آوریل 19, 2021

ارتباط بین جو سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد …

1 min read

نسخه اصلی شامل ۳۶ ماده بود که براساس تحلیل‌های انجام شده به ۲۳ ماده کاهش یافت. از این ۲۳ ماده،‌ ۱۷ ماده خودکارآمدی عمومی را می‌سنجد (با میانگین ۹۹/۵۷ و انحراف معیار ۰۸/۱۲).
این پرسشنامه ۱۷ مادهای در مقیاس ۵ درجه‌ای لیکرت از کاملاً مخالف، مخالف، نه موافق نه مخالف، موافق، کاملاً‌ موافق تشکیل شده است. و سئوالات ۳، ۸، ۹، ۱۳ و ۱۵ دارای نمره معکوس می‌باشند این پرسشنامه توسط افراد زیر هنجاریابی شده است.
۱-ابراهیمی بخت در سال ۱۳۸۶ ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی عمومی ۷۶/۰ را گزارش نموده است.
۲-ضریب پایایی گزارش شده بوسیله شرر و همکارانش ۸۶/۰ گزارش شده است.
۳-۶-۳- پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر ۱۹۹۷:
این پرسشنامه اولین بار توسط بزرگ اشرفی و احمد ساروقی به فارسی برگردانده شده است. با توجه به ۳ بعد تعهد سازمانی، این پرسشنامه سه مؤلفه آنرا می‌سنجد.
مؤلفه تعهد عاطفی شامل گویه‌های ۱ و ۲ و ۵ و ۶ و ۷و ۸، مؤلفه تعهد مستمر شامل گویه‌های ۴ و ۹و ۱۲و ۱۳ و ۱۴ و مؤلفه‌های تعهد هنجاری شامل گویه‌های ۳و ۱۰ و ۱۱و ۱۵و ۱۶و ۱۷و ۱۸ می‌باشد.وپرسشنامه سئوالات ۴و ۵ و ۶ و ۸ و ۹و ۱۲و ۱۷و ۱۸ دارای نمرات معکوس هستند.
شیوه نمره گزاری به روش مقیاس لیکرت در ۵ درجه امتیازبندی شده است. کاملاً موافق موافق، نه موافق نه مخالف، مخالف، کاملاً مخالف)
این پرسشنامه توسط افراد زیر هنجاریابی شده است:
۱-باقری در سال ۱۳۸۰ برای اولین بار پرسشنامه ۲۳ سوالی تعهد سازمانی آلن ومییر را با ضرایب ۷۸۹/۰، ۶۸۴/۰ و ۸۲۳/۰ به ترتیب برای پایای مؤلفه‌های تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر گزارش نمود.
۲-کرمانی در سال ۱۳۸۷ ضرایب ۸۳۲/۰، ۸۷۹/۰، ۸۳۲/۰ را به ترتیب برای مؤلفه‌های عاطفی، مستمر و هنجاری ارائه نمود.
۳-آلن و می‌یر در سال ۱۹۹۶ ضریب پایایی ۸۵/۰ را گزارش نموده‌اند.
۴-بیک کیوجو و تیجو لیم در سال ۲۰۰۹، ضریب پایایی ۹/۰ را ارائه نموده‌اند.
۳-۷- روایی[۶۹] پرسشنامه‌ها:
روایی در واقع بیانگر آن است که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از روایی نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. در مجموع روش های متعددی برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری وجود دارد که از جمله آنها می توان به روایی محتوایی، روایی ملاکی و روایی سازه اشاره کرد. روایی محتوایی به منظور بررسی اجزای تشکیل دهنده یک پرسشنامه یا ابزار به کار برده می شود و به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های ابزار معرف ویژگی ها و مهارتهای ویژه ای باشند که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، پرسشنامه دارای روایی است. روایی محتوایی معمولا در حین طراحی ابزار و توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود(سرمد و دیگران، ۱۳۸۳، صص ۱۷۱-۱۷۰).
پرسشنامه‌ مورد نظر در این تحقیق نیز براساس مطالعات پیشین، هدف تحقیق و برمبنای مطالعه نظری طراحی شده است. از طرف دیگر ۳۰ پرسشنامه‌ در اختیار متخصصان و کارشناسان قرار گرفته و نظر صاحبنظران درخصوص روایی محتوایی آن مثبت بوده است.
لازم به ذکر است که علاوه بر روایی های یادشده می توان روایی ساختاری یا روایی سازه را نیز برای ابزار اندازه گیری محاسبه کرد اما باید توجه داشت که اندازه گیری روایی ساختاری امری دشوار بوده و به راحتی قابل محاسبه نمی باشد. از جمله روش هایی که برای اندازه گیری روایی ساختاری می توان در نظر گرفت، روش تحلیل عاملی[۷۰] و رویکرد ماتریس چندصفتی-چند روشی[۷۱] است(تال و هاوکینز، ۱۳۸۳، ص۴۱۵). این روش نیازمند حجم نمونه بسیار زیاد و شرایط خاص اندازه گیری است. یکی دیگر از روش ها بررسی همسانی درونی سوالات است(سیف، ۱۳۸۲، صص ۴۲۹-۴۲۶). در این پژوهش نیز به منظور بررسی روایی ساختاری هم، همسانی درونی سوالات محاسبه شده است و هم از روش تحلیل عاملی استفاده گردید.
ابتدا برای تایید روایی پرسشنامه و نمونه تحقیق حاضر، از تحلیل عاملی استفاده گردیددر این روش، با استفاده از آزمون کیسر و مایر[۷۲] کفایت نمونه های آماری را بررسی می نماییم. درحقیقت شاخص KMO، شاخصی از کفایت نمونه گیری است که کوچک بودن همبستگی جزیی بین متغیرها را بررسی می کند و از این طریق مشخص می سازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تاثیر واریانس مشترک برخی عامل های پنهان و اساسی است یا خیر (مومنی و فعال قیومی، ۱۳۸۹). این شاخص در دامنه ۰ تا ۱ قرار دارد و اگر مقدار آن نزدیک به یک باشد، داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت، (معمولا کم تر از ۰٫۶) نتایج تحلیل عاملی برای داده های مورد نظر چندان مناسب به نظر نمی رسند. این شاخص که از رابطه ی۱-۴ بدست می آید که rij ضریب هبستگی بین متغیرهای i و j و aij ضریب هبستگی جزیی بین آنهاست.
رابطه ۱-۳
همچنین در تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون بارتلت[۷۳] بررسی می کند چه هنگام ماتریس همبستگی، شناخته شده است و بنا براین برای شناسایی ساختار مدل مناسب نمی باشد. در صورتی که Sig این آزمون کمتر از ۵ درصد باشد، تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مناسب است، زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ۰٫۸۹
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square ۱۴۱۶٫۲۰۷
df ۱۵۴
Sig. ۰٫۰۰۱