آوریل 18, 2021

ارتباط بین جو سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد مرکزی …

1 min read
۰٫۸۶۸

جدول ۴- ۸ شاخص‌های آمار توصیفی برای متغیر خودکارآمدی
جدول ۴-۸ شاخص های آمار توصیفی برای خودکارآمدی و نمودار ۴-۸ توزیع داده های مربوط به خودکارآمدی را نشان می دهد. همانطور که دیده می شود میانگین نمرات آزمودنیها در زمینه خودکارآمدی (۳٫۵) کمتر از میانگین نظری است. ولی چون فاصله تقریباً کمی بین میانگین، میانه و نما دیده می شود و نیز ضریب کشیدگی نیز کمتر از یک می باشد و هر چند کشیدگی مثبتی در توزیع داده ها وجود دارد. (یعنی بیشتر نمرات در سمت چپ منحنی انباشته شده) با اینحال داده ها از مفروضه نرمال بودن تبعیت می کنند و می توان از آزمونهای پارامتریک با توجه به وجود سایر شرایط برای استنباط از داده ها استفاده کرد.
۴-۴- تحلیل استنباطی داده‌ها:
۴-۴-۱- تجزیه و تحلیل داده های مربوط به سوال اول تحقیق
قبل از اینکه به بررسی سوالات بپردازیم، ابتدا بایستی از نرمال بودن متغیرهای وابسته اطمینان حاصل شود. پیش شرط استفاده از ضریب همبستگی رگرسیون، نرمال بودن متغیر وابسته و نرمال بودن مقادیر باقی مانده است. لذا از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن استفاده می کنیم. فرض را به این صورت تشکیل می دهیم:
H0: F(x) = Fe(x) برای تمام مقادیر متعلق به دامنه
H1: F(x) ≠ Fe(x) حداقل برای یک مقدار متعلق به دامنه
در جدول۴-۹ نتایج آزمون کولموگروف‌- اسمیرنوف برای بررسی همگونی توزیع متغیر خودکارآمدی با توزیع نرمال، بیان گردیده‌است. با توجه به سطح معناداری و آماره‌ی KS بدست‌آمده مشخص می‌گردد فرض H0 رد نمی‌گردد و در سطح اطمینان ۹۹ درصد می‌توان گفت توزیع متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی می‌کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

پارامترهای توزیع نرمال میانگین ۴۳/۱۰۸
انحراف معیار ۳/۰۰۶۵
حداکثر تفاضل‌ها قدر مطلق ۱۰۵/۰
مثبت ۱۳۱/۰
منفی ۱۵۰/۰-
آماره‌ی KS (Kolmogorov-Smirnov Z) ۶۰۱/۰