آوریل 23, 2021

تحقیق – ارتباط بین جو سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد مرکزی …

1 min read

خودکارآمدی
تعهد سازمانی ( دارای سه زیر مولفه یباشد) و خودکارآمدی بعنوان متغیرهای ملاک در نظر گرفته شده و با استفاده از جوّ سازمانی حاکم بر سازمان بعنوان متغیر پیشبین که ناشی از روابط پویای افراد درون سازمان میباشد مورد بررسی واقع شدند وعوامل جمعیتشناختی(جنسیت،سابقه کار،تحصیلات،سن) بعنوان متغیر تعدیلکننده عمل میکنند.هر یک از متغیرهای پیشبین وملاک توسط پرسشنامههای استاندارد بررسی قرار گرفتند وچون دادهها کمّی میباشد، بنابراین با استفاده از آمار توصیفی وآمار استنباطی قابل اندازهگیری میباشند.
فصل سوم روش تحقیق
مقدمه
فصل سوم به بررسی روش اجرای تحقیق مربوط می شود. ابتدا نوع تحقیق از نظر روش شناسی مشخص شده است و سپس جامعه آماری و مشخصات آن، حجم نمونه مورد نیاز و روش نمونه گیری، روش جمع آوری داده ها، پایایی و روایی ابزار و همچنین روش آماری مورد استفاده در این تحقیق بطور مفصل شرح داده شده است. فصل سوم به بیان ارکان و مراحل پژوهش اختصاص دارد. در این فصل پژوهشگر ابتدا نوع پژوهش و جامعه پژوهش را بیان می‌کند. سپس نمونه پژوهش و ابزار گردآوری داده‌ها را مشخص می‌سازد. پس از معرفی ابزار گردآوری داده‌ها به نحوه امتیاز دهی، روایی و پایایی آنها اشاره می‌نماید. در نهایت روش گردآوری اطلاعات،‌ دادهها و روش تحلیل آنها در پژوهش را شرح می‌دهد. در پایان به ملاحظات اخلاقی اشاره میشود.
۳-۲- روش تحقیق
باید توجه داشت هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، اتخاذ چه شیوه‌هایی او را هرچه دقیق‌تر،‌ آسانتر، سریعتر و ارزانتر به پاسخ برای پرسش تحقیقی مورد نظر می‌رساند. در این تحقیق با توجه به موضوع مورد بررسی، تحقیق از نوع میدانی است و پژوهشگر روش تحقیق خود را برمبنای توصیفی پیمایشی و همچنین روش همبستگی قرار داده است. باید توجه داشت که تحقیق توصیفی به منظور توضیح دقیق و نظامدار وقایع و خصوصیات جامعه مورد نظر یا موضوع مورد علاقه صورت می‌گیرد. اینگونه تحقیقات برای جمع‌آوری داده‌های توصیفی مورد استفاده قرار می‌گیرند(ایزاک، ۱۳۸۰). از طرف دیگر مطالعات سرشماری، پیمایش، نظرخواهی عمومی، بررسی‌های پرسشنامه‌ای، مصاحبه‌ای و مشاهده‌ای از سری پژوهش‌هایی هستند که در آنها از روش توصیفی استفاده می‌شود(نادری و سیف نراقی، ۱۳۷۰). تحقیقات پیمایشی یا زمینه یابی، متداولترین شیوه جمع آوری داده های اولیه به منظور انجام تصمیمات بازاریابی است. زمینه یابی ها میتوانند داده هایی را در مورد نگرش ها، احساسات، باورها، رفتارهای گذشته، رفتارهای نیت شده، شناخت، تملک و دیگر موضوعات توصیفی فراهم آورند(تال و هاوکینز، ۱۳۸۳، ص ۲۱۵).
۳-۳- جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان حوزه ستادی گمرک، می‌باشد که از ۴ معاونت و ۱۹ مرکز، دفتر و اداره کل تشکیل شده است و بالغ بر ۲۳۰۰ نفر در این معاونت‌ها وحوزه ستادی مشغول به کار می‌باشند. البته چون شرکت‌های خدماتی مد نظر نبوده است لذا کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی بعنوان جامعه آماری انتخاب گردید.
۳-۴- نمونه و روش نمونهگیری:
جامعه‌ی فوق الذکر از افرادی با ترکیب سنی، جنسیتی و شغلی متنوع تشکیل شده است. نمونه گیری به روش طبقه‌بندی تصادفی و خوشه ای صورت گرفته‌است. جهت محاسبه حجم نمونه از رابطه زیر استفاده شده است که در آن:
 
