آوریل 23, 2021

انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه شهر اصفهان- قسمت …

1 min read

 • آیا تبلیغات دهان به دهان بهترین روش تبلیغاتی برای جذب گردشگران چینی است؟
 • منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

 • اولویتهای انتظارات گردشگران چینی در مراحل قبل و پس از سفر، از شهر اصفهان چیست؟

  1. فرضیه های تحقیق
 • این تحقیق فاقد فرضیه میباشد و صرفا به سوالات فوق بسنده شده است.
  هدفهای تحقیق یا نتایج مورد انتظار

  1. توسعه بینش عمیقتری نسبت به انتظارات گردشگران چینی.
  2. تحلیل ابعاد انتظارات گردشگران در حین ورود.
  3. تحلیل ابعاد رضایت گردشگران در حال خروج.
  4. بالابردن سطح دانش موجود از انتظارات گردشگران چینی، و استفاده از آن در برنامه ریزی و بازاریابی.
  5. شناسایی و اولویتبندی مهمترین انتظارات گردشگران چینی در دو مرحله قبل و پس از سفر.

   1. روش کلی تحقیق

  تحقیق حاضر از نظر هدف “کاربردی” است و از نظر روش از نوع “توصیفی _ پیمایشی” است.
  ۱-۶-۱- قلمرو موضوعی تحقیق
  این تحقیق از نظر موضوعی، در مقوله بازاریابی میباشد که متمرکز بر انتظارات و رضایتمندی گردشگران به خصوص گردشگران چینی است.
  ۱-۶-۲- قلمرو مکانی – جامعه تحقیق
  جامعه آماری این تحقیق را، گردشگران چینی که به شهر اصفهان سفر کردهاند تشکیل میدهد. بدین صورت که در ابتدای حضور گردشگران در اصفهان، یا زمانی که گردشگر قصد سفر به اصفهان را دارد پرسشنامه شماره۱ ارائه و پس از پایان سفر یا هنگام خروج گردشگر از اصفهان پرسشنامه شماره۲ ارائه می شود.
  ۱-۶-۳- قلمرو زمانی تحقیق
  از زمستان ۹۲ تا انتهای شهریور ماه ۹۳٫
  ۱-۶-۴- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه
  برای نمونه گیری از جامعه آماری، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. از آنجا که جامعه آماری مورد بررسی نامحدود بوده، حجم نمونه مورد نیاز با توجه به کمبود وقت، مطابق با فرمول مربوطه مشخص، و پرسشنامه ها به گردشگران چینی ارائه شده و جمع آوری خواهد شد.
  ۱-۶-۵- روشهای گردآوری دادهها و ابزار مورد استفاده برای آن
  در این تحقیق از دو دسته منابع زیر برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است:
  دسته اول منابع: به منظور مرور ادبیات موضوع، از کتاب ها، مجلات و مقالات معتبر داخلی و خارجی و همچنین وب سایتهای مرتبط استفاده شده است.
  دسته دوم منابع: در پژوهش میدانی، انتظارات گردشگران چینی قبل و بعد از سفر به ایران_ اصفهان، از پرسشنامه استفاده شده است.
  ۱-۶-۶- روشهای تحلیل دادهها
  دادههای گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی تحلیل خواهد شد. به این ترتیب که با استفاده از دادههای جمع آوری شده از بخش اول پرسشنامه، به کمک روش آمار توصیفی، اطلاعات جمعیت شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در بخش آمار استنباطی، به منظور پاسخدهی به سوالات تحقیق، روش مقایسه میانگین (آزمون (tبه کارگرفته میشود.

  Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.