آوریل 23, 2021

سایت مقالات فارسی – ارتباط بین جو سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد مرکزی …

1 min read
تعهد مستمر

۴،۹،۱۲،۱۳،۱۴

۸۵/۰

تعهد هنجاری

۳،۱۰،۱۱،۱۵،۱۶،۱۷،۱۸

۹۲/۰

خودکارآمدی

خودکارآمدی عمومی

کل پرسشنامه

۹۲/۰

جدول ۳- ۲ ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها
۳-۹- روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها:
تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش انجام شده است.
بخش اول توصیف دادهها است که در این زمینه از روشهای آمار توصیفی برای محاسبه شاخصهای مرکزی (میانگین، میانه، نما) و شاخصهای پراکندگی (دامنه، واریانس، کمینه، بیشینه، انحراف استاندارد‍) و همچنین از جدول فراوانی و نمودارهای آماری (هیستوگرام، میلهای، دایرهای) برای نمایش دادهها استفاده شده است.
بخش دوم به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته و استنباطی است که از آزمون کیسر و مایر برای تحلیل عاملی،روشهای رگرسیون تحلیل مسیر،آزمون کولموگروف برای برازش داده ها، آزمون معنیدار بودن همبستگی F وشاخص پیشبینی (ضریب β ) و همچنین از ترسیم مسیر برای نمایش خطی اثرات متغیرها بر یکدیگر با بهرهگیری از نرمافزار۱۹ SPSS استفاده گردیده است.
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
در این فصل داده‌های گرد آوری شده با توجه به اهداف و سوال‌های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ودر دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیلی) تنظیم شده است.
برای این منظوردر بخش اول ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه ها معرفی شده، سپس با استفاده ازجداول توزیع فراوانی و نمودارهای ستونی، میلهای و هیستوگرام متغیرهای پژوهش توصیف شده‌اند. آنگاه برای پاسخ به سوال‌های تحقیق، در بخش دوم با استفاده از روش‌های مناسب آمار استنباطی که شامل آزمونهای شدت همبستگی، رگرسیون چند متغیره برای شناسایی تاثیرات عوامل بصورت مستقیم وغیر مستقیم و روش تحلیل مسیر برای شناسایی تاثیرات همزمان و غیر همزمان (مستقیم و غیر مستقیم) داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۴-۲- داده‌های جمعیت شناختی
۴-۲-۱- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب جنسیت

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

جنسیت فراوانی درصد درصد تجمعی
زن ۱۲۹