آوریل 21, 2021

آبهای زیرزمینی

1 min read
۳۰ کیلومتر بر ساعت است . بر اساس نتایج در گلبادهای ماهانه ملاحظه می گردد...

۳۰ کیلومتر بر ساعت است .
بر اساس نتایج در گلبادهای ماهانه ملاحظه می گردد در ساعت ۳۰/۶ جهت چیره باد نخست در کلیه ماه های سال شمال غربی و پس از آن غربی است . درصد حالت آرام هوا نیز بین ۳۲ درصد در بهمن ماه و اسفند تا ۵۴ درصد در آبان نوسان دارد . در ساعت ۳۰/۱۲ جهت باد غالب در اکثر ماه های سال جنوب شرقی است که در این شرایط در جهت عکس باد سالانه یعنی شمال غربی می باشد . در ماه های اردیبهشت و خرداد جهت باد غالب چیره ، شرقی می باشد . در ماه های آبان و آذر و بهمن و اسفند جهت چیره باد دوم جنوبی است. در دیده بان های ۳۰/۱۸ در تمام ماه های سال باد غربی حاکمیت داشت و در جهت چیره دوم در ماه های دی ، بهمن ، اردیبهشت ، آبان و آذر شمال غربی و در دیگر ماه های سال باد جنوب غربی می باشد . درصد حالت آرام هوا در ساعت ۳۰/۱۸ از دو دیده بانی دیگر کمتر و به جز ماه های دی و آبان در دیگر ماه های سال درصد حالت آرام هوا از ساعت ۳۰/۱۲ کمتر است (امامی, بدری زاده, & دروش, ۱۳۹۰) .
۷-۲- مظاهر آب و گیاه در شیراز:
از ویژگیهای بارز طبیعت در شیراز میتوان به مظاهر آب نظیر قناتها و نهرهای موجود اشاره نمود و همچنین به باغهای موجود به عنوان مظاهر گیاهان، که در ادامه به تفصیل به بیان آنها خواهیم پرداخت.
۷-۲- قنات ها و آب های جاری شیراز:
شهر شیراز در دشتی واقع شده که اطراف آن را کوههای مرتفع و یا کمارتفاع متصل به هم محصور نموده است. در این حوضهی بسته آبهای حاصل از بارندگی و برف به چند صورت منابعی طبیعی را ایجاد نمودهاند. مقداری از نزولات آسمانی به صورت رودخانه از ارتفاعات و بلندیها به طرف مشرق این حوضه که در جهت شیب زمین است جاری گردیده و در گودترین قسمت زمین جمع شده و از آب این رودخانهها و سیلابها رودخانهی مهارلو یا نمک تشکیل گردیده است. از جمله این رودخانهها رودخانهی بهاره یا خرمدره میباشد که به علت کمی آب آن به رودخانهی خشک نیز معروف است. رودخانهی دیگر رودخانهی قرهباغ است که سرچشمهی آن در نزدیکی بقعهی پیر بنآب است و همچنین رودخانههای کوچکتری هم از اطراف به سوی این دریاچه سرازیر میشوند. این رودخانهها تنها در فصل زمستان و بهار دارای آب هستند. بخش دیگر آبهای تامینکنندهی آب باغهای شیراز که بخش اصلی آن نیز هستند مربوط به چشمهها و کاریزها میشوند که حاصل از خروج آبهای زیرزمینی است. تعداد این کاریزها در اطراف شیراز بسیار زیاد است. از مشهورترین آنها میتوان به قنات سعدی، قنات رکناباد و قنات زنگیآباد اشاره نمود. سومین منبع آب در شیراز دریاچهها و چشمههای کوچک دیگری نیز در حوضهی دشت شیراز وجود دارد که از آن جمله دریاچهی برمدلک است. آب این دریاچهها از چشمهسارهای پیرامون تأمین شده و به مناطق اطرافشان جاری میشود. در دسته چهارم گاوچاههای قدیمی قرار دارند.
