آوریل 18, 2021

ارزیابی آمادگی الکترونیکی-پایان نامه درمورد آمادگی الکترونیکی

1 min read
دلایل ارزیابی آمادگی الکترونیکی موفقیت در تجارت الکترونیک تنها زمانی حاصل می شود که مقدمات...

دلایل ارزیابی آمادگی الکترونیکی

موفقیت در تجارت الکترونیک تنها زمانی حاصل می شود که مقدمات آن براساس مبانی مستحکم آمادگی فراهم شود. 2003،

دلایل­مختلفی برای ارزیابی میزان­آمادگی­الکترونیکی یک­کشور یا سازمان­مطرح می­شود­:(­باقری­تژاد،­ستاری، 1391)

2-8-1 ) گسترش شکاف دیجیتالی

: مدیران سازمان ها باید از توان فناوری های اطلاعات و ارتباطات به عنوان فناوری های توانمند ساز در راستای توسعه بیشتر بهره گیرند. سازمانهای خدماتی عمومی باید از نظر زیرساخت )فیزیکی، انسانی، منابع ملموس وغیرملموس(، قابلیت دسترسی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای عامه مردم و تاثیر چارچوب ضوابط قانونی موجود در به کارگیری فناوری مزبور از آمادگی الکترونیکی برخوردار باشند . لذا با ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی، سازمانها با اطمینان بیشتر در راستای برنامه ریزی لازم برای گسترش امور مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات گام بر می دارند.

2-8-2 )  برای داشتن یک برنامه راهبردی تعیین جایگاه فعلی کشورها و  سازمان ها در مسیر پیشروی به سوی جامعه الکترونیکی الزامی است . لذا ارزیابی آمادگی الکترونیکی آنها امری مهم است که باید به صورت ادواری انجام شود.

2-8-3 )  ارزیابی و سنجش آمادگی الکترونیکی می تواند راه کاری برای تدوین اطلاعات باشد تا کشورها و سازمانها بتوانند بدین ترتیب راهبردهای توسعه ای خود را در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات تعیین کنند. آمادگی الکترونیکی  می تواند جامعه یا سازمان را در شناخت مشکلات و موانع توسعه وبهره برداری از شبکه های اطلاعاتی اینترنت و شناسایی راه کارهای لازم برای رفع موانع کمک نماید.

2-8-4)  ارزیابی آمادگی الکترونیکی چیزی نیست جزء تحلیل  وضعیت و جایگاه کنونی عوامل اثرگذار به منظور برنامه ریزی آینده و نیز هدایت مسیر تغییرات و تحولات معین.

2-9) ضرورت توسعه مدل جدید ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان ها

ادبیات مربوط به آمادگی سازمان در این زمینه، یک ابهام مفهومی را منعکس می سازد.  زیرا مفهوم آمادگی از منظر ساختاری، روان شناختی و مدیریتی  فنی قابل تحلیل است.  در عین حال ارزیابی آمادگی سازمان، مقوله ای است که از سوی محققان توصیه می شود.  در این رابطه تئوری ها بر راهبردهایی تاکید دارند که تفاوت بین سطوح عملکرد فعلی و مطلوب را نشان دهد . برای مثال عوامل کلیدی افزایش آمادگی سازمانها، ارزیابی مثبت وکارآ از منابع موجود و عوامل وضعیتی را ترغیب می کنند (B  J. Weiner , 2009. )  اگر چه مد لهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در عمل از جنبه های مختلف و برای اهداف متفاوتی پیشنهاد شده اند، ولی دارای مشخصات مشابه زیر می باشند: ( باقری تژاد، ستاری، 1391)

  • یک مجموعه نظام مند و عملیاتی از شاخص های قابل اندازه گیری
  • یک ساختار ارزیابی سلسله مراتبی
  • قابلیت اجرا به صورت خود ارزیابی می باشند

 

2-10) ابزارهای سنجش آمادگی الکترونیکی

تعداد ابزارهایی که در حال حاضر برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته اند، محدود است، به طوری که تعداد کمی از سازمان ها، روش های ارزیابی خود را برای استفاده دیگران ارائه می کنند.  ولی به طور کلی ابزارهای ارزیابی به چهار دسته کلی تقسیم می شوند : (بدری زاده و همکاران ، 1390)

  • ابزارهای قابل استفاده – پرسشنامه ها
  • مطالعات موردی
  • بررسی ها و گزارشات ثالث
  • مدل های دیگری ارزیابی آمادگی الکترونیکی

از طرفی می توان در یک دسته بندی کلی تر ابزارهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی را به 2 دسته ی اصلی تقسیم کرد، این دسته بندی در جدول5 قابل مشاهده است : (بدری زاده و همکاران ، 1390)

 

 

جدول (2-4) ابزارهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی . (بدری زاده و همکاران ، 1390)

الف : اقتصاد الکترونیکی

 

ارزیابی تجارت الکترونیکی WISTA
ارزیابی تجارت الکترونیکی APEC
گزارش آمادگی الکترونیکی بین المللی McConnell
نفوذ جهانی چارچوب کاری اینترنت Mosaic
آنالیزهای چند ملیتی توسعه اینترنت Crenshaw & Robinson
مطالعه مورد USAID
رتبه بندی آمادگی الکترونیکیEIU
گزارش ارزیابی فناوری اطلاعات جهانی Metric-Net
شاخص های زیرساخت اطلاعاتی Pyramid Research/infoDev
کشورهای پیشرو برای کمک به غلبه بر شکاف دیجیتالی Kenny
ب : جامعه الکترونیکی راهنمای ارزیابی آمادگی الکترونیکیCID
راهنمای ارزیابی آمادگی الکترونیکی CSPP
مذاکره مدل شبکه CIDCM
مطالعه موردی SIDA
ارزیابی شاخص های آماری جامعه اطلاعاتی SIBIS
ارزیابی آمادگی ASEAN
روش شناسی ارزیابی بانک جهانی(KAM )
شاخص جامعه اطلاعاتی جهانی IDC
شاخص آمادگی شبکه ی جهانی  WEF
دروازه توسعه کشورها infoDev
گزارشات Orbicom
مدلهای گوناگون ارزیابی آمادگی الکترونیکی از گزارشات “شکاف دیجیتال “
شاخص دسترسی دیجیتال ITU
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.