انواع تغییر:پایان نامه درباره تنوع تیم مدیران عالی

انواع تغییر:

2-5-1-انواع تغییر از دیدگاه صاحبنظران

انواع تغییر رامی توان از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار داد که محقق از دیدگاه‌های مختلفى به معرفى آنها پرداخته است. ریچارد بک هارد و وندی پریتچارد بر دو روش اصلی تاکید کرده‌اند. به اعتقاد آن‌ها، اگر شیوه‌ی تغییرات مرحله ای (به طریق خطی) انتخاب شود، احتمالاً کار با مهم‌ترین و اساسی‌ترین برنامه شروع می‌شود و تغییرهای ضروری دیگر به نوبت انجام می‌گیرند. چنانچه تغییر به صورت بنیادی (مبتنی بر نگرش سیستمی) انتخاب شود، آنگاه کُل سازمان، اجزای آن و روابط آن‌ها، با یکدیگر به طور همزمان تغییر خواهد یافت. .(میرسپاسی، قهرمانی،1390،ص11)

ازدید shah تغییر به 2 صورت کوچک و بزرگ نمایان می‌شود که هردو ریشه در فشارهای داخلی و خارجی مرتبط با توسعه نیازهای تجاری در پاسخ به چالش‌ها دارد (Shah,2010,p2).

طباطبایی و همکاران انواع تغییرات (1388) عبارتند از:جابجایی الگوهای ذهنی، تغییرات سازمانی، تغییرات پرسنلی شامل:تقسیم کار، ایفای نقش، عهده داری مسئولیت و شیوه‌ی زندگی شغلی، تغییرات به هم پیوسته تجاری، زمینه های تکنیکی، فرایندی و رویه‌ها می‌دانند. . (طباطبایی و همکاران،1388،ص3)

هنسن معتقد است تغییر سه نوع می‌باشد که عبارتند از:

تغییر برنامه اى: کوششى آگاهانه و عمدی در اداره رویدادها به نحوى که پیامدى با طرح قبل به نتیجه اى که از قبل تعیین گردیده است منجر گردد.

2 تغییر خود جوش: نوعى دگرگونى است که در کوتاه مدت نشأت‌گرفته از وقایع طبیعى و پیش آمدهای تصادفى ظاهر می‌گردد.

3 تغییر تکاملى: دگرگونی‌های بزرگ و کوچک که در دراز مدت در یک سازمان رخ می‌دهد. (احمدی، نریمانی،1388،ص51)

یک تحول سازمانی در 2 برهه زمانی است :کوتاه مدت، بلند مدت . (Shah and Sarwar Shah,2010,p2)

لیندا آکرمن اندرسون (١٩٨۶)، سه نوع از شایع‌ترین انواع تغییراتی را که در سازمان‌ها رخ می‌دهد، تعریف کرد:تغییر توسعه ای، تغییر انتقالى، تغییر دگرگون ساز . (صالحی و همکاران، 1389،ص108 )

 

جدول 2-1انواع تغییرات سازمانی به نقل از (صالحی و همکاران، 1389،108 )

نوع انگیزه ابتدایی جهت گیری چگونگی وقوع
تغییر توسعه ای بهبود بهتر عمل کردن دریک حوزه خاص-پروژه محور از طریق آموزش-توسعه مهارت
تغییر اتفاقی حل یک مشکل تمرکزگرایی در ساختار-فناوری-پروژه محور فرایند کنترل شده-ساختار حمایتی
تغییر دگرگون ساز بقا:تغییر یا مرگ مستلزم تغییر در فرهنگ و رفتار-فرایند محور درگیری و تعهد بالا-فرایند خودآگاهانه

 

سادلر  بر مبنای دو بعد اندازه یا بزرگی تغییر و زمان استقرار آن چهار نوع از تغییرات سازمانی را مورد اشاره قرار داده است که نگاره‌ی 3 نشانگر آن است. (میرسپاسی، قهرمانی،1390،ص10)