آوریل 21, 2021

آمار سهم شرکت بیمه از صنعت:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

نمایشگر 2.17 آمار سهم شرکت های بیمه از صنعت نام شرکت 1385 1386 1387 مبلغ...

نمایشگر 2.17 آمار سهم شرکت های بیمه از صنعت

نام شرکت 1385 1386 1387
مبلغ سهم از بازار
ایران 13477.7 15955.7 19231.1  

47.41

آسیا 4655 5198.6 5726.5 14.12
البرز 1975 2458.4 2785.2 6.87
دانا 2119.1 2717.7 2654 6.54
معلم 46.6 221.1 781.9 1.93
پارسیان 1489.6 2419.1 2995.3 7.38
توسعه 24.5 69.2 212 52.
رازی 279.7 614.5 863.1 2.13
کارآفرین 522.3 849.9 1076.6 2.65
سینا 402.8 876.1 910.8 2.25
ملت 1076.8 1296.7 1496.2 3.69
ایران معین 42.4 64.8 78.1 19.
امید 11.4 13 15.1 04.
حافظ 70.5 124 118.7 29.
دی 173.5 436.1 600.8 1.48
سامان 107.7 245.6 405 1
نوین 86 164.4 357.8 88.
پاسارگاد 7. 99.3 252.6 62.
میهن . 0 3. 001.
بازار بیمه 26561.1 33824.1 40561 100

منبع: سالنامه اماری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1387

نمایشگر فوق بیان گر این امر است که سهم شرکت های خصوصی در سال 1387 با رشد 35.64 درصدی به 25.06 درصد رسیده است. وجود شرکت های بیمه ی بازرگانی خصوصی سبب افزایش فضای رقابتی شده است. این امر به پویایی محیط فعالیت شرکت های بیمه می افزاید. حق بیمه ی تولیدی در سال 1387 بر اساس آخرین گزارش های رسمی بیمه ی مرکزی ایران، 40.561 میلیارد ریال بوده است. که نسبت به سال گذشته حدود 20درصد رشد داشته است. اما جایگاه بیمه ایران در دنیا از سال 1382 تا سال 1387 تعییری نکرده و در رتبه 46 ابقا شده است. این امر بیان گر این نکته است که رشدی در بازار های جهانی از نظر حجم فروش بیمه نداشته ایم. افزایش حق بیمه ی تولیدی به میزان بسیاز زیادی مرهون تورم در سال های گذشته بوده است. حق بیمه ی سرانه که بیان گر نسبت حق بیمه به جمعیت است، در سال های 1382 تا 1387 به شرح زیر بوده است:

نمایشگر 2.18 حق بیمه سرانه در ایران

عنوان 1382 1383 1384 1385 1386 1387
حق بیمه ی سرانه 189.7 253.9 310.3 376.8 472.2 557.2

منبع: سالنامه اماری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1387

افزایش حق بیمه ی سرانه نیز در طی سال هایی که بیان شده شاید بیشتر به دلیل تورم و افزایش جمعیت ایران باشد. از طرف دیگر، ضریب نفوذ بیمه که از تقسیم حق بیمه به تولید ناخالص داخلی حاصل می شود. برای مقایسه صنعت بیمه کشور با کل اقتصاد از این شاخص استفاده می شود و بیانگر حرکت سریع تر(آهسته تر)صنعت بیمه در مقایسه با مجموعه ی اقتصاد کشور است ضریب نفوذ بیمه در ایران 1.35درصد، در خاورمیانه برابر با 1.60، در آسیا این عدد 5.59 درصد و در نهایت در کل کشور ها برابر با 7.07 است.

( سالنامه آمار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1387)

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.