سامانه پژوهشی – ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز- قسمت ۶

–      اقامتگاههای آزاد: این نوع اقامتگاهها فضاهای باز و آزادی هستند که هیچگونه تأسیساتی ندارند و صرفاً بخاطر زیبایی محل برای بر افراشتن چادر یا اقامت در فضای باز مورد استفاده مسافران قرار می گیرند. نمونه این نوع اقامت را می توان تقریباً در تمای  شهرهایتوریستیمشاهدهکردکهمسافراندرکنارپیادهروهایا چمن های پارکهای شهری چادر برافراشته و اقامت می کنند.
۲-۸ گردشگری در اسلام
همه مخلوقات الهی در سیر و سفر از مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمانی دیگر ، در جهت کمال حرکت می کنند . قرآن که برای هدایت بشر نازل شده است در ایه های بسیاری بر سیر وسفر تاکید داشته و در خطابه های مختلف از انسان دعوت می کند که به مسافرت و گردش در زمین بپردازد . اهمیت و توجه قرآن کریم به موضوع گردشگری به طور صریح بیان شده است بطور مثال :
قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فى الارض فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین. ( آل عمران ، آیه ۱۳۷)
” همانا پیش از شما مللی بودند و رفتند ، در اطراف زمین گردش کنید تا ببینید آنانکه وعده های خود را تکذیب کردند چگونه هلاک شدند . “
در احادیث و روایات معتبر نبوی و سایر معصومین به اهمیت و فواید گردشگری اشاره شده است .
پیامبر اسلام ( ص ) : مسافروا ، تصحوا و ترزقوا –سفرکنیدتاسلامتشویدوروزییابید . ( میزانالحکمه ۴/۴۶۸ )
۲-۹ انواع گردشگری
گردشگری ، دارای اشکال مختلف و انواع گوناگونی است ، که بسته به شرایط محیطی ، متفاوت می باشد ، همین مسئله باعث شده تا تقسیم بندی های گوناگونی برای انها بیان شود .
تقسیم بندی سازمان جهانی جهانگردی (W.T.O) فعالیتهای گردشگری به دسته های زیر تقسیم می گردند :

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

  • گردشگریفرهنگی
  • گردشگریطبیعی
  • گردشگریتجاری
  • گردشگریمذهبی
  • گردشگریورزشی

۱-گردشگری تفریحی
این گروه ازجهانگردان شامل افرادی است که برای استفاده از تعطیلات و سایر موارد تفریحی و وقت گذرانی به مسافرت و گردش می روند . در این ، گردش گران با استفاده از تعطیلات برای تفریح ، استراحت ، استفاده از آب و هوای گرم تر یا خنک تر از محل اقامت خود خارج شده و به مسافرت و سیر و سیاحت می پردازند جهانگرد تفریحی مایل است تا از زمانی که در سفر سپری می کند برای تجدید قوای روحی ، روانی جسم خود بهره ببرد . موارد مورد استفاده این جهانگردان متنوع بوده اما سهم قابل توجهی از آنها در رابطه با مسائل طبیعی از جمله سواحل دریاها ، پارکهای طبیعی و … می باشد .
۲- گردشگری اجتماعی
در این نوع جهانگردی عمدتا با هدفهای اجتماعی ، مردم شناسی ، جامعه شناسی و انتقال آن مورد نظر است دیدار از دوستان ، آشنایان و خویشاوندان نیز از نوع جهانگردی اجتماعی بشمار می ایند .
۳- گردشگری درمانی ( سلامت )
این نوع شامل افراد و گروههایی هستند که برای استفاده از تغییر آب و هوا ( با هدف پزشکی و درمانی ) استفاده از آبهای معدنی ، گذران دوران نقاهت ، معالجه و نظایر آن اقدام به مسافرت می کنند .
۴- گردشگری آموزشی و فرهنگی
این نوع جهانگردی برای آشنایی مواریث فرهنگی و هنری ، آداب و رسوم ، بناها و آثار تاریخی با هدفهای آموزشی ، تحقیقاتی و پژوهشی ، صورت می گیرد .
۵- گردشگری مذهبی و زیارتی
این نوع از جهانگردی یکی از رایج ترین اشکال جهانگردی در سراسر جهان است . جاذبه های مذهبی ، زیارتگاهها و اماکن مقدسه هر ساله تعداد زیادی از جهانگردان را به سوی خود جلب می کنند .
۶- گردشگری بازرگانی و تجاری
سفرهایی که افراد برای شرکت در بازار و نمایشگاه های کالا و صنایع و یا سرکشی و بازدید تاسیسات و کارخانه ها و نظایر آن انجام می دهند در زمره این نوع از گردشگری است .
۷- گردشگری سیاسی
مسافرت به منظور شرکت در اجلاس و مجامع بین المللی ، کنگره ها و سمینارهای سیاسی ، جشنهای ملی و مذهبی ، مراسم ویژه سیاسی مانند تدفین رهبران و شخصیتهای سیاسی ، پیروزی رهبران احزاب و به حکومت رسیدن آنها و نظایر آن جهانگردی سیاسی خوانده می شود .
۸-گردشگری ورزشی
هر نوع مسافرتی که به منظور فعالیتهای ورزشی باشد و این مسافرتها ممکن است به صورت انفرادی یا دسته جمعی صورت گیرد گردشگری ورزشی گویند .
۹- گردشگری طبیعت  ( اکوگردشگری )
گردشگری طبیعت که به عنوان اکوگردشگری نامیده می شود پدیده نسبتا تازه ای است که فقط بخشی از کل صنعت گردشگری را نشان می دهد . اکوگردشگری به آن دسته از گردشگری اطلاق می شود که مبنی بر هدف مسافرت هدفمند به مناطق نسبتا طبیعی برای مطالعه ، لذت جویی و استفاده معنوی از مناظر گیاهان و جانوران و هر نوع جنبه فرهنگی معاصر یا گذشته موجود در این مناطق باشد .
۱۰- ژئوگردشگری
از انواع گردشگری که به تازگی مطرح شده و شباهت بسیاری با اکوگردشگری دارد ، ژئوگردشگری است که از ترکیب واژه های ژئو ( زمین ) و گردشگری ( جهانگردی ) پدید آمده است که نیازمند بهره گیری گردشگری از علوم زمین ، به ویژه جغرافیای طبیعی ، زمین شناسی ، ژئوفیزیک و سایر علوم طبیعی است در این میان به لحاظ کارکردی ، مورژئوفولوژی به دلیل بررسی اشکال زمین به لحاظ جنسی ، زمان و شکل –کهلندفرمهانیزنتیجهیعملکردپدیدههایشکلزاییوزمینساختبیرونیاست–ازاهمیتویژهایبرخورداراست . بنابراینژئوگردشگری،علمبررسیوبهرهگیری از شکل های ناشی از فرایندهای بیرونی در جهت توسعه گردشگری است . این فرایند باعث به وجود آوردن شکل های مختلف خشکی ها با چشم اندازهای گوناگون می شود که شرایط زیستی و آب و هوایی سبب دگرگونی محیط های مختلف شده و در هر منطقه با ویژگی اقلیمی متفاوت شرایط گوناگونی را پدید می آورد.
۱۱- گردشگری مناطق خشک