آوریل 19, 2021

اصول شایسته سالاری:/پایان نامه درباره استعداد و شایسته سالاری

1 min read
اصول شایسته سالاری در سیاست های کلی اصل 44 منظور از اصول شایسته سالارانه در...

اصول شایسته سالاری در سیاست های کلی اصل 44

منظور از اصول شایسته سالارانه در نظر گرفتن، تخصص، تعهد، تجربه، مهارت و توانایی افراد و منظور از اصول ناشایسته سالارانه، در نظر گرفتن وابستگی های خاص مثل روابط فردی و خانوادگی، قومیت، نژاد، زبان مشترک، باند و رابطه بازی و حتی منزلت اجتماعی و طبقاتی افراد در انتخاب مدیران است( احمدی، 1380).

انتخاب شایسته سالارانه مدیران متناسب با موفقیت معنا شده و بر اساس سه مبنای اساسی اصول شایسته سالاری در سازمان تبیین شده است که عبارتند از اصول بر اساس:

  • ماهیت و مقتضیات شغل مورد نظر
  • خصوصیات، شایستگی ها، تواناییها و استعدادهای فرد
  • موقعیت موجود و آینده شغل و سازمان

بر این اساس لازم است طرحی از روابط شغلی در سازمان ایجاد شود، خطوط و مسیرهای پیشرفت با توجه به فرهنگ و استراتژیهای بلند مدت سازمان مشخص و اعلام شود، معیارها و زمینه های ارتقاء در سطوح مختلف مدیریت تعیین شود، در انتخاب افراد هماهنگی کلی با واحدهای دیگر و موقعیت سازمان مدنظر قرار گیرد و در صورت لزوم فرد منتخب از طریق برنامه های آموزش و بهسازی برای انتخاب و تصدی مسئولیتش شایسته تر گردد(ترک زاده، 1377).

در بررسی میزان شایسته سالاری در انتخاب مدیران بر اساس سه محور:

الف) درونداد سیستم، ب) میان داد سیستم ج) برونداد سیستم اصولی ترسیم شده است. بر این اساس که بر مبنای نگرش سیستمی به فراگرد شایسته سالاری نگریسته شده. که این اصول عبارتند از:

الف) درونداد سیستم (علت ها)

 

  • اصل تاکید بر عدم تمرکز ـ اصول گرایی
  • اصل توجه به تخصص، دانش و تجربه
  • اصل گزینش بر اساس معیارهای همگانی

ب) میان داد سیستم (معلول ها)

1- اصل توجه به پیشنهادها و پذیرش مشارکت و همکاری در جهت افزایش خلاقیت و نوآوری

2- اصل توجه به انگیزه جهت کار، تحول و پویایی بیشتر

3- اصل توسعه زمینه های پرورش همگانی و دادن فرصت های برابر به همه

4- اصل تقویت سازمانی رسمی، پذیرش افراد توانمند، متخصص، متعهد، شفافیت اطلاعات و توجه به افراد

  • اصل هدف گزینی و تحقق اهداف سازمان و توسعه و بالندگی سازمان

ج) برونداد سیستم (نتیجه گیری)

  • افزایش سینرژی و هم افزایی در سازمان
  • افزایش کارایی و اثربخشی سازمان (بهره وری)

3- استفاده بهینه از منابع سازمان و جامعه(عطارفر، 1378).

زمانی که اصول جاری در یک سازمان شایسته سالار برآمده از روح تخصصی و توانمندی باشد اینطور به نظر می رسد که معیار انتخاب مدیرانی که شایستگی سازمان را دارند و می توانند بطور هماهنگ با دیگران کار کنند حلال مشکلات سازمان خواهد بود. حتی اگر امتیازات دیگری نداشته باشند.(کاتز و روزن ویگ[1] : 2005)

توجه به اصول اساسی در فرآیند نظام شایسته سالار که عبارت است از شایسته گزینی, شایسته پروری و شایسته پردازی, لازم می دارد معیارها و خصوصیات معینی, حتی الامکان تعریف شود تا افراد براساس آن بطور مستمر مورد ارزشیابی گزینش و پرورش قرار گیرند. ضمن آنکه خصوصیات شخصیتی و روانی افراد جزو اصول اساسی و بایدهــایی است که در انتخــاب شایسته سالارانه افراد مورد توجه قرار می گیرند موارد زیر از عمده ترین معیارها و اصول شایستگی می باشد که, عبارتند از (ترک زاده, 1390).

