استانداردهای بین المللی ایزو سری9000

این استانداردها راهنمای استقرار سیستم کیفیت در سازمان مورد نظر را در بر دارند. بر اساس این استانداردها کلیه­ی فعالیت­های سازمان باید در جهت برآوردن نیازهای مشتری به صورتی مطلوب متحول گردد. استانداردهای مورد نظر مراحل متفاوتی مانند تهیه­ی مواد اولیه، طراحی تولید، مدیریت فروش و حتی خدمات پس از فروش را در بر می­گیرد. در این استانداردها تولید و ارائه­ی خدمات به صورتی اصولی مطرح می­شود. نگرش موجود به گونه­ای است که عوامل گوناگون مؤثر در این امور، مورد توجه واقع می­شوند مانند ضوابط و معیارهای تأثیر گذار بر تولید. افزون بر آنکه یکی از اهداف مورد نظر برای اعمال استانداردهای ایزو سری 9000 ایجاد احساس رضایت در انسانی تحت عنوان مصرف­­کننده است.

استاندارد بین المللی ایزو 9001. این استاندارد، الگویی برای تضمین کیفیت در طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارائه­ی خدمات است. براساس این استاندارد بین المللی، شرایط و عناصر مورد نیاز برای ایجاد سیستم کیفیت و الزامات مربوط به آن تعیین شده است. بنابراین در واحدهایی که با توجه به شرایط و امکانات موجود به کارگیری این سیستم میسر باشد، از استاندارد ایزو 9001 استفاده می­شود. هدف اصلی از نیازمندی­های تعیین شده، جلب رضایت مشتری از طریق جلوگیری از فقدان انطباق در مراحل مختلف از طراحی تاارائه­ی خدمات است.

استاندارد بین­المللی ایزو 9002. این استاندارد، الگویی جهت تضمین کیفیت درتولید، نصب و ارائه­ی خدمات است. در استاندارد بین­المللی ایزو 9002 زمینه­های کیفی قابل بررسی شامل 19 بند است که مشابه عناصر استاندارد ایزو 9001 می­باشد و بند کنترل طراحی حذف شده است. بنابراین در شرکت­ها و مؤسساتی که عرضه­ی کالاها و خدمات توسط آنها بر اساس طراحی تثبیت شده­ای صورت می­گیرد به کار می­رود. هدف اصلی از نیازمندی­های تعیین شده، جلب رضایت مشتری از طریق جلوگیری از عدم انطباق در مراحل مختلف از تولید تاارائه­ی خدمات است.

استاندارد بین المللی ایزو 9003. استاندارد بین المللی ایزو 9003 الگوی تضمین کیفیت برای بازرسی و آزمون نهایی می­باشد. در استاندارد بین­المللی ایزو 9003، زمینه­های کیفی قابل بررسی شامل 16 بند است. بندهای مذکور شبیه بندهای استاندارد ایزو 9001 می­باشد و بندهای کنترل طراحی، کنترل فرآیند، خرید و خدمات حذف شده است. این استاندارد جهت تضمین مطابقت نیازمندی­های تعیین شده، صرفاً در بازرسی و آزمون نهایی به کار می رود مشروط بر آنکه توانایی معینی از عرضه کننده جهت بازرسی و آزمون­های انجام شده روی کالای تمام شده به صورت رضایت بخشی اثبات شود.

استاندارد بین المللی ایزو9004. این استاندارد شامل روش­ها و مواردی است که با استفاده از آنها می­توان عناصر و اجزای مربوط به هر یک از استانداردهای 9001 ،9002،9003 را ارزیابی و بررسی نمود. استاندارد مذکور راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت است و گواهینامه­ای در مورد آن صادر نمی­شود (شاه کرمی، شاه محمدی،82، ص 13).