آوریل 18, 2021

فایل – ارتباط بین جو سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد …

1 min read
۱۸٫۲۱-

آماره‌ی KS (Kolmogorov-Smirnov Z)

۰٫۴۰۱

سطح معناداری تخمینی

۰٫۹۹۷

جدول ۴- ۱۰ آزمون کولموگروف
با توجه به اینکه توزیع داده ها نرمال است، بنابراین می توان از رگرسیون استفاده نمود. همچنین برای بررسی نرمال‌بودن مانده‌ها می‌توان از نمودارهای هیستوگرام و نمودار احتمال نرمال استفاده نمود (شکل ۴-۱۰).
نمودار ۴- ۹ هیستوگرام توزیع نرمال مانده‌
باقی‌مانده رگرسیون استانداردشده[۷۶]
با توجه به نمودار بالا مشخص می‌گردد مقادیر مانده‌ها دارای توزیع تقریباً نرمال با میانگین تقریباً صفر و انحراف معیار ۱ هستند.
آیا بین جوّ سازمانی با خودکارآمدی کارکنان رابطه معنیداری وجود دارد؟

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

مدل R R2 R2 اصلاح شده خطای استاندارد برآورد
۱ .۴۸۹( a ) .۲۳۹ .۲۲۰ ۷٫۵۵۸۰۹

جدول ۴- ۱۱ خلاصه مدل رگرسیون برای مولفه های جوّ سازمانی و خودکارآمدی
a پیش بینی کننده ها: (مقدار ثابت) تولید- روحیه- فاصله- مزاحمت- صمیمیت- علاقه- ملاحظه- نفوذ
محاسبه رگرسیون با روش ورود همزمان نشان می دهد که ضریب تعیین (R2) برابر ۲۳۹/۰ می‌باشد. این مقدار بیانگر آن است که ۹/۲۳ درصد تغییرات خودکارآمدی به مولفه های جوّ سازمانی مربوط می شود و بقیه (۱/۷۶%)به عوامل دیگر مربوط می شود. همچنین با لحاظ درجه آزادی، مقدار ضریب اصلاح شده برابر با ۲۲۰/۰می باشد و نشان می دهد که جوّ سازمانی ۲۲درصد تغییرات خودکارآمدی را توضیح می دهد و بقیه (۷۸ درصد) ناشی از عوامل دیگر است. علاوه بر آن ضریب همبستگی چندگانه بین این متغیرها ۴۹۸/۰ می باشد که شدت همبستگی بین مولفه های جوّ سازمانی و خودکارآمدی را نشان می دهد. برای اینکه معنی دار بودن این ضریب مشخص شود از آزمون F استفاده شده است که داده های آن در جدول ۴- ۱۲ آمده است.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.