1- مدیر در سیستم شایسته گزین باید بر اساس مهارتهای مدیریتی و سرپرستی انتخاب شود. برنامه ریزی, سازماندهی و هماهنگی مناسب کار, نیروها و امکانات سازمان, سرپرستی و هدایت امور سازمانی, گروهی و فردی، درک موقعیت و بکارگیری سبک مدیریت مناسب, هدفگذاری دقیق و مشخص فردی و گروهی, پیگیری, بررسی و کنترل مسایل و امور مهم, آگاهی از تشکیلات، قوانین و رویه های اداری و مالی سازمان

2- اصل مورد توجه در پرورش مدیر در سیستم شایسته پرور وجود مهارت های تصمیم گیری است: تصمیم گیری به موقع, قاطع و همراه با دقت, توجه به اهداف و استراتژیها, دیدگاه ها و وضعیت سازمان و هماهنگی با بخشهای دیگر سازمان در تصمیم گیری، به اجرا گذاشتن سریع تصمیمات , اثربخشی تصمیمات گزیده شده.

3- یک سیستم شایسته محور باید بر اساس خلاقیت, ریسک پذیری و آفرینندگی باشد: ارائه طرح ها و راه حل های خلاقانه برای حل مسائل و بهبود وضع موجود, کارآفرینی, پیشنهاد و پدید آوردن ایده ها و برنامه های جدید به هدف رساندن برنامه ها و طرح های محوله, استقبال از رویارویی با موقعیت های جدید وکارهای دشوار و چالش انگیز.

4- یک مدیر شایسته باید دارای مهارت های زیر باشد:

الف) مهارت های رهبری: تشویق خلاقیت و افکار جدید, برقراری ارتباط مناسب با زیردستان همکاران و فرادستان, انگیزش زیردستان در جهت اهداف سازمان, تایید, ترغیب و تشویق کار خوب, راهنمایی, حمایت و فراهم آوردن زمینه رشد افراد, نفوذ در دیگران و جلب احترام آنان نسبت به خود ب) مهارت های فنی: توانایی استفاده از دانش خاص و بهره مندی از فنون و منابع مختلف در جهت اجرای یک فعالیت, مهارت های فنی در مدیریت سطوح پایین با ماهیت سرپرستی و مشکل گشایی روزانه آن، اهمیت بسیاری دارند.

ج) مهارت های تحصیلی (ادراکی): توانایی درک پیچیدگی های سازمان, تشخیص عوامل اصلی و درک ارتبــاط آنها با دیگر عوامل درون و برون سازمانی و نقش و جایگاه خود در موقعیت های مختلف. این مهارت مخصوصاً برای مدیریت رده بالا بخاطر نقش رهبری آن بسیار مهم است.

د) مهارت های روابط انسانی: توانایی و اعتقاد به کار به وسیله مردم با آگاهی از دانش انسانی و رهبری موثر و مهارت در ایجاد ارتباط صریح, آزاد, منصفانه و بدون جهت و همراه با اطمینان متقابل با دیگران .

ه) مهارت های گفتگو و مذاکره: سخنران و شنونده خوبی بودن, تلاش برای درک نظر و موضع دیگران, اتخاذ مواضع منطقی و دفاع از آنها در گفتگو, توانایی جلب همکاری و حمایت دیگران، انجام مذاکرات سازنده و موثر در درون و بیرون سازمان

[1] kast & Rosen wig

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.