دسته بندی علمی – پژوهشی : ارتباط بین جو سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد مرکزی گمرک ایران)- …

.۰۲۸۵

۳٫۵۳

۳٫۲۸

.۵۱۸۲

.۲۶۹

.۷۲۴

جدول ۴- ۷ شاخص های آمار توصیفی برای هر یک از مولفه های جوّ سازمانی
 
نمودار ۴- ۷توزیع نمرات مربوط به متغیر جوّ سازمانی
جدول ۴-۷ شاخص های آمار توصیفی را برای هر یک از مولفه های جوّ سازمانی نشان می دهد. همانطور که دیده می شود میانگین نمرات آزمودنی ها در ابعاد روحیه، علاقه مندی و صمیمیت بترتیب با ۶۹/۳، ۷۳/۳ و ۴/۳ بالاتر از میانگین نظری (۳) بوده و در بقیه مولفه ها از میانگین نظری کمتر است. همچنین فاصله تقریباً کمی بین میانگین، میانه و نما در تمامی مولفه ها و کل جوّ سازمانی دیده می شود و نیز ضریب کشیدگی نیز در تمام موارد کمتر از یک می باشد و هر چند کشیدگی مثبت کمی در مولفه های مزاحمت، ملاحظه گری، فاصله گیری، نفوذ و کل جو سازمانی دیده می شود(یعنی بیشتر نمرات این مولفه ها در سمت چپ منحنی انباشته شده) و در مولفه های روحیه، علاقه مندی و صمیمیت این کشیدگی منفی است یعنی بیشتر نمرات این مولفه ها در سمت راست منحنی انباشته شده) با اینحال داده ها از مفروضه نرمال بودن تبعیت می کنند و می توان از آزمونهای پارامتریک با توجه به وجود سایر شرایط برای استنباط از داده ها استفاده کرد.نمودار ۴-۷ توزیع داده های مربوط به جوّ سازمانی را نشان می دهد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

دامنه تغییرات کمینه بیشینه میانگین خطای استاندارد میانگین میانه نما انحراف استاندارد واریانس ضریب کشیدگی
خودکارآمدی ۲٫۹ ۳٫۱ ۵ ۲٫۵ ۰٫۰۴۵۶ ۲٫۴ ۲٫۲ ۱٫۴۴ ۰٫۰۳۱