آوریل 19, 2021

ابعاد و جنبه های ICT:”پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات و ارتباطات”

1 min read
ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات : در عصر نوین سازمانها در ابعاد و...

ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات :

در عصر نوین سازمانها در ابعاد و جنبه های مختلف به طور چشمگیر بر اطلاعات تاکید دارند . اطلاعات قدرت است و هر کسی از آن برخوردار شود ، صاحب قدرت است . شرایط متغیر محیطی نیاز به اطلاعات را بیش از پیش نشان می دهد و این امر ضرورت جمع آوری ، ثبت ، پردازش و نیز توزیع اطلاعات را در سطوح مختلف سازمان  دو چندان می سازد . اطلاعات مفهومی نسبی است و ویژگیهای خاصی را به خود اختصاص می دهد . این ویژگیها بسته به سطح سازمانی متفاوت می باشند . ( صرافی زاده ، 1383 )

 

 

2-8- پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان :

نگاه نوین به مسایل مدیریتی ایجاب می کند که مدیران به سادگی از کنار نقش تاثیر گذار فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی عبور نکنند. ورود گسترده رایانه و ابزار های جانبی آن به درون ساختار اجرایی و اداری سازمان ها و گسترش اقبال عمومی مدیران به انجام اطلاع رسانی در حیطه شبکه جهانی  اینترنت حتی به صورت ظاهری امری است که باید با توجه و دقت خاصی به آن نگاه کرد و راهکار های مناسب را در بستر های موجود مشخص و به کاربست تا ابزار های موثر در پیشرفت شاخص های ICT در سازمان به بهترین نحو ممکن مورد استفاده قرار گیرد. گسترش و پیچیدگی علوم رایانه و فرآیند های تولید تا توزیع اطلاعات با توجه به تنوع تخصصهای علمی و فنی به حدی است که هرکس نمی تواند به تنهایی در تمام  ابزار های اطلاعاتی و ارتباطی صاحب دانش های لازم باشد. با این وجود مدیر یک سازمان باید در حد لازم از اطلاعات تخصصی و پایه برخوردار باشد.

یکی از اساتید دانشگاه برکلی در نظریه خویش « رشدجدید اقتصادی» عنوان می‌کند که در عصرحاضر، عامل رشد اقتصادی سرمایه، نیروی انسانی‌ و مواد خام نیستند بلکه دانش و افکار جدید سبب شکوفایی اقتصادی می‌شود و سرمایه کشورها تابعی ازعلم و عقاید است(حسینی،1385).

با توجه به نقش مهم عامل نیروی انسانی در استفاده از فناوری، بررسی عوامل در پذیرش و افزایش کارگیری نظام مند از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها مهم می باشد (ناخدا ، 1384)

امروزه در سازمان های بزرگ رسالت استقرار، توسعه و نظارت بر این فناوری ها بر عهده واحد های ICT می باشد که بر حسب تنوع و حجم کار از متخصصین مختلفی تشکیل می شود. مدیریت ICT سازمان امری است که باید با نظارت مستقیم مدیر سازمان همراه باشد، تا هماهنگ و همسو با سایر برنامه ها در مدیریت باشد.

هدایت راهبردی ICT در سازمان توجه به کاربران و افرادی است که باید از این فناوری استفاده کنند. برگزاری دوره های آموزشی مبتنی بر نیاز سنجی گروه های  کاری، ترغیب و تشویق کارمندان و کارشناسان به استفاده از فناوری اطلاعات در ابعاد کاری و همچنین طراحی مدل های کوچک و آزمایشی برای گسترش آگاهی و تجربه افراد می باشد.

از زمان ظهور فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی محققان از دیدگاه‌های مختلف به بررسی آثار و تبعات ناشی از این فناوری‌ها پرداخته‌اند. با افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات، مطالعه پذیرش این فناوری‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است و محققان مختلف سعی کرده‌اند عواملی را که در پذیرش فناوری اطلاعات تاثیرگذار هستند، شناسایی نمایند تا بتوانند استفاده از این فناوری‌ها را افزایش دهند. پذیرش، یک پدیده چند بعدی است و شامل مجموعه وسیعی از متغیرهای کلیدی می‌باشد که برخی از آنها شامل ادراکات، اعتقادات، نگرش‌ها، ویژگی‌های افراد و میزان درگیری با فناوری اطلاعات است(چانگ و چی‌یونگ ، 2001).

پذیرش کاربران به عنوان «علاقه مشهود در بین یک گروه برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور انجام وظایفی که این فناوری‌ها برای پشتیبانی از آن وظایف طراحی شده‌اند»، تعریف می‌شود(دیلون و موریس ، 1996).

پذیرش فناوری، نگرش ذهنی کارمندان سازمان به فناوری را مورد توجه قرار می دهد. پذیرش فناوری به طور ویژه به رغبت کارمندان به پذیرش و اتخاذ محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری برای انجام امور سازمانی مربوط می شود. (مجیدی ، 1382)

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.