Z: مقدار متغیر نرمال واحد، درسطح اطمینان ۹۵ درصد، (  )
: مقدار اشتباه مجاز، (۰۵/۰ =  )
N : حجم جامعه محدود که در حدود ۲۳۰۰ نفر می باشد.
مقدار P برابر با ۵/۰ در نظر گرفته شده است. زیرا اگر ۵/۰ = P باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا می‌کند. این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد (آذر و مومنی، ۱۳۸۰).
بنابراین حجم نمونه مورد نیاز پژوهش با تقریب عبارت است از: ۳۳۰ n =
۳-۵- روش گردآوری داده‌ها:
روش جمع آوری داده‌ها در ارتباط با متغیرهای موجود در پژوهش به دو صورت بوده است.
الف- روش کتابخانه‌ای و مطالعات اکتشافی: در این راستا پژوهشگر به بررسی متون و ادبیات علمی مربوط به موضوع تحقیق پرداخت و با توجه به ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات کتب، منابع خارجی، مجلات، پایان‌نامه، سایت‌های اینترنتی)، مؤلفههای مربوط به هر متغیر استخراج گردید.
سپس در رابطه با مؤلفه‌ها با اساتید راهنما و مشاور بحث و مذاکره شد. براساس این مطالعات پرسشنامه استاندارد که حاوی مؤلفه‌های هر متغیر باشد، انتخاب گردید.
ب- روش میدانی: با این روش داده‌های مربوطه جمع آوری و مورد سنجش قرار گرفت. ابزار این روش بهره‌مندی از ۳ پرسشنامه استاندارد در رابطه با متغیرهای تحقیق می‌باشد.
در این راستا ابتدا با ادارههای مربوطه هماهنگی‌های لازم بعمل آمده و سپس بین کارکنان تعداد ۳۳۰ پرسشنامه( با احتمال ریزش ۱۰%) به تفکیک توزیع و در نهایت جمع‌آوری گردید که ۳۲۹ پرسشنامه عودت داده شد و از این تعداد برگشتی، ۳۲۹ پرسشنامه توسط کارکنان بطورکامل تکمیل شده و قابل استفاده جهت استخراج داده‌ها بوده است.
۳-۶- ابزارهای گردآوری اطلاعات
در این پژوهش ۳ پرسشنامه استاندارد مورد استفاده قرار گرفتند که عبارتست از:‌
الف- پرسشنامه جوّ سازمانی هالپین و کرافت ۱۹۸۲
ب- مقیاس خودکارآمدی شرر ۱۹۸۴
ج- پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن ۱۹۹۷
۳-۶-۱- پرسشنامه جوّ سازمانی هالپین و کرافت:
این پرسشنامه هشت بعد از ابعاد رفتاری کارمند و مدیر را نشان می‌دهد که شامل روحیه گروهی: سئوالات ۱ تا ۴ ،مزاحمت: سئوالات ۵ تا ۸، علاقمندی: سئوالات ‌۱۰ تا ۱۲، صمیمیت : سئوالات ۱۳ تا ۱۶- ملاحظه‌گری: سئوالات ۱۷ تا ۲۰، فاصله گیری: سئوالات ۲۱ تا ۲۴، نفوذ و پویایی: سئوال ۲۵ تا ۲۸ و تأکید بر تولید: سئوالات ۲۹ تا ۳۲ می‌باشد.
این پرسشنامه دارای ۳۲ سئوال و دارای مقیاس ۵ درجهای لیکرت: خیلی کم، ‌کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد می‌باشد. سئوالات مربوط به مؤلفه‌های مزاحمت، فاصلهگیری و تأکید بر تولید بصورت معکوس ارزش گذاری شده‌اند.
این پرسشنامه توسط افراد زیر مورد استفاده واقع شده و هنجاریابی شده است.
۱- کرمانی در سال ۱۳۸۷ به ترتیب ضرایب ۸۱۴/۰، ۸۳۲/۰، ۸۵۱/۰، ۸۳۵/۰، ۸۲۲/۰، ۸۵۶/۰، ۸۵۷/۰ را برای مؤلفه‌های روحیه گروهی، مزاحمت، علاقه‌مندی، صمیمیت، ملاحظه گری، فاصله گیری، تأکید بر تولید ارائه کرده و برای کل نیز ضریب پایایی ۸۳۷/۰ بدست آمد.
۲- سهراب نوروزی در سال ۱۳۸۱ ضریب ۸۵/۰ را برای کل پرسشنامه بدست آورده است.
۳-۶-۲- پرسشنامه خودکارآمدی شرر:
این پرسشنامه توسط شرر و همکاران با اهداف زیر ساخته شده است.
۱-تهیه ابزاری برای تحقیقات بعدی
۲-تهیه ابزاری جهت تعیین سطوح متفاوت خودکارآمدی عمومی افراد
نمونه اصلی مورد مطالعه جهت ساخت آزمون شامل ۳۷۶ دانشجوی روانشناسی بود که میبایست به تکمیل مقیاس خودکارآمدی و شش اندازه‌ شخصیتی می‌پرداختند. آزمودنیها می‌بایست میزان موفقیت خود را با هر یک از پرسش‌های آزمون خودکارآمدی با تعیین یکی از گزینه‌ها مشخص می‌کردند.ماده‌های آزمون برای اندازهگیری انتظارات خودکارآمدی عمومی در مواردی مانند مهارت‌های اجتماعی با شایستگی‌های حرفه‌ای نوشته شده بود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.