۷-۲-۱- باغ های شیراز:
باغهای شیراز به علت جلگهی حاصلخیز آن و محصور بودن به کوهها اطراف و شرایط خاص جوی، دارای طبیعتی خیرهکننده است که همواره مورد توجه جهانگردان و مسافران به این منطقه بوده است. اصولا خاک شیراز استعداد زیادی برای پرورش باغ و رشد درخت دارد، از این رو احداث باغ در این شهر به سهولت امکانپذیر است و کاریزهای بیشمار کهن نیز آب لازم را تأمین میکند. در باغهای این شهر بیش از هر شهر دیگر درختان کهنسالی را مشاهده میکنیم که بیش از چند صده را پشت سر گذاشتهاند. دامنهی کوههای شمال و مغرب و سراسر دشتی که پیرامون شیراز را فرا گرفته همواره پوشیده از باغها و گلزارها و کشتزارها بوده است. مردم شیراز دشتهای سرسبز اطراف شهر را صحرا گویند. واژهی صحرا که به معنای بیابان بیآب و علف است در لهجهی شیرازی به معنی دشتی سبز و خرم است و در مقابل باغ قرار میگیرد (آریانپور, ????, ص. ۱۰۸)
۷-۲-۲-۱- گذشته:
در گذشته باصفاترین و مشهورترین دشتهای اطراف شیراز صحراهای مصلی و جعفرآباد بوده که در دامنهی کوه جهلمقام قرار داشته و باغ جهاننما و باغ نو و تکایای هفتتنان و چهلتنان و آرامگاه حافظ را در بر میگرفته است. این دشتها در طول سدههای متمادی از مناظر نزهتانگیز و فرحبخش کمنظیر، و پیوسته تفرجگاه مردم صاحبذوق بوده چنانکه حافظ هم از شمال عبیرآمیز جعفرآباد و مصلی یاد کرده و کنار آب رکناباد و گلگشت مصلی را برتر از جنت یافته است. در عصر حافظ که همزمان با یورش تیمور گورکانی به ایران بوده باغ جهاننما که در صحرای جعفرآباد قرار داشته و سه باغ مشهور دیگر یعنی باغ ارم، باغ دلگشا و باغ تخت قراچه از جمله بوستانهای فرحافزا و صاحبنام بوده چنانکه نزهت و دلکشی فضای این باغها، تیمور را جاذب طبع گشته است. در سدههای گذشته باغهای شیراز تقریبا به طور پیوسته از دامنهی کوههای سعدیه و تنگ آبخان در شمال شرقی شهر تا قصرالدشت و مسجد بردی که مغرب شهر است ادامه داشته و در داخل شهر نیز غالبا سراها و خانهها و سراها دارای بوستانها و گلزارهایی بوده است (آریانپور, ????, ص. ۱۱۱).

۷-۲-۲-۲- امروز:
در چند دههی اخیر متأسفانه همانند برخی از دوران گذشته تعداد زیادی از باغهای درون و پیرامون شهر شیراز منهدم شدند، اما با این وجود آنچه از این باغها از قهر حوادث مصون مانده ارزشی حسابنشدنی دارد. تا همین اواخر که ایلغار آپارتمانسازی و بساز و بفروشی پا نگرفته و هنوز تیشه سودجویانی چند ریشهی باغهای پیوسته به هم قصرالدشت را بر نیاورده بود، راه شیراز به مسجد بردی از میان شش کیلومتر باغهای انبوه میگذشت، ولی متأسفانه امروزه فقط معدودی از این باغها بر جای
مانده است. در این زمان هنوز باغهای زیادی در شیراز وجود دارد که قدمت آنها اکثرا بیش از دو سده است. از باغهای باقی مانده از گذشته برخی به پارک عمومی مبدل شدهاند و برخی همچنان با حفظ ارزش تاریخی خود موجود هستند که از آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
* باغ ارم:
باغ ارم از زیباترین باغ های شیراز میباشد که سرو ناز آن شهرت جهانی دارد . عمارت زیبای این باغ از لحاظ معماری ، نقاشی ، حجاری ، کاشیکاری وگچبری از شاهکارهای صنعت وهنر دوران قاجاریه به شمار می اید.گلهای زینتی وگونه های متنوع گیاه موجود دراین باغ آن را به مرکزی بسیار جذاب ودیدنی برای گردشگران مبدل کرده است .
