دسترسی متن کامل – انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه شهر …

ادجی و کلارک[۲۵] (۲۰۱۰)

کیفیت ارتباط کارکنان، کیفیت

چنگ و همکاران[۲۶] (۲۰۰۸)

حس اعتماد و رضایتمندی

اکسو و همکاران[۲۷] (۲۰۱۰)

فرهنگ، خدمات اقامت، فرصتی برای تعطیلات خانوادگی، طبیعت، مکانهای تاریخی، خدمات غذا و نوشیدنی، مهماننوازی جامعه محلی، حمل و نقل محلی، تمیزی و بهداشت، ارتباط با جامعه محلی، امنیت شخصی، خرید

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

چی. گ[۲۸] (۲۰۰۵)

کیفیت اقامتگاه، ایمنی و امنیت، دسترسی

پیچامون و پرونپیسانو[۲۹] (۲۰۱۱)

طبیعت، امکانات و مراکز خرید، دسترسی، کیفیت خدمات اقامتی، کیفیت غذاهای محلی، اعتماد، کیفیت خدمات، مهماننوازی، دوستی مردم محلی، آب و هوا، امنیت شخصی، تمیزی و بهداشت، قیمت و هزینهها، منظره، جاذبههای تاریخی– فرهنگی، حمل و نقل محلی،

۲-۶- مروری بر تحقیقات پیشین
مطالعات صورت گرفته در رابطه با موضوع این تحقیق در داخل کشور، نشان دهنده این مطلب است که کار تحقیقی معینی که به طور مستقیم به این موضوع پرداخته باشد وجود ندارد. بسیاری از پژوهشهای مربوط به انتظارات گردشگران که در ایران صورت گرفته است، به مباحث ادراکات و انتظارات گردشگران از مدیریت کیفیت خدمات به کمک مدل سروکوآل پرداخته است. البته برخی از پژوهشهایی که در خارج از کشور، در این زمینه در قالب مقاله و پایان نامه صورت گرفته اند، که قسمتهایی از این تحقیق را پوشش داده و خطوط فکری اولیه را در ذهن محقق ایجاد نمود عبارتند از :
مدل پاراسورامان و همکارانش (۱۹۸۵،۱۹۸۸) کیفیت خدمات را به عنوان تفاوتهای بین انتظارات شخص از تامین کننده خدمات در مقایسه با ادراکات از پیامدهای عملکرد خدمات تعریف میکند (A. Parasuraman, Zeithaml, & V. and Berry, 1988).
ابراهیم پور و روشندل (۱۳۹۰) به بررسی عوامل موثر در گردشگری بر اساس انتظارات و ادراکات گردشگران و مدل تحلیل شکاف در منطقه گردشگری سرعین پرداختهاند. یافته های این پژوهش نشان داد، بین عوامل سازمانی و رضایت گردشگران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (ابراهیم پور & روشندل, ۱۳۹۰).
ترنر و ریسینگر (۱۹۹۹) روابط بین اهمیت خصوصیات مقصد و انتظارات گردشگران ژاپنی در حین ورود را مشخص کردند. آنها معتقدند که مطالعه رضایت از خصوصیات مقصد باید براساس مقایسه انتظارات گردشگران در حین ورود در مقابل رضایت گردشگران در حال خروج انجام پذیرد (Turner & Reisinger, 1999).
اکثر محققان از جمله پاراسورامان و همکاران (۱۹۸۵) با این نظر موافق هستند که، رضایتمندی از تفاوت بین انتظارات و ادراکات حاصل میشود (A. Parasuraman, Zeithaml, V. A., & Berry, L. L., 1985). براساس نظر هوگ (۱۹۹۱)، تناسب بهینه بین انتظارات افراد و محیط زمانی روی میدهد که خصوصیات محیط با نگرشها و ارزشهای اعتقادی افراد متجانس باشد (Hughes, 1991).
دل بوسکو و همکاران (۲۰۰۸)، در پژوهشی با عنوان چارچوبی برای انتظارات گردشگران، دریافتند که تجربه گذشته، تصویر ذهنی، ارتباطات خارجی و تبلیغات دهان به دهان عامل شکل گیری انتظارات از یک مقصد است و تصویر مهمترین عامل شکل گیری انتظارات از یک مقصد است (I. R. g. del Bosque, Martı´n, Collado, & de los Salmones, 2008).
آکسو و همکاران (۲۰۱۰) نیز به مقایسه انتظارات و رضایتمندی گردشگران در منظقه آنتالیا ترکیه پرداختند. به این نتیجه رسیدندکه ویژگی های آنتالیا، انتظارات گردشگران را برآورده کرده است. همچنین این منطقه برای گذران تعطیلات خانوادگی و تفریحی بسیار مناسب است و نتایج آن برای توسعه مناطق گردشگری ترکیه بسیار مهم تلقی گردید (Aksu, Tarcan İçigen, & Ehtiyar, 2010).
لانگ و لیو (۲۰۱۲)، در مطالعه انتظارات و اولویتهای گردشگران چینی در نیوزیلند به عنوان یک مقصد گردشگری، تاکید کردند که فهمیدن و درک انتظارات و اولویتهای گردشگران در برنامه ریزی و بازاریابی استراتژیک بسیار حائز اهمیت است و اولین مرحله در ارائه خدمات با کیفیت و فراهم کردن بهترین تجربه سفر برای گردشگران چینی است (Long & Liu, 2012).
۲-۷- چارچوب کلان نظری تحقیق
محقق پس از مطالعه منابع فارسی و لاتین در ارتباط با تحقیق پیشرو و بررسی ادبیات و مدلهای مفهومی ذکر شده، ابعاد متناسب با زمینه تحقیق را استخراج کرده و در چارچوب نظری تحقیق استفاده کرده است. در این تحقیق، محقق ابعاد اصلی از انتظارات گردشگران، را که برگرفته از مدلهای لانگ و لیو (۲۰۱۲)، ترن ثی ای کم (۲۰۱۱)، ترنر و ریسینگر (۱۹۹۹) می باشد را ارائه کرده است (جدول ۳-۲).
جدول ۲-۳- ابعاد اصلی از انتظارات گردشگران، برگرفته از ترنر و ریسینگر (۱۹۹۹)، ترن ثی ای کم (۲۰۱۱)، لانگ و لیو (۲۰۱۲).

مفهوم ابعاد شاخصها