آوریل 19, 2021

اثر حاد کشش ایستا، پویا و ترکیبی، دو و پنج دقیقه قبل …

1 min read

رخدادهای هنگام کشش عضلانی……………………………………………………………………………………………….. ۲۴
مکانیزم های کشش-الف: مکانیزم های بیومکانیکی کشش۱- (دامنه حرکتی)……………………………………. ۲۶
۲- ویژگی ویسکوالاستیک واحد عضله-تاندون……………………………………………………………………………. ۲۷
ب: مکانیزم عصبی کشش………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
دوک های عضلانی واندام وتری گلژی……………………………………………………………………………………….. ۲۹
بازتاب کششی میوتاتیک…………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
بازتاب کششی معکوس یا بازداری اتوژنیک ………………………………………………………………………………. ۳۰
بازداری دوسویه……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
الکترومایوگرافی……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
انواع الکترود………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
فاکتورهای موثر بر سیگنال الکترومایوگرافی……………………………………………………………………………….. ۳۷
نویزدر سیگنال الکترومایوگرافی ومقابله باآن ……………………………………………………………………………… ۳۸

پردازش سیگنال الکترومایوگرافی……………………………………………………………………………………………… ۳۹

نرمال سازی اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………….َ. ۴۰

کاربردهای الکترومایوگرافی در مطالعات ورزشی ……………………………………………………………………… ۴۰
پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱
طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
آزمودنیها……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
ویژگی های آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
متغیر های تحقیق (متغیر مستقل، متغیر وابسته)………………………………………………………………………… ۵۲
شیوه اجرای تحقیق وجمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………… ۵۳
ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
روش های آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۵۹
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل نتایج
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
توصیف متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰
آزمون فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵
خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.