آوریل 21, 2021

ارزیابی عملکرد کارکنان//پایان نامه عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان

1 min read
ارزیابی عملکرد کارکنان سنجش عملکرد، عنصری حیاتی از نظام مدیریت عملکرداست؛ یعنی رصدی که نشان...

ارزیابی عملکرد کارکنان

سنجش عملکرد، عنصری حیاتی از نظام مدیریت عملکرداست؛ یعنی رصدی که نشان می دهد تغییر در کجا نیاز است و چه چیزی رفتارهای مورد انتظار را ایجاد می کند. سنجش عملکرد مربوط به گذشته است ولی مدیریت عملکرد از تعمیم داده ها برای بدست آوردن اطلاعاتی درباره آینده استفاده می کند بنابراین، این ها موجودیت های متفاوتی هستند )یاوری و همکاران،1392، ص86). ارزشیابی عملکرد، یک ابزار مدیریت انسانی است که  بیش از هفت دهه است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. البته هنوز توافقی بین محققان و مدیران در رابطه با ویژگی های یک سیستم ارزشیابی عملکرد خوب وجود ندارد. دلیل این عدم توافق، بر تمرکزهای مختلف آن ها استوار است (Abubakr, 2013, p: 101).

ارزیابی عملکرد یکی از روش هایی است که برای ارزیابی کارکنان شرکت ها و سازمان ها، بیشترین استفاده را دارد در واقع یک سیستم رسمی است که به منظور برآورد میزان مشارکت کارکنان در دست یابی به نتایج و تحقق اهداف سازمانی در طول یک دوره زمانی به کار گرفته می شود. حوزه اندازه گیری عملکرد اثر بالقوه ای در عملکرد سازمانی دارد و عملکرد سازمانی خوب نیز در اثر بخشی (برحسب حجم و کیفیت) و کارایی (در تامین خدمات و کالاهای عمومی) بسیار موثر است. ابن الرسول و همکارانش به نقل از آزبرن[1] و گابلر[2] بیان می کنند که اگر” نتایج را اندازه گیری نکنید، نمی توانید موفقیت را از عدم موفقیت تشخیص دهید و اگر نتوانید موفقیت را تشخیص دهید، نمی توانید به آن پاداش دهید و اگر نتوانید انحراف را تشخیص دهید، نمی توانید آن را اصلاح کنید (مرادی، جمالی، زنجانی، 1391، ص 36).

ارزیابی عملکرد[3] به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می شود که به منظور افزایش سطح استفاده ی بهینه از امکانات و منابع درجهت  دستیابی به هدف ها به شیوه ای اقتصادی توام با کاریی و اثربخشی صورت می گیرد. این فرآیند بسیار گسترده است و تا حدودی باعث سردرگمی افراد خواهد شد.

ارزیابی عملکرد سنجش متناوب میزان نیل به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت و گزارش دهی نتایج به تصمیم گیران به عنوان تلاشی در جهت بهبود عملکرد برنامه ها می باشد. سیستم های ارزیابی عملکرد اطلاعات کیفی مورد نیاز مدیران را فراهم می کنند؛ به طوری که معیاری برای تشخیص انجام یا عدم انجام امور در مسیر صحیح به دست می دهند (جعفری، نوری، طالبی،1390، صص 46 – 45). ارزشیابی عملکرد، هسته اصلی سیستم های مدیریت عملکرد را تشکیل می دهد. به نقل از سوان پوئل[4] و همکاران، ارزشیابی عملکرد فرآیند سیستماتیک و رسمی از شناسایی، مشاهده، سنجش، ثبت، و توسعه نقاط قوت و ضعف شغلی کارکنان می باشد. چن[5] وکو[6]، (2004) ارزشیابی عملکرد را به عنوان فرآیند ضروری برای سازمان توصیف کرده اند. فلتچر[7]، (2001) عنوان کرد که ارزشیابی عملکرد دارای رویکرد استراتژیکی است و سیاست های سازمانی و فعالیت های منابع انسانی را به هم ترکیب می نماید. البته واکنش ها و اختلاف ها از سوی کارکنان اغلب ناگزیر می باشد. عدم رضایت و احساس بی عدالتی درفرآیند و نا برابری در ارزیابی ها می تواند هر سیستم ارزشیابی را به شکست منتهی نماید (Anastasios et al, 2011, p: 826).

ارزیابی عملکرد کارکنان، نشان می دهد که کارمند به نحو مطلوب وظایف محوله را که طبق شرح شغل به او ابلاغ شده انجام داده است یا خیر. از طریق ارزیابی، نارسایی ها و نقاط ضعف خدمتی کارکنان تشخیص داده می شود و از طریق هدایت و آموزش در جهت رفع آن ها اقدام می گردد. ارزیابی کارکنان به شیوه صحیح، باعث ایجاد یک محیط کاری مناسب مطلوب، همراه با تفاهم کاری برای کارکنان و مدیران می شود. در عین حال، ارزیابی، یک وسیله است نه هدف. وسیله ای است که اگر به نحوه صحیح به کاربرده شود باعث ایجاد توسعه ضوابط بجای روابط در امور اداری می شود؛ تفاهم بین کارکنان و مدیران را توسعه می دهد و باعث ایجاد تصمیم های منصفانه، صحیح و عادلانه در باره کارکنان می شود (سبحانی، باقری، بهرامی، طاهری پور کلانتری،1390، ص 156).

ارزیابی عملکرد کارکنان یکی از اهداف مدیریت منابع انسانی است. ارزیابی عملکرد، فرآیندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد. شناخت کارکنان شاخص و اعطای پاداش به آن ها و از این طریق، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد کارکنان، از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است ( پارسا، شاهنده، کمالی ، ناجی، سامی،1392، ص379).

[1]. Osborne

[2]. Gaebler

[3]. Evaluation

[4]. Swan Puyl

[5]. Chen

[6]. Kuo

[7]. Fletcher

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.