلبستگی، صمیمیت زناشویی و مردان متأهل

مقدمه
ازدواج در مقایسه با سایر روابط انسانی، بهترین فرصت برای تجربه خوشبختی، حمایت اجتماعی و صمیمیت است و افراد را به گونهای به هم پیوند میدهد که در روابط دیگر میسر نیست (فاورز۱، ۲۰۰۳: به نقل از شریفی، ۱۳۹۰). پیمان ازدواج قادر است بسیاری از نیازهای فردی و اجتماعی زن و مرد را در قالب ارتباطات جسمانی و جنسی، روانی- اجتماعی و دیگر قراردادهای عرفی و اجتماعی برآورده سازد. ازدواج در مقایسه با دیگر ارتباطات انسانی دامنهای وسیع گسترده دارد و دارای ابعاد زیستی، اقتصادی، عاطفی و نیز روانی- اجتماعی است (نوابی نژاد، ۱۳۸۰). صمیمیت۲ در ازدواج حائز اهمیت فراوانی است، زیرا تعهد زوجین به ثبات رابطه را محکم می کند و به طور مثبتی با سازگاری و رضایت زناشویی همراه است. به نظر هات فیلد۳(۱۹۸۸؛ به نقل از اعتمادی، ۱۳۸۷) صمیمیت شامل فرایندی است که در آن افراد تلاش می کنند به یکدیگر نزدیک شوند و شباهت ها و تفاوت هایشان را در احساسات، افکار و رفتارها را کشف کنند. مطالعات نشان می دهد که برخورداری از صمیمیت در میان زوج های متاهل، از عوامل مهم ایجاد ازدواج های پایدار است (کرافورد و آنگر۴، ۲۰۰۴؛ به نقل از اعتمادی،۱۳۸۷) و اجتناب از برقراری روابط صمیمانه، از عواملی است که موجب شکست در زندگی خانوادگی می شود (بلوم۵، ۲۰۰۶؛ به نقل از اعتمادی،۱۳۸۷).
دلبستگی از مفاهیم مهمی است که در اوان کودکی در افراد شکل می گیرد و دید فرد را نسبت به دنیا و اطرافیان از جمله پدر و مادر شکل می دهد و تاثیرات آن تا برزگسالی ادامه دارد، علی الخصوص در روابط زناشویی و روابط زوجی متبلور خواهد بود. در این بین در فرد باورهایی شکل می گیرد که بر رفتار و افکار وی در رابطه با اطرافیان و نحوه ارتباط برقرار کردن با آن ها تاثیر می گذارد. از جمله این باورها می توان به باورهای ارتباطی اشاره کرد. منظور از باورهای ارتباطی در روابط زناشویی، عقیده یا ذهنیتی است که زن و شوهر نسبت به ارتباط زناشویی خود دارند و آن را به عنوان واقعیت پذیرفته اند.

بیان مسئله:
خانواده از ارکان عمده و نهاد اصلی هر جامعه ای به شمار می رود و کانون اصلی ظهور عواطف انسانی و روابط صمیمانه میان افراد است. خانواده نهادی است اجتماعی و مانند آیینه ای عناصر اصلی جامعه را در خود دارد و انعکاسی از نابسامانی ها، کج کاری ها و کارکردهای معقول و مناسب اجتماع است. ازدواج و روابط زوجی دارای ویژگی هایی است از جمله دارای گذشته، حال و آینده می باشد که تمرکز افراطی بر هیچ یک از این مقاطع زمانی صحیح نیست. به نظر اغلب مشاوران زناشویی، هر چه عمر زندگی زناشویی بیشتر می شود، میزان ارضای متقابل کاهش می یابد. در حالی که بر حسب طول عمر زناشویی میزان رضایت طرفین باید افزایش یابد و شادابی و سرزندگی در زندگی مشترک زوج ها رشد کند. همانطور که زوجین بعد از ازدواج باید از نظر جسمی و روانی وضعیت بهتر و مناسب تری داشته باشند، در رابطه زناشویی نیز با گذشت زمان و تا وقتی که از نظر فیزیولوژی و جسمی مشکلی وجود نداشته باشد، رابطه جنسی باید بهتر، زیباتر و عاشقانه تر صورت گیرد، به طوری که دلبستگی مرد و زن به همدیگر و نسبت به کانون گرم خانواده بیشتر شود. صمیمیت اغلب به عنوان یک فرایند پویا توصیف می شود. به نظر استرنبرگ۶ (۱۹۸۷؛ به نقل از اعتمادی، ۱۳۸۷) صمیمیت احساساتی است که نزدیکی، تعلق و تماس را ایجاد می کند و یک نزدیکی، تشابه و روابط شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر، که مستلزم شناخت و درک عمیق از فرد دیگر می باشد. همچنین به بیان افکار و احساساتی است که نشان
ه تشابه با یکدیگر اشاره دارد. صمیمیت ی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.