آوریل 19, 2021

اندازه گیری عملکرد:/پایان نامه درباره کارآفرینی

1 min read
– اندازه گیری عملکرد رویکرد کلاسیک به اندازه گیری عملکرد، توسط سینک و توتل (1989)...

– اندازه گیری عملکرد

رویکرد کلاسیک به اندازه گیری عملکرد، توسط سینک و توتل (1989) توضیح داده شده، آن ها ادعا می کنند که عملکرد یک سیستم سازمانی یک روابط متقابل پیچیده بین پنج معیار است: اثربخشی، بهره وری، کیفیت، نوآوری و سود. بسیاری از این معیارها در طبیعت به صورت چندبعدی هستند و در محتوا وابسته به یکدیگرند (Job et al, 2010, p 4).

اندازه گیری عملکرد برای بهبود مسئولیت پذیری، رقابت و سودآوری شرکت های تولیدی از طریق بهبود بهره وری با در نظرگرفتن چارچوب باید به طور مناسب انتخاب شود. به دلیل تفاوت در ویژگی های صنعتی به سبب تقاضاهای محیطی، مدیران سیستم های اندازه گیری بهره وری مختلفی را ترجیح می دهند. مدلی که برای یک موقعیت طراحی شده است نمی تواند برای وضعیت دیگری به کار رود. عملکرد سازمانی نیاز دارد تا با سطوح مختلفی اندازه گیری شود: سطح سازمانی، سطح فرآیندهای کلیدی و سطح واحد کاری؛ که به ابعاد مکملی نیازمندند (Job et al, 2010, p 4).

موفقیت و پایداری یک سازمان به عملکرد سازمان و اینکه چگونه اهدافش با تاثیراتشان عملی شوند بستگی دارد. سازمان ها در حال تلاشند تا عملکرد هر یک از کارکنان، تیم و فرآیندها را مدیریت کنند تا اطمینان یابند که با اهداف به شیوه ای کارآمد و موثر به طور مداوم مواجه می شوند.        بهره برداری موثر از سیستم مدیریت عملکرد برای افزایش عملکرد سازمانی، حیاتی است، تا اینکه به یک موقعیت رقابتی در بازار جهانی دست یابند. با معرفی سریع فن آوری های جدید و تغییرات در بخش تولید، تولیدکنندگان برای اندازه گیری و مدیریت عملکرد در سراسر عملیات خود به طور موثر در حال مبارزه اند. این نیاز، اهمیت یک سیستم مدیریت عملکرد جامع را افزایش داده است، بطوریکه تولیدکنندگان را قادر می سازد تا همه جنبه های عملیات خود را برای رسیدن به مزیت رقابتی در بازار بهبود بخشند (Kumar Sahoo et al, 2012, p 296).

مدیریت عملکرد و سنجش عملکرد اغلب در ادبیات به صورت مترادف استفاده شده است زیرا که   آن ها مفاهیمی درارتباط نزدیک با هم هستند. امّا مهم است که بین این فرایندها فرق قائل شویم. مدیریت عملکرد به طور گسترده به عنوان یک ابزار مدیریتی در نظرگرفته می شود که عملکرد یک سازمان را بهبود می بخشد. در مقابل، سنجش عملکرد به طور دقیق بر معیارهای مورد استفاده برای تعیین چگونگی عملکرد سازمان تمرکز دارد. سنجش عملکرد، بنابراین، به عنوان یک ابزار مهم و اساسی از مدیریت عملکرد در نظرگرفته می شود (Goh, 2012 , p 32).

 

2-2-13- ویژگی های معیارهای سنجش عملکرد

گلوبرسون[1] (1985) و ماسکل[2] (1989) مجموعه ای از خط مشی های مربوط به ویژگی های معیارهای سنجش عملکرد را مطرح می کنند که اغلب در متون جدید نیز تکرار می شود. مرور جامع متون مربوطه از سوی نیلی[3] و دستیارانش (1997) انجام گرفته و مجموعه ای از 22 مشخصه از آن استخراج شده است.

بررسی این مجموعه ها مشخص می سازد که بسیاری از ویژگی ها تکراری بوده یا از مطلوبیت کمتری برخوردارند. حذف تکرار و تمرکز بر ویژگی های اصلی، مجموعه ای را در پی داشت که شامل ویژگی هایی با خصوصیات ذکر شده می باشد:

  1. منتج شده است استراتژی
  2. به طور آشکار تعریف شده با اهداف واضح
  3. مربوط و آسان برای بقای سازمان
  4. برای درک و کاربرد در سازمان ساده باشد.
  5. ویژگی هایی که بازخورد درست و سریع فراهم کند.
  6. اهداف عملیاتی و استراتژیک را به هم متصل کند.
  7. برانگیختن بهبود مداوم سازمان (زنجیردار، 1389، ص 37).

[1]– Golberson

[2]– Maskel

[3]– Nile

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.