* باغ عفیف آباد :
باغ عفیف آباد یا باغ گلشن رازاز باغهای زیبای شهر شیراز است. ساختمان این باغ توسط میرزا علی محمد خان قوام الملک احداث گردیده است. عمارت این باغ با گچبری ها ومقرنس کاریهای زیبائی تزئین شده است .از جمله بناهای دیگراین مکان می توان به قهوه خانه سنتی و حمام خزینه دارآن اشاره نمود . امروزه از زیر زمین این ساختمان به عنوان موزه سلاح های نظامی استفاده می شود.
* باغ جهان نما:
باغ زیبای جهان نما از آثار دوران کریمخان زند (وکیل الرعایا) است که در کنار خیابان حافظ واقع شده است.ساختمان کلاه فرنگی این باغ به شکل هشت ضلعی و همانند ساختمان کلاه فرنگی باغ نظر ساخته گردیده است . طرح و اسلوب این باغ نظیر باغ نظر بوده و سروهای کهنی ان را آراسته است .باغ جهان نما از آب رکن اباد مشروب می شده است .
* باغ دلگشا:
این باغ زیبا در شمال شرقی شیراز و در نزدیکی آرامگاه سعدی واقع شده است .آبی که از چشمه قنات آرامگاه سعدی جاری است ، این باغ را مشروب می سازد .تمام این باغ با درختان نارنج پوشیده شده است . باغ دلگشا در دوره صفویه از باغهای معروف شیرازبه شمار می آمده است. عمارت ارزندهای از زمان قاجاریه در میان این باغ دیده میشود.
* باغ جنت:
باغ جنت از باغهای قدیمی و سنتی شیراز استکه مانند باغ ارم دارای راهروهایی است که در دو طرف “درختان کاج وسرو ، زیبائی خاصی به ان داده اند .طرح بهسازی باغ جنت در فضائی به مسعت ۲۷ هکتار اجرا شده و هزینه آن بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال بوده است .مساحت کل باغ جنت ۵۴ هکتار می باشد .که ۲۷ هکتار آن متعلق به شهرداری است وهم اکنون ۱۱ هکتار آن زیبا سازی شده است .
* باغ بعثت :
یکی از باغهای زیبای شیراز که اخیرا” توسط شهرداری بازسازی گردیده ، باغ بعثت می باشد . این باغذ یکصد ساله در کنار باغ عفیف اباد قراردارد و مساحت آن ، ۱۶ هکتار است. کوشکی تاریخی در وسط باغ بنا گردیده و دارای آب نما و یک فرهنگسرا در حاشیه آن می باشد .فضای باغ بسیار دل انگیز است .
* باغ خلد برین :
این بوستان که قبلا” بعنوان یکی از باغهای شیراز در مکان فعلی وجود داشت بدلیل عدم توجه صاحبان باغ ، در حال ویران شدن بود و به همین لحاظ شهرداری شیراز ، با خریداری آن و بهساز و باز سازی ، در سال ۱۳۷۱ بهره برداری از آن را آغاز کرد . بوستان خلد برین حدود ۴۰ هزار متر مربع وسعت دارد و ساختمان قدیمی آن جلوه خاص.
۷-۲-۲- پارک ها و باغ های معاصر
در سالهای اخیر هم باغها و پارکهای زیبایی در شیراز احداث شده که هر چه بر عمر درختان آنها افزوده میشود شکوه و زیبایی آنها بیشتر میشود. از مشهورترین این پارکها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
* باغ رویا :
باغ بلند رویا یکی از باغهای عمومی با وسعت حدود یک هکتار می باشد که در بزرگراه چمران قرار گرفته و دارای آبنماهای زیبا و چش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.