مقاله دانشگاهی – انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه شهر …

محققانی تاکنون در مورد ابعاد اصلی انتظارات و عوامل موثر بر شکلگیری انتظارات گردشگران پژوهشهایی انجام دادهاند. در این بخش برخی از مهمترین یافتههای این پژوهشها ذکر می شوند. با توجه به این که بیشتر تحقیقات صرفا در مورد انتظارات از مقصد نبوده، به صورت کلی به ابعاد مورد استفاده در پژوهشها اشاره شده است.
جدول۲-۲- ابعاد و ویژگی های اصلی از انتظارات و رضایتمندی گردشگران چینی

پژوهشگر ابعاد و ویژگیها
ایوت ریسینگر و ترنر[۱۷] (۱۹۹۹) تصویر ذهنی، جاذبهها، خرید، دوستی مردم محلی، امنیت، قیمت، پارک ملی، تمیزی و بهداشت، کیفیت خدمات اقامتی، حمل و نقل محلی، محیط، غذا نوشیدنی، تجربه فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعی، پارک ملی، اجتماعی،
ترن ای کم[۱۸] (۲۰۱۱) جاذبهها، تمیزی و بهداشت، امنیت، قیمت، حمل و نقل عمومی، مهماننوازی مردم، دسترسی، دوستی با مردم محلی، کیفیت خدمات اقامتی، کیفیت خدمات غذا و نوشیدنی، کیفیت، فرصت و امکانات خرید،
دوگلاس[۱۹] (۲۰۱۳) آب و هوا، دسترسی، بسته سفر، غذا، مکانهای تاریخی، اقامتگاه، فرهنگ، امکانات و زیرساختارها،
شاوجون جی[۲۰] (۲۰۱۱) خرید، قیمت، هزینهها، حمل و نقل، مردم محلی، آب و هوا، اقامتگاه، جاذبهها،
شنگ و چن[۲۱] (۲۰۱۲) خرید، غذا و نوشیدنی، تجربه فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت، جاذبههای تاریخی،
لانگ و لیو[۲۲] (۲۰۱۲) غذاهای چینی، نوشیدنیهای محلی، پارک ملی، خرید، کیفیت اقامت، قیمت، غذاهای محلی،
دل بوسکه و همکاران[۲۳] (۲۰۰۹) زیرساختارها، تبلیغات دهان به دهان، تصویر مقصد، محیط، زیرساختارها، یادگیری فرهنگ محلی، دوستی مردم محلی، آب و هوا
وفاداری و کوپر[۲۴](۲۰۰۷) آب و هوا، غذاهای محلی،