چطور ارتباط موثر برقرارکیم

Posted on

مهارت برقراری ارتباط مؤثر

ارتباط، هر عمل متقابلی است که شامل انتقال پیام باشد.

الف) عمل متقابل : این واژه نشان دهنده دو طرفه بودن ارتباط است. به عبارت دیگر در هر ارتباطی باید دو یا چند واحد اجتماعی وجود داشته باشد.

ب) انتقال: در یک ارتباط پیام نه تنها باید فرستاده شود، بلکه دریافت نیز گردد. چنانچه پیام ارسال شده دریافت نشود، ارتبا ط برقرار نمی گردد.

ج) پیام(موتابی،1389).

 

 

2-1-18-1- عناصر اصلی ارتباط

محتوای کلام: سعی کنید موضوعاتی که برای دیگران جالب است ، بیابید. از صحبت غیر ضروری در مورد موضوعاتی که برای دیگران نا خوشایند است، خودداری کنید. از کلمات و موضوعات تهدید آمیز خودداری کنید. در صحبتهای خود فرهنک و زمینه ی خانوادگی فرد را در نظر بگیرید.

تن صدا: افرادی که به صورت یکنواخت صحبت می کنند، معمولا” باعث خستگی و کسالت دیگران می شوند. برای اینکه ارتباط بهتری ایجاد کنید، بکوشید احساس و هیجانات خود را در آهنگ و تن صدا ی خود نشان دهید.

بلندی صدا: کسانی که خیلی آهسته صحبت می کنند، تصور عدم اعتماد به خود، خجالت و ناتوانایی را در دیگران ایجاد می کنند. صدای خیلی بلند دیگران را آزار داده و احساس خطر و تهدید در آن ها ایجاد کند.

بهتر است نسبت به موضوع صحبت، صدای خود را بالا یا پایین ببریم.

تماس چشمی: تماس چشمی مناسب از مهم ترین عوامل یک ارتباط موثر است.

حالت چهره: بیش تر مواقع با نگاه کردن به چهره ی یک نفر می توانیم احساسات و حالات او را حدس بزنیم(موتابی،1389).

  عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی

2-1-18-2- موانع ارتباط موثر

قضاوت کردن.

ارجاع به خود.

بی توجهی به احساسات طرف مقابل.

قطع صحبت فرد مقابل.

ارائه راه حل.

مسخره کردن.

تهدید کردن.

برچسب زدن و نام گذاری(موتابی،1389).