آوریل 23, 2021

سامانه پژوهشی – ارتباط بین جو سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد مرکزی گمرک ایران)- …

1 min read

۵- جوّ کنترل شده: اشاره به جوّ پرکاری دارد که به زیان زندگی اجتماعی اعضا تمام می‌شود. با وجود این روحیه بسیار بالاست، کارکنان در کارشان فعال و متعهدند اما تکالیف بیش از حد دارند و تعامل شخصی کمتری دارند. مدیر به اندازه کافی سخت‌کوش است تا مطمئن شود کارها به خوبی پیش می‌رود. اما الگویی برای تعهد و وفاداری برای آنها نمی‌باشد. در یک سازمان با جوّ کنترل شده اساساً تاکید بر تولید بالا، بازدارندگی بالا و صمیمیت پایین است. جو کنترل شده بیش از هر چیز با فشاری که برای نیل به اهداف سازمان به بهای ارضای نیازهای اجتماعی وارد می‌کند، مشخص می‌شود. همه به کار سخت مشغولند و وقت کمی برای برقراری ارتباط با یکدیگر یا انحراف از هدایت‌ها و مراقبت‌های به وجود آمده در سازمان دارند. این جو به سمت انجام وظیفه سنگین‌تر متمایل است تا به سمت ارضای نیازهای اجتماعی. با وجود این، چون روحیه در سطح بالایی است (روحیه بالا) این جو را می‌توان بیشتر به عنوان باز طبقه بندی کرد تا بسته. به علاوه کارکنان به همکاری با سازمان خود افتخار می‌کنند (همان منبع ،۵۷).
۶-جوّ دوستانه: نشان‌دهنده جوّی است که در آن روابط اجتماعی مطلوب به زیان انجام کارها تمام می‌شود. کارکنان در ارتباط با کار یکدیگر نمی‌جوشند اما در ارتباط با زندگی اجتماعی‌شان با هم صمیمی هستند. مدیر اگر چه در سطح شخصی بسیار ملاحظه‌گر است ولی به هیچ وجه کناره‌گیر نیست، بر بهره‌وری تاکید نمی‌کند و بر انجام کار نیز نظارت ندارد. به طور خلاصه محیط بسیار دوستانه است لیکن کارکنان فعالیت اندکی دارند.
خطوط عمده چنین جوّی به روشنی با روش دوستانه مدیر و کارکنان مشخص می‌شود. ارضای نیازهای اجتماعی در حد بالاست. حال آنکه توجه بسیار کمی به کنترل و هدایت فعالیت‌های گروه جهت نیل به اهداف سازمانی صورت می‌گیرد. کارکنان بی قید کمتر نگران انجام بهینه وظایف خود هستند. به این دلیل که مدیر در هدایت فعالیت‌های آنان کمتر اعمال نظر می‌نماید. در ضمن، تعداد کسانی که در سازمان رهنمود می‌دهند، بسیار زیادند (بی‌قیدی و عدم تعهد در سطح بالا). مدیر، کارکنان را با درخواست گزارش‌های تکراری زحمت نمی‌دهد. در واقع او شرایط را تا حد امکان تسهیل می‌نماید. در زمینه روش‌ها و طرز عمل‌ها راهنمایی می‌کند(مزاحمت در سطح پایین). کارکنان در میان خود روابط دوستانه و نزدیکی برقرار کرده‌اند و از نظر اجتماعی، حداقل هر کدام جزئی از یک خانواده پرنشاط و بزرگ هستند (صمیمیت در سطح بالا)، رغبت یا رضایت شغلی در سطح متوسط است، اما از ارضای نیازهای اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. به طور خلاصه، روحیه‌ای که در این سازمان یافت می‌شود، به صورتی یک جانبه نشأت گرفته از ارضای نیازهای اجتماعی است (کدیور،۱۳۷۴،۵۸).
در مورد سودمندی شش جوّ جداگانه که به وسیله هالپین و کرافت، مشخص شده‌اند مباحث زیادی شده است. گرچه پیوستار جو مفید است ولی آنان در این رابطه متذکر شده‌اند که:« ماگفتهایم که این جوها برحسب باز بودن در مقابل بسته بودن مرتب شده اند، ولی کاملاً متوجه هستیم که این ترتیب چقدر خام است همچنانکه در مورد بسیاری از روشهای ترتیببندی یا مقیاسبندی صادق میباشد. اما در مورد جوهای توضیح داده شده در دو انتها نسبت به جوهای میانی اطمینان بیشتری داریم.» یک راه برای تعیین باز یا بسته بودن مجموعه ای از جوهای سازمان، عبارت است از استفاه از شاخص باز بودن جو که ذیل آورده می شود.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ابعاد جو انواع جو
باز خودگردان کنترل شده دوستانه پدرانه بسته
روحیه زیاد زیاد زیاد متوسط کم کم
مخالفت (مزاحمت) کم کم زیاد کم کم زیاد
علاقه مندی زیاد